پرسشنامه حاضر به منظور شناخت موانع حضور زنان در مناصب مدیریتی برای برنامه ریزی در جهت هدایت ، رشد و انتصاب عادلانه نیروی انسانی در خدمت موثر به ارگانها تهیه وتدوین شده است. دقت نظر شما در تكمیل پرسشنامه           ما را در تحقق اهداف آن ... یاری 

می نماید.                                                                     با تشكر

 

جنس :                         مردO                    زنO

وضعیت تاهل:              مجردO                  متاهل O                      سن:................          سابقه كار:..........................

میزان تحصیلات:         دیپلم O                 فوق دیپلم O                لیسانسO                 فوق لیسانس O              دكتریO

عنوان پست سازمانی: مدیرارشدO        مدیر میانی(سرپرست) O     كارشناس ارشدO         كارشناس O             كارمندO

 1.      نظرات خود را در هر یك از موارد زیرباتوجه به جایگاه زنان شاغل در .... اعلام نمائید(شاغلین زن،مطابق با جایگاه شغلی و خصوصیات خودبه سوالات پاسخ دهند)؟


ردیف

 

كاملا ًموافقم

موافقم

بی نظر

مخالفم

كاملاً مخالفم

1

درانتخاب یك مدیر،نورچشمی بودن به جای شایستگی تعیین می كند كه چه كسی باید پیشرفت كند

+

((شرایط سازمانی))

2

انتخاب اینكه چه كسی پست مدیریتی را احراز كند از اختیارات مدیر ان می باشد

-

(تصمیم گیری مدیران)

3

احساس می نمایم در واحد ما انگیزه لازم برای ایفای پست مدیریتی توسط زنان وجود ندارد

-

(انگیزش)

 

4

وقتی زنان درباره موفقیتهای دیگران می شنوند، تمایل دارند فكر كنند كه چطور خودشان به موفقیت كمی دست یافته اند.

+

 

حس رقابت-برتری جویی

 

5

زنان ترجیح می دهند جایگاه شغلی خود را حفظ كنند تا اینكه با همكاران خود كه به جایگاه بالاتر رسیده اند رقابت نمایند .

-

 

6

زنان معمولاً از عهده گرفتن وظایف اضافی و مسئولیتهای زیادی در كار خودداری می كنند

-

 

مسئولیت پذیری زنان

 

7

داشتن چالشهای متنوع و تمام نشدنی در مسیر ترقی ، برای زنان حائز اهمیت است.

+

 

8

زنان اغلب وظایفی كه به آنها سپرده می شود ، به اتمام می رسانند

+

 

9

مردان معمولاً نسبت به زنان بیشتر بر عواطف و احساسات خود مسلطند

-

عاطفی

 

10

زنان اغلب به علت تعهدات شخصی و خانوادگی ، فرصت كافی برای ایفای نقش مدیر را ندارند

-

خانوادگی

 

11

زنان اكثراً دوست دارند وقتشان را در سركار صرف كنند به جای اینكه در خانه بمانند

+

خانوادگی

 

12

زنان نسبت به مردان به كاركردن در یك جو دوستانه بهاء بیشتری می دهند.

+

عاطفی-وابستگی

 

13

مردان معمولاً مسائل را با تجزیه و تحلیل منطقی حل می كنند در حالی كه زنان معمولاً مسائل را احساسی حل می كنند

-

احساسی

 

14

حل مسائل سازمانی معمولاً نیازمندزورمندی و شیوه ای فعال است كه این نوعاً از مردان برمی آید

-

 

 

قدرت مردان

 

15

یك مرد همیشه بهتر از یك زن می تواند مدیر باشد

-

 

16

اگر پست مدیریتی خالی شود برای اشغال آن اولویت با مرد است نه با زن

-

 

17

وقتی كار سخت می شود زنان تاب نمی آورند

-

 

18

زنان به اندازه مردان به ارتقاء و شناسایی خود در كارشان بها می دهند

+

اعتماد به نفس-

ضعف خودباوری

 

19

زنان از تصمیم گیری می ترسند و دائماً نظر خود را تغییر می دهند

-

 

20

زنان به دلیل فعالیتهای سنگین درمنزل،ترجیح می دهندشغلی با مسئولیت كمتر انتخاب كنند

-

خانوادگی

 

21

مدیران مافوق ترجیح می دهند، پست مدیریتی را به زنان واگذار كنند

+

تصمیم گیری مدیران

 

22

زنان معمولاً زمانی كه مورد تحسین قرار می گیرند از اینكه نتوانند در آینده انتظارات سازمان را برآورده سازند درهراسند

-

اعتماد به نفس-ضعف خودباوری

 

23

در بنیاد تنها به توانایی و شایستگی مردان در احراز پستهای مدیریتی توجه می شود

-

شرایط سازمانی

 

24

زنان غالباً داوطلبانه در سمینارها و جلسات گروهی حاضر به سخنرانی می شوند

+

اعتماد به نفس-ضعف خودباوری

 

25

دربنیاد مهمترین ضابطه انتخاب یك مدیر،شایستگی و مهارت لازم در مسئولیت های واگذار شده می باشد

+

شرایط سازمانی

 

26

به تقاضای زنان برای مدیر شدن از سوی مدیران ، توجهی نشده یا نادیده گرفته می شود

+

تصمیم گیری مدیران

 

27

سرپرستان معمولاً به توانایی زنان در ایفای وظایفشان بها می دهند

+

 

عدم اعتماد مدیران به توانایی زنان

 

28

مدیران اغلب تلاش می كنند كه به زنان فرصت ترقی و پیشرفت در كارهایشان را دهند

+

 

29

استعدادهای زنان اغلب از سوی سرپرستان سركوب می گردد

-

 

30

زنان از اینكه ایده های فكری خود را بگویند هراس دارند چرا كه ممكن است به تفكرات آنها از سوی مدیران توجهی نشود

-

 

31

مردان نسبت به زنان برای داشتن یك مسیر ترقی حرفه ای اهمیت بیشتری قائلند

-

 

تمایل و انگیزه

 

32

غالباً تمایل زنان نسبت به مردان به احراز پست مدیریتی بیشتر است

+

 

33

زمانی كه نیاز مالی زنان در جایگاه شغل فعلی خود تامین باشد نیازی به پیشرفت و ترقی ندارد

-

 

 

تامین نیاز مالی زنان در پست سازمانی

 

34

زنان معمولاً به دلیل اختلاف ناچیز حقوق دریافتی با مدیران ،تمایلی به احرازپست مدیریتی ندارند

-

 

35

زنان به دلیل اینكه سرپرست خانواده نیستند نیاز چندانی به حقوق بالاتر ندارند

-

 

36

وظایف محوله به زنان به دلیل یكنواخت و تكراری بودن ،فضای رقابتی را نمی طلبد

-

حس رقابت-برتری جویی