در بسیاری از گویشهای کردی از جمله کردی فهلوی ( فَیلی ) هنوز پسوند   « دَر » به کار می رود . مانند « نان دَر » که به معنی « کسی است که وظیفه ی غذا دادن به خانواده و اطرافیانش را بر عهده دارد .»

مرد از مُردن است . زیرا زایندگی ندارد .مرگ نیز با مرد هم ریشه است.


زَن از زادن است و زِندگی نیز از زن است .


دُختر از ریشه « دوغ » است که در میان مردمان آریایی به معنی« شیر « بوده و ریشه واژه ی دختر « دوغ دَر » بوده به معنی « شیر دوش » زیرا در جامعه کهن ایران باستان کار اصلی او شیر دوشیدن بود . به daughter در انگلیسی توجه کنید . واژه daughter نیز همین دختر است . gh در انگلیس کهن تلفظی مانند تلفظ آلمانی آن داشته و « خ » گفته می شده.در اوستا این واژه به صورت دوغْــذَر doogh thar و در پهلوی دوخت .


دوغ در در اثر فرسایش کلمه به دختر تبدیل شد . آمده است.


اما پسر ، « پوسْتْ دَر » بوده . کار کندن پوست جانوران بر عهده پسران بود و آنان چنین نامیده شدند.


پوست در، به پسر تبدیل شده است .در پارسی باستان puthra پوثرَ و در پهلوی پوسَـر و پوهر و در هند باستان پسورَ است 


در بسیاری از گویشهای کردی از جمله کردی فهلوی ( فَیلی ) هنوز پسوند « دَر » به کار می رود . مانند « نان دَر » که به معنی « کسی است که وظیفه ی غذا دادن به خانواده و اطرافیانش را بر عهده دارد .»


حرف « پـِ » در « پدر » از پاییدن است . پدر یعنی پاینده کسی که می پاید . کسی که مراقب خانواده اش است و آنان را می پاید .پدر در اصل پایدر یا پادر بوده است . جالب است که تلفظ « فاذر » در انگلیسی بیشتر به « پادَر » شبیه است تا تلفظ «پدر» !


خواهر ( خواهَر )از ریشه «خواه » است یعنی آنکه خواهان خانواده و آسایش آن است . خواه + ــَر یا ــار در اوستا خواهر به صورت خْـوَنــگْـهَر آمده است . 


بَرادر نیز در اصل بَرا + در است . یعنی کسی که برای ما کار انجام می دهد. یعنی کار انجام دهنده برای ما و برای آسایش ما .

« مادر » یعنی « پدید آورنده ی ما » . 


اهو :از صفت  آسو که در زبان اوستایی به معنی تند وتیز است


بیان می شود


آیینه :ازریشه آذین به معنی زینت کردن است وآدینه


هم به معنی روززینت است


ایرانیت:این کانی به وسیله ی دو فرانسوی درشمال غربی


انارک کشف شد واین دو مرد به دلیل مهمان نوازی ای کانی


را به همین نام خواند


بازار:کلمه ی با  به معنی آش می باشد وزار پسوند مکان


میباشد مکان برای خرید آش بیمار بی پیشوند نداری وما ر به معنی سلامتی


خر بزه (احمد کسروی):در زبانهای باستان ایران بزه به معنی


خیار بوده وخر به معنی بزرگ امروزه در مناطقی از کهکیلویه به


خربزه خیار گویند


دارکوب :دار به معنی درخت میباشد وکوب از کوبیدن


دفتر:کلمه ی یونانی به معنی پوست حیوانات دلیل آن به


خاطر نوشتن روی پوست در قدیم


دیکته:با دیکتاتور  هم ریشه است به معنی تحمیل کردن زیرا


گفتن بی کم وکسر باید نوشته شود


بَرادر نیز در اصل بَرا + در است . یعنی کسی که برای ما کار انجام می دهد. یعنی کار انجام دهنده برای ما و برای آسایش ما .


« مادر » یعنی « پدید آورنده ی ما » . 


اهو :از صفت  آسو که در زبان اوستایی به معنی تند وتیز است


بیان می شود


آیینه :ازریشه آذین به معنی زینت کردن است وآدینه


هم به معنی روززینت است


ایرانیت:این کانی به وسیله ی دو فرانسوی درشمال غربی


انارک کشف شد واین دو مرد به دلیل مهمان نوازی ای کانی


را به همین نام خواند


بازار:کلمه ی با  به معنی آش می باشد وزار پسوند مکان


میباشد مکان برای خرید آش بیمار بی پیشوند نداری وما ر به معنی سلامتی


خر بزه (احمد کسروی):در زبانهای باستان ایران بزه به معنی


خیار بوده وخر به معنی بزرگ امروزه در مناطقی از کهکیلویه به


خربزه خیار گویند


دارکوب :دار به معنی درخت میباشد وکوب از کوبیدن


دفتر:کلمه ی یونانی به معنی پوست حیوانات دلیل آن به


خاطر نوشتن روی پوست در قدیم


دیکته:با دیکتاتور  هم ریشه است به معنی تحمیل کردن زیرا


گفتن بی کم وکسر باید نوشته شود