در زیر تعداد دیگری از واژه های انگلیسی که هم ریشه با زبان اوستایی و فارسی باستان هستند ذکر میشود. درسمت چپ واژه انگلیسی و در سمت راست واژه اوستایی معادل آن آمده است:


میانه، متوسطmedium : maidi) ) گاو(cow : gāw)  دانستن ( wit,witness : vid) 


سوم (third : thrita ) دزدی کردن (thieve : tevi ) تشنه (thirsty : tershna ) 

پردیس (paradise : paradaesa) پهلو، کنار(para : para ) گاز گرفتن (gnaw : ghana )

سپس (then : athan ) آنجا (there : athra )

نگهبانی، پاسداری (patrol : pathra) رفتن (go : ga)  بالای ( on : ana )
مرگ و میر، مردار(mortāl : mereta)  آگاه ( wise : vista) 
چراگاه (pasture : vāstrā) رویش، نمو(growth : urutha) 
بد (bad : vat) ناو، کشتی بزرگ جنگی (nāvy : nāvya) 
تب مالاریا (tap : tapa)  آبیاری کردن (irrigate : arikhti) 
کشیدن (carry : karish) خزیدن (creep : khrap) 
نشان، علامت ( mārk : mahrka) ایستادن ( stand : stāt) ایست کردن ( stay : sta)

رگ، پی ( sinew : sna) ابرو (brow,eyebrow : brvat) گوشه (corner : karana) 
بها، ارزش (price : pereska) نیست ( not : navat) ترسناک، هولناک ( drāmātic : dramna) 
جاسوسی کردن (spy : spas) لباس، جامه (vest : vastra) راست (ortho : ereta) 
کالبد(corpse : kehrpa) نخستین (first : fraeshta) جوان ( young : yuvan) نه ( no : na)  
ناف (nāvel : nāf) پا ( foot,poda : pada) خوردن ( eat : ad )

بودن (be : bi,bu)  سرزمین (country : kant)  پر(full : puiri) مقدس (saint : spanta) 
سگ آبی ( beaver : bavri) خرچنگ ((crab : kahrpu 
نرم کردن، در زبان پهلوی سفتن (soft : sifat) آرزو کردن (wish : ish)


تبدیل حرف س هند و اروپایی به خ  در زبان اوستایی:
 

شیرین (sweet : khvaiti) خواندن  صدا کردن ( sound : khvand) 
خواهر ( اوستایی : khvānghar ، سانسکریت : svāsar، انگلیسی باستان : seoser، انگلیسی کنونی :sister ) 

ستاره (star : akhtar ).


ریشه واژه زن در چند گویش کنونی و زبانهای اروپایی:
 

در فارسی: زن zan    در مازندرانی: زنا  zena    در گیلکی: زنای zenai    در کاشانی: جن  jen     
در لکی: ژن jhan      در طالشی: ژنی jheni      در کردی: ژنی jheni 
در اوستایی: جنی jeni     در روسی: ژنی jheni    در لاتین: ژنی jheni