1

ساخت موضوعی ارجح در زبان فارسی

صفحه 1-22
محمد راسخ‌مهند؛ علی قادری

2

حرکتِ ‌پنداری در زبان فارسی: رویکردِ شناختی

صفحه 23-36
مریم مسگرخویی

3

تأثیر عوامل مهاجرتِ برون‌قومی و ازدواجِ بین‌قومی در میزان مخاطره یا ایمنیِ زبان ترکی آذربایجانی

صفحه 37-54
ناصر نوری

4

کارکرد کلامیِ تقابل واژگانی در زبان فارسی

صفحه 55-74
علی رضاقلی فامیان

5

مقایسۀ کنش‌های گفتار در پیامک‌های فارسیِ زنان و مردانِ جوان بر اساس طبقه‌بندیِ سرل

صفحه 75-88
سید محمد حسینی معصوم؛ فاطمه خاوری

6

ریشه‌های لاتین در واژه های پزشکی و معادل‌های برگزیده در زبان فارسی

صفحه 89-100
مریم جمالی؛ عادل رفیعی

7

مقایسة پسوندها و پیشوندهای تصریفیِ فعل در کردیِ گورانی و فارسی معیار

صفحه 101-120
پارسا بامشادی؛ جواد بامشادی

8

فرهنگ توصیفیِ آسیب‌شناسیِ گفتار و زبان (انگلیسی- فارسی)، رضا نیلی‌پور و دستیاران، ویراستار علمی: حیات عامری. تهران: انتشارات فرهنگ معاصر، 1392، 250 صفحه

صفحه 123-128
طلیعه ظریفیان