عناوین پایان نامه های علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

 

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۰۲ Dialectology V.ps and Adv. ps in baluci of saravan

01/00001/00016/00003 The verbal constructions in azari (harzani dialect

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۰۵ A contrastive study of persian and arabic sound systems

01/00001/00016/00006 واژگان قرضی ترکی در زبان فارسی

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۰۷ فرهنگ اصطلاحات زبانشناسی شناختی

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۰۸ ساخت موضوعی گروه فعلی زبان ترکی آذری بر اساس نحو

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۰۹ بررسی نقش جنسیت در تجزیه و تحلیل محتوایی متون داستان کوتاه انگلیسی و فارسی

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۱۰ رویکردی نشانه شناختی – اجتماعی به بررسی مسئله برابری در ترجمه ادبیات داستانی از انگلیسی به فارسی

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۱۱ بررسی ساخت واجی گویش مازندرانی منطقه سواد کوه بر پایه واج‌شناسی زایشی

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۱۲ بررسی ترتیب سازه‌ای گروه‌های واژگانی گویش گیلکی رودسر بر پایه حاکمیت و مرجع گزینی

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۱۳ بازنمایی اسلام در نشریات آمریکا قبل و بعد از یازدهم سپتامبر در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۱۴ فراگیری استعاره شناختی در کودکان پیش از دبستان

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۱۵ بررسی مشتقات فعل بسیط و فرآیندهای مربوط به آنها در گویش سورانی

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۱۶ بررسی نشانه – کاربرد شناختی خندانکها در پیغام فوری

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۱۷ بررسی فرآیند فراگیری زبان در چهارچوب شناختی

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۱۸ ساخت اطلاع و بازنمایی آن در زبان فارسی

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۱۹ بررسی تعامل تواناییهای شناختی غیرزبانی و تواناییهای زبانی در بیماران فارسی زبان مبتلا به زبان پریشی

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۲۰ بررسی استعاره زمان در زبان فارسی: رویکرد معناشناسی شناختی

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۲۱ بررسی عبارات اسنادی شده و شبه اسنادی شده در زبان فارسی

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۲۲ تبیین تنوع ساخت‌های نحوی در زبانهای انگلیسی، عربی، فارسی

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۲۳ توصیف و بررسی واژی – نحوی واژه بست‌های ضمیری در گویش دلواری

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۲۴ نظام آوایی فارسی محاوره‌ای معیار امروز: رویکردی زایشی، وزنی (عروضی)، و واژگانی

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۲۵ ساخت فعل مرکب در فارسی نوین نگرشی کینه گرا

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۲۶ بررسی اسم مرکب و مشتق در زبان ترکی آذری

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۲۷ بررسی ساختار واژگان مرکب همبافتی در زبان فارسی

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۲۸ توصیف روابط مرجع گزینی در زبان ترکی آذربایجانی با رویکردی مبتنی بر نظریه حاکمیت و مرجع گزینی

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۲۹ بررسی تاثیر جنسیت بر روی گستره واژگان نوشتاری دانش آموزان مقطع راهنمایی در شهر تهران

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۳۰ بررسی فرآیندهای ساخت‌واژی بر روی برون داد انضمام در زبان فارسی

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۳۱ ساختمان گروه فعلی در گویش نیشابوری

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۳۲ توصیف ساختمانی گروه اسمی در زبان بلوچی (لهجه مکورانی)

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۳۳ توصیف ساختمانی گروه فعلی در زبان بلوچی و لهجه ملکورانی

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۳۴ بررسی مباحث تجوید از دیدگاه آواشناسی جدید

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۳۵ بررسی و توصیف گویش تربت حیدریه

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۳۶ بررسی گویش طالقانی – سوهانی

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۳۷ زمان و نمود در ترکی آذری

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۳۸ تحلیل مفهومی استعاره های نهج البلاغه: رویکرد زبان شناسی شناختی

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۳۹ بررسی نظام آوایی گونة اقلید در چارچوب واج شناسی زایشی

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۴۰ ساخت و کاربرد صفت مفعولی در فارسی و تفاوت آن با اسم مفعول فعل

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۴۱ بررسی واج-واژی وندهای ترکمنی

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۴۲ بررسی و تحلیل روابط معنایی صفت برای طراحی شبکه واژگانی صفات در زبان فارسی

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۴۳ زمان دستوری ونمود در زبان فارسی: رویکردی شناختی

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۴۴ بررسی زبانشناختی اصطلاحات فارسی

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۴۵ لفظ و معنا در شعر نیما (رویکردی هرمنوتیکی)

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۴۶ بررسی واج‌شناختی گویش سبزواری

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۴۷ بررسی زبانشناختی آگهی‌های تبلیغاتی

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۴۸ تحلیل مقابله‌ای ضرب‌المثلهای زبان فارسی و انگلیسی

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۴۹ بررسی زبانشناختی شیوه‌های ابهام زدایی در اصول فقه

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۵۰ بررسی ویژگیهای متنی شعر شاملو (به عنوان یک متن ادبی)

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۵۱ مقایسه و نقد رویکردهای تحلیل کلام و تحلیل کلام انتقادی در تولید و درک متن

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۵۲ بررسی واژه-نحوی ساخت‌های مصدری در زبان فارسی

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۵۳ بررسی ساخت گروه فعلی در زبان فارسی با تاکید بر فرضیه فاعل در درون گروه فعلی

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۵۴ بررسی مقایسه‌ای ساخت موضوعی گروه‌های اسمی حاصل از فرایند اسم‌سازی از فعل در زبان فارسی و آلمانی


۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۵۵ بررسی واژنحوی پی‌بست‌های ضمیری گویش مزینانی در قیاس با فارسی میانه

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۵۶ بررسی زبان فارسی در چارچوب معناشناسی شناختی با نگاه ویژه به حروف اضافه مکانی

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۵۷ بازنمایی معنای جملات فارسی با استفاده از شبکه‌های معنایی گسترش‌یافتة چندلایه

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۵۸ بررسی فرایندهای واجی و واج آرایی در زبان ترکی آذری

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۵۹ ابهام، نامفهومی و ایهام در زبان و ادبیات فارسی

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۶۰ بررسی تغییرات نحوی و واژگانی فارسی معاصر (انقلاب مشروطیت تا ابتدای انقلاب اسلامی)

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۶۱ The Description and Analysis Linguistic Features in the Political Editorials of Iranian English Newspapers: Critical Discourse Analysis Approach

01/00001/00016/00062 بررسی زبان شناسانه عوامل گزینش و نگارش خبر در مطبوعات ایران بر مبنای اصول گالتانگ و روژ

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۶۳ واژگان فارسی در زبان انگلیسی

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۶۴ ساختهای سببی در زبان فارسی: رویکردی شناختی

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۶۵ بررسی ساخت گفتارهای قالبی شده‌ی زبان فارسی در چهارچوب نقش گرایی هلیدی

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۶۶ استعاره از دیدگاه شناختی در اشعار فروغ فرخزاد

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۶۷ Some instances of Grammaticalization and lexicalization in persian

01/00001/00016/00068 واژگان گویش کرته متداول در قلعه گنج کهنوج همراه با تحلیل واجی، ساخت واژه‌ای، معنایی و منظور شناختی


۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۶۹ بررسی اسم و صفت مرکب در زبان فارسی معاصر

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۷۰ جایگاه تکیه در وزن شعر فارسی

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۷۱ تحلیل و نقد متون ادبی ات داستانی کودکان در زبان فارسی از دیدگاه زبان‌شناسی

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۷۲ توصیف گروه فعلی گویش دزفولی

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۷۳ جایگاه نماد آوا در زبان فارسی

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۷۴ فعل مرکب در زبان ترکی

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۷۵ توصیف زبان کرمانجی (آواشناسی، صرف، نحو

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۷۶ On the concept of transitivity in farsi

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۷۷ بررسی زبانشناختی استعاره در قرآن: رویکرد نظریة معاصر استعاره (چارچوب شناختی)

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۷۸ بررسی آوایی، صرفی و نحوی تالشی ماسال و گونه تالشی ماسوله

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۷۹ بررسی دسترسی واژگانی به کلمات مشتق در واژگان ذهنی زبان فارسی

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۸۰ سیب شناسی متون حقوقی از دیدگاه زبان شناسی و ارائه الگویی بر مبنای تحلیل ساخت موضوعی : رویکرد زبان شناسی حقوقی (قانونی)

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۸۱ ابلاغ و القای معانی در زبان و ادبیات (رهیافتی نشانه شناختی).-

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۸۲ توصیف و تحلیل افزوده‌ها در زبان فارسی معاصر: رویکردی نحوی و کلامی

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۸۳ تجزیه و تحلیل نفی در زبان فارسی معاصر: رویکردی نحوی و کلامی

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۸۴ بررسی کتابهای علوم انسانی (سازمان سمت) در چارچوب دستور نظام‌مند نقش‌گرای هلیدی از منظر فرانقش متنی و بینافردی

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۸۵ تمام چکیده های زبان شناسی همگانی

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۸۷ ساخت گروه فعلی در گویش گیلکی لنگرود

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۸۸ بررسی نقش کاربردشناختی زبان در موفقیت مذاکرات تجاری از دیدگاه تحلیل گفتمان

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۸۹ An analysis of the opening phase of conversations in persian

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۹۰ بررسی ساختهای غیر شخصی در زبان فارسی بر اساس فرضیه نامفعولی

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۹۱ نظریه بهینگی و کاربرد آن در تبیین فرایندهای واجی زبان فارسی

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۹۲ بررسی مقابله ای و میان فرهنگی راهبردهای حفظ حیثیتی در واکنش به گلایه ها نزد مردان و زنان(فارسی و انگلیسی آمریکایی)زبان

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۹۳ بررسی ساختار گروه فعلی در زبان فارسی گفتاری معیار در مقایسه با زبان فارسی نوشتاری معیار

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۹۴ متن

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۹۵ بررسی واج آرایی زبان فارسی باستان

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۹۶ بررسی گویش بروجردی از نظر واجی و ساخت واژی

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۹۷ A study of ravari dialect and its comparison with standard persian

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۹۸ بررسی فرآیندهای واجی گویش گیلکی رشت در چارچوب واج‌شناسی خود واحد

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۰۹۹ توصیف و تبیین برابریابی در ترجمه داستان های کوتاه در چارچوب رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۱۰۰ تحلیل زبان‌شناختی جرایم زبانی در جامعه فارسی زبان ایران: رویکرد زبان‌شناسی حقوقی (قانونی).-

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۱۰۱ بررسی واج آرایی زبان پارتی

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۱۰۲ توصیف واج شناختی گویش شهرضایی بر اساس نظریه واج شناسی زایشی چامسکی و هاله

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۱۰۳ بررسی واج‌شناسی گویش بروجردی در چارچوب نظریه بهینگی

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۱۰۴ خلأ نحوی در زبان فارسی: رویکردی کمینه‌گرا

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۱۰۵ بررسی محدودیت‌های واژی- معنایی حاکم بر اشتقاق فعل مرکب از بسیط متناظر و فعل بسیط از مرکب متناظر در فارسی معاصر معیار: رویکردی شناختی

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۱۰۶ توصیف زبانشناختی ساخت‌های استعاری در متون اقتصادی و کاربرد آن در ترجمه

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۱۰۷ متن

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۱۰۸ متن

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۱۰۹ ساخت رویداد و عوامل سازنده‌ی آن در زبان فارسی

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۱۱۰ بررسی تحولات معنایی و ساخت اطلاعی ساخت‌های نشاندار در فرآیند ترجمه از انگلیسی به فارسی

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۱۱۱ سبک‌شناسی روایت در داستانهای کوتاه: رویکرد نقشگرا بر اساس الگوی سیمپسون ۲۰۰۴

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۱۱۲ بررسی ساخت مفهومی افعال ساده زبان فارسی بر اساس معناشناسی مفهوم بنیاد جکندوف

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۱۱۳ گذرایی و ساخت مجهول در زبان فارسی: رویکردی شناختی

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۱۱۴ روایت‌شناسی داستان‌های معاصر فارسی رویکرد زبان‌شناختی رمزگان‌های رولان بارت

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۱۱۵ انگاره زبانشناختی تولید و پردازش خبر: رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی.-

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۱۱۶ روابط مرجع گزینی در گویش مازندران قائم شهر و مقایسه آن با زبان انگلیسی

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۱۱۷ بررسی “تضعیف و تقویت” در گونه‌های زبانی استان کرمان: با رویکرد زایشی

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۱۱۸ بررسی ساختمان گروه فعلی در گویش لاری بر پایه‌ی نظریه‌ی ایکس تیره

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۱۱۹ تحلیل کاربردشناختی زبان تبلیغات تجاری

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۱۲۰ ساخت‌های شرطی در گلستان سعدی: رویکرد شناختی

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۱۲۱ بررسی و توصیف عبارت‌های فعلی “حرف اضافه‌ای” در زبان فارسی: رویکرد معنی‌شناسی شناختی

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۱۲۲ بررسی فرایند همگونی در گونه‌های زبانی استان فارس: با رویکرد زایشی

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۱۲۳ بررسی تأثیر جنسیت بر رفتار کلامی فارسیزبانان بر اساس اصل همکاری گرایس

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۱۲۴ بررسی ساخت‌های سببی در ترکی آذری

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۱۲۵ نقش فراپیام در مکالمات روزمره فارسی.-

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۱۲۶ توصیف و تحلیل زبانشناختی گفتگوهای هسته‌ای ایران بین دو جناح اصلاح‌طلب و اصول‌گرا: دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۱۲۷ تجزیه و تحلیل گفتمانی مشکلات مهارت درک مفاهیم زبان انگلیسی و نقش انواع عنوان در حل آن

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۱۲۸ توصیف فرآیندهای واجی گویش بالاگریوه: رویکرد بهینگی

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۱۲۹ بررسی فرآیند تضعیف و تقویت در گونه‌های مختلف استان مازندران: رویکرد واج‌شناسی زایشی

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۱۳۰ توصیف زبانشناختی زبان آشوری (آواشناسی، صرف، نحو) رویکردی ساخت‌گرا

۰۱/۰۰۰۰۱/۰۰۰۱۶/۰۰۱۳۱ تحلیل گفتمان انتقادی مناظرات هشتمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی (استیضاح وزرا): بر پایه‌ی نظریه ون‌دایک