1

ساخت موضوعی ارجح در زبان فارسی

صفحه 1-22
محمد راسخ‌مهند؛ علی قادری

2

حرکتِ ‌پنداری در زبان فارسی: رویکردِ شناختی

صفحه 23-36
مریم مسگرخویی

3

تأثیر عوامل مهاجرتِ برون‌قومی و ازدواجِ بین‌قومی در میزان مخاطره یا ایمنیِ زبان ترکی آذربایجانی

صفحه 37-54
ناصر نوری

4

کارکرد کلامیِ تقابل واژگانی در زبان فارسی

صفحه 55-74
علی رضاقلی فامیان

5

مقایسۀ کنش‌های گفتار در پیامک‌های فارسیِ زنان و مردانِ جوان بر اساس طبقه‌بندیِ سرل

صفحه 75-88
سید محمد حسینی معصوم؛ فاطمه خاوری

6

ریشه‌های لاتین در واژه های پزشکی و معادل‌های برگزیده در زبان فارسی

صفحه 89-100
مریم جمالی؛ عادل رفیعی

7

مقایسة پسوندها و پیشوندهای تصریفیِ فعل در کردیِ گورانی و فارسی معیار

صفحه 101-120
پارسا بامشادی؛ جواد بامشادی

8

فرهنگ توصیفیِ آسیب‌شناسیِ گفتار و زبان (انگلیسی- فارسی)، رضا نیلی‌پور و دستیاران، ویراستار علمی: حیات عامری. تهران: انتشارات فرهنگ معاصر، 1392، 250 صفحه

صفحه 123-128
طلیعه ظریفیان
شناسنامه نشریه
ju صاحب امتیاز
انجمن زبان شناسی ایران
ju مدیر مسئول
مصطفی عاصی
ju سردبیر
یحیی مدرسی تهرانی
 
 
ju استخراج به پایگاه‌های علمی
ju اعضای هیات تحریریه
ju اشتراک نسخه چاپی نشریه
جستجو