زندگی نامه علمی

سید علی اصغر سلطانی دانشیار گروه زبان انگلیسی در دانشگاه باقرالعلوم و استاد درس تحلیل گفتمان است. ایشان فارغ التحصیل دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، است و در آنجا بود که پژوهشهای خود را در رویکردهای مختلف تحلیل گفتمانی زیر نظر پروفسور دبیرمقدم آغاز کرده است. دوره کارشناسی ارشد خود را نیز در رشته زبانشناسی همگانی در دانشگاه تربیت مدرس، تهران، گذرانده است و کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه شهید بهشتی است.

پایان نامه دکتری ایشان، که تحت عنوان قدرت، گفتمان و زبان توسط نشر نی چاپ شده است، نقطه عطفی در پژوهش های بعدیاش بوده است. به طور کلی، او در چارچوب رویکردهای مختلف تحلیل گفتمانی به حوزههای مختلفی مانند مسائل سیاسی-اجتماعی ایران بعد از انقلاب، روش تحلیل در علوم سیاسی، علوم اجتماعی و ارتباطات، تاریخ، ادبیات و سینما، مطالعات رسانه ها، هویت ملی و حرفه ای، و مطالعات دینی پرداخته است.

رتوریک از حوزه های پژوهشی دیگر اوست. در این راستا به طور خاص به نقش رتوریک در آموزش نگارش دانشگاهی علاقه بسیاری نشان داده است. در این حوزه، یک جلد کتاب با عنوان اصول و روش نگارش دانشگاهی را در سال 1390 به چاپ رسانده است و در حال نگارش یک مجموعه سه جلدی دیگر در این زمینه است.

عمده عناوین تدریس شده او نیز در حوزه تحلیل گفتمان است. تدریس تحلیل گفتمان در مقطع ارشد رشته زبانشناسی، آموزش زبان فارسی، و آموزش زبان انگلیسی از جمله این دروس است. علاوه بر تدریس تحلیل گفتمان در رشته دکتری تاریخ در دانشگاه الزهرا، حدود 8 سال است که درس تحلیل گفتمان در رشته ارتباطات دانشگاه تهران نیز به عهده ایشان است. 

سوابق کاری

·         تا کنون1391

رئیس دانشکده زبان­های خارجی

دانشگاه باقرالعلوم، قم

·         ۱۳۹۱۱۳۹۰

مدیر گروه زبان انگلیسی

دانشگاه باقرالعلوم(ع)، قم

·         ۱۳۸۵۱۳۷۶

رئیس مرکز زبان­های خارجی

دانشگاه باقرالعلوم(ع)، قم

·         ۱۳۷۶۱۳۷۵

مدیر گروه زبان انگلیسی

دانشگاه باقرالعلوم(ع)، قم

·         تا کنون1375

عضو هیات علمی، گروه زبان انگلیسی

دانشگاه باقرالعلوم (ع)، قم

سوابق تحصیلی

·         دکترا۱۳۸۳

دکتری زبان­شناسی همگانی

دانشگاه علامه طباطبایى، تهران

·         کارشناسی ارشد۱۳۷۵

کارشناسی ارشد زبان­شناسی همگانی

دانشگاه تربیت مدرس، تهران

·         کارشناسی۱۳۷۱

کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی

دانشگاه شهید بهشتی، تهران

جوایز و افتخارات

·         ۱۳۹۳

بورس پژوهشی یک ماهه از سوی دانشگاه لایپزیک

·         ۱۳۹۰

بورس پژوهشی شش ماهه از سوی دانشگاه باقرالعلوم در دانشگاه لایپزیک آلمان

·         ۱۳۷۶

بورسیه دانشگاه باقرالعلوم برای تحصیل در دوره دکتری زبانشناسی (دانشگاه علامه طباطبایی)

·         ۱۳۷۱

بورسیه وزارت علوم تحقیقات و فناوری برای تحصیل در دوره کارشناسی ارشد زبانشناسی (دانشگاه تربیت مدرس)

·         ۱۳۶۶

بورسیه وزارت علوم تحقیقات و فناوری برای تحصیل در دوره کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی (دانشگاه شهید بهشتی)