تبلیغات
ابزار تلگرام

آپلود عکسابزار تلگرام برای وبلاگ

زبان شناسی همگانی دکتر داود مدنی و کامران درخشان - فهرست و لینك دانلود صد كتاب زبان شناسی

زبان شناسی همگانی دکتر داود مدنی و کامران درخشان

فهرست و لینك دانلود صد كتاب

linguist87با تشکر از سایت 
1. http://s5.picofile.com/file/8128946568/Carol_Brennan_Jenkins_Alice_Altfillische_Earle_Onc
e_upon_a_Fact_Helping_Children_Write_Nonfiction_Language_and_Literacy_Series_2006.p
df.html
2. http://s5.picofile.com/file/8128947326/Josef_Vachek_Josef_Vacheck_Dictionary_of_the_Pr
ague_School_of_Linguistics_Studies_in_Functional_Structural_Linguistics_2000.pdf.html
3. http://s5.picofile.com/file/8128948300/Juanita_Heigham_Robert_Croker_Qualitative_Resea
rch_in_Applied_Linguistics_A_Practical_Introduction_2009.pdf.html
4. http://s5.picofile.com/file/8128949734/J%C3%BCrgen_M_Meisel_First_and_Second_Langu
age_Acquisition_Parallels_and_Differences_Cambridge_Textbooks_in_Linguistics_2011.pdf.
html
5. http://s5.picofile.com/file/8128951384/Jurgen_Weissenborn_Barbara_Hohle_Approaches_t
o_Bootstrapping_Volume_2_Phonological_Lexical_Syntactic_and_Neurophysiological_Aspec
ts_of_Early_Language_Acquisition_Language_Acquis.pdf.html
6. http://s5.picofile.com/file/8128952242/Kahn_The_Verbal_System_in_Late_Enlightenment_
Hebrew_Studies_in_Semitic_Languages_and_Linguistics_2009.pdf.html
7. http://s5.picofile.com/file/8128954900/Karin_Aijmer_Corpora_and_Language_Teaching_St
udies_in_Corpus_Linguistics_2009.pdf.html
8. http://s5.picofile.com/file/8128956150/Karol_Janicki_Language_Misconceived_Arguing_for
_Applied_Cognitive_Sociolinguistics_2006.pdf.html
9. http://s5.picofile.com/file/8128960518/Karsten_Schmidtke_Bode_A_Typology_of_Purpose_
Clauses_Typological_Studies_in_Language_2009.pdf.html
10. http://s5.picofile.com/file/8128963384/Kate_Cain_Jane_Oakhill_Childrens_Comprehension
_Problems_in_Oral_and_Written_Language_A_Cognitive_Perspective_Challenges_in_Langu
age_and_Literacy_2007.pdf.html
11. http://s5.picofile.com/file/8128964418/Katja_F_Cantone_Code_switching_in_Bilingual_Chil
dren_Studies_in_Theoretical_Psycholinguistics_2007.pdf.html
12. http://s5.picofile.com/file/8128965068/Kepser_Stephan_Fritz_Hamm_Stephan_Kepser_Logi
cs_for_Linguistic_Structures_Trends_in_Linguistics_Studies_and_Monographs_2008.pdf.ht
ml
13. http://s5.picofile.com/file/8128966792/Kristin_Hanson_Sharon_Inkelas_The_Nature_of_the
_Word_Studies_in_Honor_of_Paul_Kiparsky_Current_Studies_in_Linguistics_2008.pdf.html
14. http://s5.picofile.com/file/8128967618/Kristin_Lems_Leah_D_Miller_Tenena_M_Soro_Teac
hing_Reading_to_English_Language_Learners_Insights_from_Linguistics_2009.pdf.html
15. http://s5.picofile.com/file/8128971500/Laurence_Horn_Gergory_Ward_Handbook_of_Prag
matics_Blackwell_Handbooks_in_Linguistics_2004.pdf.html
16. http://s5.picofile.com/file/8129055334/Laurent_Danon_Boileau_Children_without_Languag
e_From_Dysphasia_to_Autism_2005.pdf.html
17. http://s5.picofile.com/file/8129056792/Li_Wei_Vivian_Cook_Contemporary_Applied_Lingui
stics_Volume_Two_Linguistics_for_the_Real_World_Volume_2_2009.pdf.html
18. http://s5.picofile.com/file/8129058376/Lia_Formigari_A_History_of_Language_Philosophies
_Studies_in_the_History_of_the_Language_Sciences_2004.pdf.html
19. http://s5.picofile.com/file/8129059150/Lia_Litosseliti_Editor_Research_Methods_in_Linguis
tics_2010.pdf.html
20. http://s5.picofile.com/file/8129059568/Lionel_Wee_Language_without_Rights_Oxford_Stu
dies_in_Sociolinguistics_2010.pdf.html
21. http://s5.picofile.com/file/8129061100/Ljiljana_Progovac_Kate_Paesani_Eugenia_Casielles_
Ellen_Barton_The_Syntax_of_Nonsententials_Multidisciplinary_Perspectives_Linguistik_Akt
uell_Linguistics_Today_LA_93_2006.pdf.html
22. http://s5.picofile.com/file/8129061868/Luis_Lopez_A_Derivational_Syntax_for_Information
_Structure_Studies_in_Theoretical_Linguistics_2009.pdf.html
23. http://s5.picofile.com/file/8129062942/Lydia_White_Second_Language_Acquisition_and_U
niversal_Grammar_Cambridge_Textbooks_in_Linguistics_2003.pdf.html
24. http://s5.picofile.com/file/8129064350/Lyle_Jenkins_Biolinguistics_Exploring_the_Biology_
of_Language_2001.pdf.html
25. http://s5.picofile.com/file/8129066800/Lyn_Tett_Mary_Hamilton_Yvonne_Hillier_Adult_Lit
eracy_Numeracy_Language_2006.pdf.html
26. http://s5.picofile.com/file/8129068468/Mai_Ellin_Tungseth_Verbal_Prepositions_and_Argu
ment_Structure_path_place_and_possession_in_Norwegian_Linguistik_Aktuell_Linguistics_
Today_2008.pdf.html
27. http://s5.picofile.com/file/8129070392/Malka_Rappaport_Hovav_Edit_Doron_Ivy_Sichel_Le
xical_Semantics_Syntax_and_Event_Structure_Oxford_Studies_in_Theoretical_Linguistics_2
010.pdf.html
28. http://s5.picofile.com/file/8129071918/Marcus_Tomalin_Linguistics_and_the_formal_scien
ces_the_origins_of_generative_grammar_2006.pdf.html
29. http://s5.picofile.com/file/8129072992/Maria_Del_Pilar_Garcia_Mayo_M_Luisa_Garcia_Lec
umberri_Age_and_the_Acquisition_of_English_As_a_Foreign_Language_Second_Language_
Acquisition_4_2003.pdf.html
30. http://s5.picofile.com/file/8129095700/Marianne_Hundt_Nadja_Nesselhauf_Carolin_Biewe
r_Eds_Corpus_Linguistics_and_the_Web_Language_Computers_59_Language_Computers_S
tudies_in_Practical_Linguistics_2007.pdf.html
31. http://s5.picofile.com/file/8129098950/Mark_C_Baker_The_Syntax_of_Agreement_and_Co
ncord_Cambridge_Studies_in_Linguistics_2008.pdf.html
32. http://s5.picofile.com/file/8129099992/Martin_Everaert_Tom_Lentz_Hannah_de_Mulder_
Oystein_Nilsen_Arjen_Zondervan_The_Linguistics_Enterprise_From_knowledge_of_languag
e_to_knowledge_in_linguistics_Linguistik_Aktuell_Linguistics_Today_2010.pdf.html
33. http://s5.picofile.com/file/8129100976/Martin_J_Ball_Michael_R_Perkins_Nicole_M%C3%B
Cller_Sara_Howard_Editors_The_Handbook_of_Clinical_Linguistics_Blackwell_Handbooks_i
n_Linguistics_2008.pdf.html
34. http://s5.picofile.com/file/8129101476/Marysia_Johnson_A_Philosophy_of_Second_Langua
ge_Acquisition_2003.pdf.html
35. http://s5.picofile.com/file/8129102176/Masahiko_Minami_Culture_Specific_Language_Styl
es_The_Development_of_Oral_Narrative_and_Literacy_Child_Language_and_Child_Develo
pment_1_2002.pdf.html
36. http://s5.picofile.com/file/8129103026/Merete_Anderssen_Kristine_Bentzen_Marit_Weste
rgaard_Variation_in_the_Input_Studies_in_the_Acquisition_of_Word_Order_Studies_in_Th
eoretical_Psycholinguistics_39_2010.pdf.html
37. http://s5.picofile.com/file/8129208276/Mira_Ariel_Pragmatics_and_Grammar_Cambridge_
Textbooks_in_Linguistics_2008.pdf.html
38. http://s5.picofile.com/file/8129209568/Monika_Doherty_Language_Processing_in_Discours
e_A_Key_to_Felicitous_Translation_Routledge_Studies_in_Germaniclinguistics_2002.pdf.ht
ml
39. http://s5.picofile.com/file/8129209976/Mutsumi_Yamamoto_Agency_And_Impersonality_T
heir_Linguistic_And_Cultural_Manifestations_Studies_in_Language_Companion_Series_Vol
ume_78_2006.pdf.html
40. http://s5.picofile.com/file/8129213942/Noam_Chomsky_The_Minimalist_Program_Current
_Studies_in_Linguistics_1997.djvu.html
41. http://s5.picofile.com/file/8129214792/Noam_Chomsky_Lisa_Lai_Shen_Cheng_Norbert_Co
rver_Wh_Movement_Moving_On_Current_Studies_in_Linguistics_2006.pdf.html
42. http://s5.picofile.com/file/8129215776/Nomi_Erteschik_Shir_Tova_Rapoport_The_Syntax_
of_Aspect_Deriving_Thematic_and_Aspectual_Interpretation_Oxford_Studies_in_Theoretic
al_Linguistics_2005.pdf.html
43. http://s5.picofile.com/file/8129216692/Norbert_Hornstein_Jairo_Nunes_Kleanthes_K_Groh
mann_Understanding_Minimalism_Cambridge_Textbooks_in_Linguistics_2005.pdf.html
44. http://s5.picofile.com/file/8129217976/Norbert_Pachler_Ana_Redondo_A_Practial_Guide_t
o_Teaching_Modern_Foreign_Languages_in_the_Secondary_School_Routledge_Teaching_G
uides_2006.pdf.html
45. http://s5.picofile.com/file/8129218900/Norbert_Schmitt_Researching_Vocabulary_A_Voca
bulary_Research_Manual_Research_and_Practice_in_Applied_Linguistics_2010.pdf.html
46. http://s5.picofile.com/file/8129220776/Norman_Fairclough_Analysing_Discourse_Textual_
Analysis_for_Social_Research_2003.pdf.html
47. http://s5.picofile.com/file/8129224076/Osahito_Miyaoka_Osamu_Sakiyama_Michael_E_Kra
uss_The_Vanishing_Languages_of_the_Pacific_Rim_Oxford_Linguistics_2007.pdf.html
48. http://s5.picofile.com/file/8129225434/Pamela_M_Perniss_Editor_Roland_Pfau_Editor_Ma
rkus_Steinbach_Editor_Visible_Variation_Comparative_Studies_on_Sign_Language_Structur
e_TiLSM_188_Trends_in_Linguistics_Studies_and_Monographs_2007.pdf.html
49. http://s5.picofile.com/file/8129226134/Patience_Epps_Alexandre_Arkhipov_New_Challeng
es_in_Typology_Transcending_the_Borders_and_Refining_the_Distinctions_Trends_in_Ling
uistics_Studies_and_Monographs_2009.pdf.html
50. http://s5.picofile.com/file/8129226592/Patrick_Griffiths_An_Introduction_to_English_Sema
ntics_and_Pragmatics_Edinburgh_Textbooks_on_the_English_Language_2006.pdf.html
51. http://s5.picofile.com/file/8129228600/Paul_Baker_Sociolinguistics_and_Corpus_Linguistics
_Edinburgh_Sociolinguistics_2010.pdf.html
52. http://s5.picofile.com/file/8129231184/Paul_Cobley_The_Routledge_Companion_to_Semio
tics_and_Linguistics_Routledge_Companions_2001.pdf.html
53. http://s5.picofile.com/file/8129231426/Paul_Grice_Aspects_of_Reason_2005.pdf.html
54. http://s5.picofile.com/file/8129232800/Paul_Martin_Postal_Three_Investigations_of_Extrac
tion_Current_Studies_in_Linguistics_29_1998.pdf.html
55. http://s5.picofile.com/file/8129235634/Paul_Portner_What_is_Meaning_Fundamentals_of_
Formal_Semantics_Fundamentals_of_Linguistics_2005.pdf.html
56. http://s5.picofile.com/file/8129239426/Per_Linell_The_Written_Language_Bias_in_Linguisti
cs_Its_Nature_Origins_and_Transformations_2005.pdf.html
57. http://s5.picofile.com/file/8129240050/Peter_A_Kraus_A_Union_of_Diversity_Language_Id
entity_and_Polity_Building_in_Europe_Themes_in_European_Governance_2008.pdf.html
58. http://s5.picofile.com/file/8129241026/Petra_Burkhardt_The_Syntax_discourse_Interface_
Representing_And_Interpreting_Dependency_Linguistik_Aktuell_Linguistics_Today_LA_80_
2005.pdf.html
59. http://s5.picofile.com/file/8129242750/Rafael_Art_Javier_The_Bilingual_Mind_Thinking_Fe
eling_and_Speaking_in_Two_Languages_Cognition_and_Language_A_Series_in_Psycholingu
istics_2007.pdf.html
60. http://s5.picofile.com/file/8129244842/Raffaella_Bernardi_Frederique_Segond_Ilya_Zaihra
yeu_Advanced_Language_Technologies_for_Digital_Libraries_2011.pdf.html
61. http://s5.picofile.com/file/8129351892/Rajend_Mesthrie_editor_The_Cambridge_Handboo
k_of_Sociolinguistics_Cambridge_Handbooks_in_Language_and_Linguistics_2011.pdf.html
62. http://s5.picofile.com/file/8129454134/Rajendra_Singh_Annual_Review_of_South_Asian_L
anguages_and_Linguistics_2007_Trends_in_Linguistics_2007.pdf.html
63. http://s5.picofile.com/file/8129476684/Rebecca_Hughes_Spoken_English_TESOL_and_Appl
ied_Linguistics_Challenges_for_Theory_and_Practice_2006.pdf.html
64. http://s5.picofile.com/file/8129477876/Rens_Bod_Jennifer_Hay_Stefanie_Jannedy_Probabil
istic_Linguistics_2003.pdf.html
65. http://s5.picofile.com/file/8129481176/Richard_P_Meier_Helen_Aristar_Dry_Emilie_Destru
el_Text_Time_and_Context_Selected_Papers_of_Carlota_S_Smith_Studies_in_Linguistics_a
nd_Philosophy_2009.pdf.html
66. http://s5.picofile.com/file/8129482126/Robert_DeKeyser_Practice_in_a_Second_Language
_Perspectives_from_Applied_Linguistics_and_Cognitive_Psychology_Cambridge_Applied_Li
nguistics_2007.pdf.html
67. http://s5.picofile.com/file/8129483118/Robert_M_McKenzie_The_Social_Psychology_of_En
glish_as_a_Global_Language_Attitudes_Awareness_and_Identity_in_the_Japanese_Context
_Educational_Linguistics_10_2010.pdf.html
68. http://s5.picofile.com/file/8129484100/Ruslan_Mitkov_Anaphora_Resolution_Studies_in_L
anguage_and_Linguistics_2002.pdf.html
69. http://s5.picofile.com/file/8129485692/Sali_A_Tagliamonte_Variationist_Sociolinguistics_C
hange_Observation_Interpretation_Language_in_Society_2011.pdf.html
70. http://s5.picofile.com/file/8129486776/Sally_Sieloff_Magnan_Editor_Mediating_Discourse_
Online_AILA_Applied_Linguistics_Series_Volume_3_2008.pdf.html
71. http://s5.picofile.com/file/8129488800/Sandra_A_Thompson_Margret_Selting_Elizabeth_C
ouper_Kuhlen_Studies_in_Interactional_Linguistics_Studies_in_Discourse_Grammar_2004.p
df.html
72. http://s5.picofile.com/file/8131253834/Sanford_C_Goldberg_Anti_Individualism_Mind_and
_Language_Knowledge_and_Justification_Cambridge_Studies_in_Philosophy_2008.pdf.html
73. http://s5.picofile.com/file/8131772342/Sebastian_Shaumyan_A_Semiotic_Theory_of_Langu
age_1987.pdf.html
74. http://s5.picofile.com/file/8131884668/Semiotics_Theory_and_Applications_Languages_an
d_Linguistics_Media_and_Communications_Technologies_Policies_and_Challenges_2011.p
df.html
75. http://s5.picofile.com/file/8131885026/Shula_Chiat_Understanding_Children_with_Langua
ge_Problems_Cambridge_Approaches_to_Linguistics_2001.pdf.html
76. http://s5.picofile.com/file/8131885934/Silvia_Kouwenberg_John_Victor_Singler_The_Hand
book_of_Pidgin_and_Creole_Studies_Blackwell_Handbooks_in_Linguistics_2008.pdf.html
77. http://s5.picofile.com/file/8131886134/Simin_Karimi_Word_Order_and_Scrambling_Explai
ning_Linguistics_2003.pdf.html
78. http://s5.picofile.com/file/8131886218/Siobhan_Chapman_Paul_Grice_Philosopher_and_Li
nguist_2005.pdf.html
79. http://s5.picofile.com/file/8131886626/Steven_D_Martinson_A_Companion_to_the_Works
_of_Friedrich_Schiller_Studies_in_German_Literature_Linguistics_and_Culture_2005.pdf.ht
ml
80. http://s5.picofile.com/file/8131887000/Sue_Garton_Keith_Richards_Professional_Encounte
rs_in_Tesol_Discourses_of_Teachers_in_Teaching_Palgrave_Studies_in_Professional_and_O
rganizational_Discourse_2008.pdf.html
81. http://s5.picofile.com/file/8131887092/Sue_Wright_Editor_Language_And_The_State_Revi
talization_and_Revival_in_Israel_and_Eire_1996.pdf.html
82. http://s5.picofile.com/file/8131935750/Susan_Rothstein_Theoretical_and_Crosslinguistic_A
pproaches_to_the_Semantics_of_Aspect_Linguistik_Aktuell_Linguistics_Today_2008.pdf.ht
ml
83. http://s5.picofile.com/file/8131936926/Susanne_Winkler_Sam_Featherston_Sam_Featherst
on_Susanne_Winkler_The_Fruits_of_Empirical_Linguistics_2_Product_Studies_in_Generativ
e_Grammar_2009.pdf.html
84. http://s5.picofile.com/file/8131938300/Susanne_Winkler_Sam_Featherston_Susanne_Wink
ler_Sam_Featherston_The_Fruits_of_Empirical_Linguistics_2_Product_Studies_in_Generativ
e_Grammar_2009.pdf.html
85. http://s5.picofile.com/file/8131939634/Tanya_Stivers_Lorenza_Mondada_Jakob_Steensig_
editors_The_Morality_of_Knowledge_in_Conversation_Studies_in_Interactional_Sociolingui
stics_2011.pdf.html
86. http://s5.picofile.com/file/8131940300/Terttu_Nevalainen_An_Introduction_to_Early_Mod
ern_English_Edinburgh_Textbooks_on_the_English_Language_2008.pdf.html
87. http://s5.picofile.com/file/8131941026/Thomas_Ernst_The_Syntax_of_Adjuncts_Cambridge
_Studies_in_Linguistics_2002.pdf.html
88. http://s5.picofile.com/file/8131943618/Thomas_Herbst_Katrin_G%C3%B6tz_Votteler_Valen
cy_Theoretical_Descriptive_and_Cognitive_Issues_Trends_in_Linguistics_Studies_and_Mon
ographs_2007.pdf.html
89. http://s5.picofile.com/file/8131946584/Thomas_Ricento_An_Introduction_to_Language_Po
licy_Theory_and_Method_2006.pdf.html
90. http://s5.picofile.com/file/8131948984/Tony_Penston_A_Concise_Grammar_for_English_La
nguage_Teachers_2005.pdf.html
91. http://s5.picofile.com/file/8131951334/Ulla_Connor_Thomas_A_Upton_Applied_Corpus_Li
nguistics_A_Multidimensional_Perspective_Language_and_Computers_52_Language_Comp
uters_2004.pdf.html
92. http://s5.picofile.com/file/8131953884/Urszula_Zeglen_Donald_Davidson_Truth_Meaning_
and_Knowledge_Routledge_Studies_in_Twentieth_Century_Philosophy_1999.pdf.html
93. http://s5.picofile.com/file/8131954326/Uta_Papen_Adult_Literacy_as_Social_Practice_Mor
e_than_skills_New_Approaches_to_Adult_Language_Literacy_and_Numeracy_2005.pdf.ht
ml
94. http://s5.picofile.com/file/8131966568/Vijay_Bhatia_Worlds_of_Written_Discourse_Advanc
es_in_Applied_Linguistics_2004.pdf.html
95. http://s5.picofile.com/file/8131981600/Walter_Bisang_Nikolaus_P_Himmelmann_Bjorn_Wi
emer_What_Makes_Grammaticalization_A_Look_From_Its_Fringes_And_Its_Components_
Trends_in_Linguistics_Studies_and_Monographs_2004.pdf.html
96. http://s5.picofile.com/file/8131983976/William_D_Lewis_Simin_Karimi_Heidi_Harley_Scott
_O_Farrar_Time_and_Again_Theoretical_Perspectives_on_Formal_Linguistics_Linguistics_T
oday_2009.pdf.html
97. http://s5.picofile.com/file/8131986876/William_Edward_Maxwell_A_Manual_of_the_Mala
y_Language_2008.pdf.html
98. http://s5.picofile.com/file/8131989426/Winnie_Cheng_Chris_Greaves_Martin_Warren_A_C
orpus_driven_Study_of_Discourse_Intonation_The_Hong_Kong_Corpus_of_Spoken_English
_Prosodic_Studies_in_Corpus_Linguistics_2008.pdf.html
99. http://s5.picofile.com/file/8131990142/Wolf_Hans_Georg_World_Englishes_A_Cognitive_S
ociolinguistic_Approach_Applications_of_Cognitive_Linguistics_2009.pdf.html
100. http://s5.picofile.com/file/8131990784/Yehuda_N_Falk_Subjects_and_Universal_Gr
ammar_An_Explanatory_Theory_Cambridge_Studies_in_Linguistics_2006.pdf.htmlدانلود کتاب زبان شناسی مقاله زبان شناسی

با نام و یاد خداوند متعال تارنمای زبان شناسی دکتر مدنی در جهت رشد و گسترش رشته زبان شناسی در اردیبهشت 1392 راه اندازی شد.
Dr.madanilinguist@gmail.com

دکتر داود مدنی - کامران درخشان


آخرین پست ها


آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
کدبازان>