ترتیب:
آواشناسی زبان فارسی
8 نمونه سوال کد 1212217
آواشناسی زبان فارسی

این محصول به صورت فایل pdf  می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما بلافاصله قابلیت دانلود دارد  . و در صفحه حساب کاربری شما نیز ذخیره می گردد بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس آواشناسی زبان فارسی کـــد 1212217 - رشته زبان شناسی همگانی شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانشگاه پیام...

50,000 ریال
اصول معنی شناسی زبان
9 نمونه سوال کد 1212224
اصول معنی شناسی زبان

این محصول به صورت فایل pdf  می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما بلافاصله قابلیت دانلود دارد  . و در صفحه حساب کاربری شما نیز ذخیره می گردد . بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اصول معنی شناسی زبان کـــد 1212224 - رشته زبان شناسی همگانی شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانشگاه پیام نور بش...

50,000 ریال
تاریخ زبانشناسی
12 نمونه سوال کد 1212218
تاریخ زبانشناسی

این محصول به صورت فایل pdf  می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما بلافاصله قابلیت دانلود دارد .و در صفحه حساب کاربری شما نیز ذخیره می گردد . بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تاریخ زبانشناسی کـــد 1212218- رشته زبان شناسی همگانی شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانشگاه پیام نور بشرح ...

70,000 ریال
تاریخ مطالعات دانشمندان ایرانی و اسلامی درباره زبان

این محصول به صورت فایل pdf  می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما بلافاصله قابلیت دانلود دارد . و نیز در صفحه حساب شخصی شما ذخیره می گردد . بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تاریخ مطالعات دانشمندان ایرانی و اسلامی درباره زبان کـــد 1225022 - رشته زبان شناسی همگانی شامل نمونه سوالات ...

50,000 ریال
تجزیه و تحلیل كلام و كاربردشناسی

این محصول به صورت فایل pdf  می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما بلافاصله قابلیت دانلود دارد . و نیز در صفحه حساب کاربردی شما ذخیره می گردد . بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تجزیه و تحلیل كلام و كاربردشناسی کـــد 1225020 - رشته زبان شناسی همگانی شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دا...

50,000 ریال
تطورزبان فارسی
12نمونه سوال کد 1212216
تطورزبان فارسی

این محصول به صورت فایل pdf  می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما بلافاصله قابلیت دانلود دارد . و در صفحه حساب کاربری شما نیز ذخیره می گردد . بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تطور زبان فارسی کد 1212216- رشته زبان شناسی همگانی شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانشگاه پیام نور بشرح  ز...

85,000 ریال
تهیه و تدوین مواد آموزشی زبان فارسی

این محصول به صورت فایل pdf  می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما بلافاصله قابلیت دانلود دارد . لینک دانلود محصول هم به نشانی ایمیل شما ارسال می گردد . و نیز در صفحه حساب شخصی شما ذخیره می گردد .   بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تهیه و تدوین مواد آموزشی زبان فارسی کد 1225023- رشته زب...

10,000 ریال
جامعه شناسی زبان
9 نمونه سوال کد 1212225
جامعه شناسی زبان

این محصول به صورت فایل pdf  می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما بلافاصله قابلیت دانلود دارد . و در صفحه حساب کاربری شما نیز ذخیره می گردد . بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس جامعه شناسی زبان کـــد  1212225- رشته زبان شناسی همگانی شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانش...

40,000 ریالحفظ جزء 30 قرآن کریم
9 نمونه سوال کد 1220658
حفظ جزء 30 قرآن کریم

ایــن محصول به صورت فایـل pdf  می بــــاشد و پس از پـرداخت موفق توسط شمــا بلافاصله قابلــیت دانلــود دارد. و در صفحه حســـاب کاربری  شمـــا نیز ذخیره می گردد . بسته نمونه ســـوالات کارشنــاسی ارشـــد درس حفظ جزء 30 قرآن کریم کــــد  1220658 - شامل نمونه ســــوالات ترم هــای گذش...

40,000 ریال
روانشناسی زبان
6 نمونه سوال کد 1212226
روانشناسی زبان

این محصول به صورت فایل pdf  می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما بلافاصله قابلیت دانلود دارد . و نیز در صفحه حساب کاربری شما ذخیره می گردد . بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس روانشناسی زبان کـــد 1212226- رشته زبان شناسی همگانی شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانشگاه پیام نور بشرح ...

35,000 ریال
روش تحقیق در مطالعات زبان شناسی

این محصول به صورت فایل pdf  می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما بلافاصله قابلیت دانلود دارد . و نیز در صفحه حساب کاربری شما ذخیره می گردد . بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس روش تحقیق در مطالعات زبان شناسی  کـــــد 1212222- رشته زبان شناسی همگانی شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دا...

45,000 ریال
زبان تخصصی
9 نمونه سوال کد 1212220
زبان تخصصی

این محصول به صورت فایل pdf  می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما بلافاصله قابلیت دانلود دارد . و نیز در صفحه حساب کاربری شما ذخیره می گردد . بسته نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس زبان تخصصی کــــد 1212220- رشته زبان شناسی همگانی شامل نمونه سوالات ترم های گذشته دانشگاه پیام نور بشرح  زی...

55,000 ریال