زبان شناسی همگانی دکتر داود مدنی و کامران درخشان با نام و یاد خداوند متعال تارنمای زبان شناسی دکتر مدنی در جهت رشد و گسترش رشته زبان شناسی در اردیبهشت 1392 راه اندازی شد. Dr.madanilinguist@gmail.com http://madanilinguist.mihanblog.com 2018-12-12T22:48:11+01:00 text/html 2017-02-05T15:55:20+01:00 madanilinguist.mihanblog.com دکتر داود مدنی - کامران درخشان سرگذشت زبان فارسی(1) http://madanilinguist.mihanblog.com/post/614 <div><br></div><div><div class="title" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma; font-weight: bold; color: rgb(128, 0, 0); margin-bottom: 5px; text-align: right;"><br></div><div class="body" style="font-family: Tahoma; font-size: 9pt; line-height: 1.5em; color: rgb(68, 68, 68); text-align: right;"><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">سرگذشت زبان فارسی و نشانه های آن را می توان&nbsp;&nbsp;از یادگارهایی كه در گوشه كنار این سرزمین پهناور پراكنده اند، دریافت. یادگارهایی چون سنگ نگاره بزرگ داریوش در بیستون كرمانشاه، بناهای باشكوه پارسه (تخت جمشید) در مرودشت فارس، شهر های ویران و خاكستر شده ای چون شهر سوخته در سیستان، سفالینه های نهفته در دل تپه های باستانی چون سیلك كاشان، گنجینه ی به غارت رفته كناره آمویه، ویرانه های باستانی شهر كولاب در تاجیكستان كه همه و همه یادگارهای بازمانده این باشندگان فرهیخته اند. افزون بر این یادگارهای مادی، انبوهی از داستان ها، افسانه ها و نوشته های&nbsp;&nbsp;دینی و تاریخی چون اوستای كهن، خدای نامه ها و سرگذشت پهلوانان و نامدارانی چون گرشاسب یل نیز در دسترس ما هستند، دیگر از نوشته های برهمنان پاكنهاد آریایی به زبان سانسكریت، نوشته های تاریخنگاران یونان باستان و لوح های میخی آشوریان، بابلی ها و ایلامی ها كه پر یاد و خاطره قوم های آریایی است، در می گذرم كه داستان به درازا می كشد.</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">به باور این نویسنده راز این جاودانگی را می توان در زبان فارسی و پیوستگی تاریخی&nbsp;&nbsp;آن دانست. ریشه های زبان فارسی را می توان در همه یادماندهای كهن این سرزمین چه مادی و چه فرهنگی و ادبی بازیافت، اگر چه دگرگونی های بسیاری نیز در گذر زمان به زبان نیاكان ما راه یافته ولی این دگرگونی ها نه چنان است كه پیوستگی آن را نایافتنی سازد. برای آنكه بیشتر با این نگرش آشنا شویم ناچاریم به آنچه از روزگاران كهن تاكنون بر پهنه این سرزمین بجای مانده&nbsp;بنگریم و خط سیر تاریخی زبان فارسی را بر این پایه استوار كنیم.</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">گمان می رود همه قوم ها و تیره های آریایی در گذشته ای دور به یك زبان واحد سخن می گفته اند كه نویسنده</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt;">،</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">آن را به پیروی از داریوش بزرگ در سنگ نگاره بیستون زبان آریایی می نامد. از این زبان در گذر زمان گویش ها و زبان هایی&nbsp;&nbsp;پدید آمد كه بر پایه گفتارهای زبانشناسان و تاریخنگاران می توان زبان های اوستایی، مادی، پارسی باستان، سكایی و سانسكریت را از میان نام برد.&nbsp;&nbsp;همه این زبان ها به گونه ای در پیدایش و گسترش (انكشاف) زبان فارسی نوین نقش داشته و واژه ها یا ساختارهای دستور زبانی(نحوی) چندی را در این زبان به گونه زنده و پویا یا راكد و مرده به ارث گذاشته اند.</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">سرگذشت زبان فارسی را بر پایه داده های تاریخی و زبان شناسی می توان به سه دوره&nbsp;<strong>كهن، میانه و نو&nbsp;</strong>تقسیم كرد، دوره نخست از آغاز پیدایش زبان آریایی و گویش های آن تا پایان فرو پاشی شاهنشاهی هخامنشی، دوره دوم از كشته شدن داریوش سوم تا برآمدن یعقوب لیث صفاری و دوره سوم از زمان یعقوب لیث كه زبان فارسی دری را زبان رسمی ایران كرد تا كنون.</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">اگر در زمان كنونی واژه های زبان فارسی را ریشه یابی كنیم، بن واژه های كهن آنها را می توان در زبان های پارسی باستان، اوستایی، مادی، سكایی، سانسكریت و ... بازیافت. همین نكته است كه ما را به سوی این اندیشه راه می نمایاند كه زبان فارسی&nbsp;<strong>برآیند&nbsp;</strong>همه زبان های آریایی كهن و میانه، و میراث مشترك همه دودمان های آریایی است.&nbsp;&nbsp;اكنون برای اشنایی بیشتر با سیر دگرگونی زبان فارسی نگاهی به زبان های پارسی باستان، اوستایی و زبانهایپارسی میانه می اندازیم و نمونه هایی نیز برای نمایاندن این پیوستگی می آوریم.</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><strong><em><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">دوره كهن – فارسی باستانی</span></em></strong></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><em><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></em></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">پارسی باستان</span></strong></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">زبان پارسی باستان، زبانی است كه برای نگارش یادنامه داریوش بر دیواره بلند بیستون، فرمان ها و یادمان های شاهان هخامنشی بر سردر و دیوارهای كاخها و بناهای تخت جمشید با نشانه های به شكل میخ بر سنگ تراشیده شده&nbsp;&nbsp;و یا بر لوحه های گلی بایگانی تخت جمشید نویسانده شده اسن و به همین سبب خط میخی نامیده می شود.</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">متن این نوشته ها و فرمان ها بازنویسی شده&nbsp;&nbsp;و هم اكنون در دسترس همگان قرار گرفته است،&nbsp;&nbsp;برای نمونه می توان به كتاب سنگنوشته های هخامنشی تالیف دكترغیاث ابادی ،پارسی باستان نوشته كنت و كتاب فرمانهای شاهنشاهان هخامنشی نوشته شارپ كه به همراه&nbsp;&nbsp;دستور زبان و فرهنگ واژه گانپارسی باستان چاپ شده و در بازار ایران موجود است، اشاره نمود.</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">پس از فروپاشی حكومت هخامنشی این خط رو به فراموشی رفت تا اینكه به كوشش گروته فند دانشمند آلمانی نخست هشت نشانه از این خط&nbsp;&nbsp;رمزگشایی و سپس&nbsp;&nbsp;در سال 1806 به كوشش راولینسون انگلیسی بطور كامل خوانده شد. از آنجا كه برخی از این&nbsp;&nbsp;نوشته ها&nbsp;&nbsp;با ترجمه هایی به زبان بابلی و ایلامی&nbsp;&nbsp;همراه بودند، راه بر رمز گشایی این زبان ها نیز به یاری پارسی باستان گشوده شد.</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">اگر چه زبان فارسی را&nbsp;<strong>برآیند&nbsp;</strong>همه زبانهای آریایی كهن و میانه دانستیم، ولی زبان پارسی باستان را می توان نیای زبان فارسی كنونی دانست،&nbsp;&nbsp;به نمونه های زیر بنگریم تا درستی این نگرش را بیشتر دریابیم</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">پارسی&nbsp;میانه</span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="text-decoration: underline;">پارسی&nbsp;باستان&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="text-decoration: underline;">&nbsp; فارسی</span></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt;">Aspa</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt;">asp</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;اسب</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt;">Kāma</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt;">Kām</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;كام (آرزو)</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt;">Drayā</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt;">Drayah</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;دریا</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt;">Dasta</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt;">dast</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;دست</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt;">Bāji</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt;">bāj</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;باج</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt;">Būmi</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt;">būm</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;بوم&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt;">Martya</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt;">mard</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;مرد</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt;">Māha</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt;">māh</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ماه</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt;">Vāhara</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt;">wahār</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;بهار</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt;">Stūnā</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt;">stūn</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ستون</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt;">Duruj</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt;">drōgh</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;دروغ&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt;">Dāta</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt;">dāt</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;دا</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt;">د (قانون، عدالت)</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></strong></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">اوستایی</span></strong></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">زبان اوستایی زبان یكی از نواحی شرقی بوده ولی روشن نیست زبان كدام ناحیه. زبان اوستایی دارای دو گویش كهن و جدید است كه گویش كهنتر را گویش گاهانی و گویش دیگر را گویش جدید می نامند.</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;این زبان را از آن سبب اوستایی نامیده اند كه كتاب دینی زرتشتیان به آن نوشته شده است. در دوره ساسانی دین رسمی در ایران آئین زرتشتی بوده است و شاهان ساسانی بویژه اردشیر بابکان خود را زنده کننده آن دانسته اند. کتاب اوستا در زمان ساسانیان شامل بیست و یک نسک بوده است که در حال حاضر تنها یک سوم از آن باقی مانده است. اوستای کنونی به بخشهای زیر تقسیم می شود :</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt;"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">یسنا به مفهوم ستایش و شامل آیه هایی در وصف اهورامزدا به مفهوم خداوند جان و خرد است و هر بخش آن هات نامیده می شود.</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt;"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">یشتها به معنای نیایش ، اشعار و نوشته هایی است در مدح ایزدان و فرشته هایی نظیر آناهیتا و مهر و نام هر بخش از آن را کرده می نامند.</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt;"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">وندیداد مجموعه ای از احکام و دستوراتی در خصوص آئین و روشهای زندگی است.و هر بخش آن یك فرگرد است.</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt;"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">خرده اوستا گزیده ای از بخشهای ذکر شده است که توسط آذرباد مهر اسپندان، موبد زمان شاپور دوم تهیه شده است.</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt;"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">ویسپرد در مورد ستایش پارسیان و پاکان و هر فصل آن کرده نامیده می شود.</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt;"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">بخشی از یسنا را گاهان یا گاتها به معنی سروده ها می نامند . كه گفته می شود گفتار خود زرتشت است.</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">اگر نمونه های زیر را به مانند واژه های وام گرفته از زبان اوستایی بنگریم، می توانیم زبان اوستایی را در كنار پارسی باستان یكی دیگر از نیاكان فارسی نو بدانیم</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;"><span style="text-decoration: underline;">پارسی میانه</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="text-decoration: underline;">&nbsp;&nbsp;اوستایی</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="text-decoration: underline;">فارسی</span></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt;">pәrәsat</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt;">purs</span><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;<span lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;پرس (پرسیدن)</span></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt;">Mainyō</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt;">mainyu</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;مینو</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt;">Daēna</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="ltr" style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt;">dēn</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;دین</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt;">Nōit</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt;">nē</span><span style="font-size: 10pt;">&nbsp;<span lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;نه، نی</span></span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt;">Dāta</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt;">dād</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;داد (دادن)</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt;">garәmō</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt;">garm</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;گرم</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt;">Wāta</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt;">wāt</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;باد</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt;">Mahrka</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt;">marg</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;مرگ</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt;">Ratō</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt;">rad</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;رد (پهلوان، جوانمرد)</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt;">Spәnta</span><span style="font-size: 10pt;"><span lang="AR-SA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt;">spant</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt;">سپند، اسفند (مقدس)</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt;">datar</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt;">ә&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;datar</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt;">دادار</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt;">Daiva</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt;">dēw</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;دیو</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></strong></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></strong></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></strong></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">زبان مادی</span></strong></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">مادها یكی از نخستین تیره های آریایی اند&nbsp;&nbsp;که در فلات ایران (آذربایجان و کردستان کنونی ) و به سرکردگی دیااکو در سال 708 ق.م آشوری ها را شكست داده و خود شهریاری مستقلی پدید آوردند. از زبان مادها كه گمان می رود نیای زبان كردی باشد، نوشته ای در دست نیست اما از این زبان واژه های زیادی در نوشته های هم خانواده آن یعنی پارسی باستان به جای مانده، از آن جمله است:</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt;">Wazarka – zba – xsayatia – asan - mitra</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;به مفهوم :&nbsp;&nbsp;بزرگ ، اعلام کردن ، سنگ و مهر</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">زبان سکایی</span></strong></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">سکاها در منطقه ای از استپ های کناره ی دریای سیاه تا مرزهای چین سکونت داشتند که از زبان ایشان نیز نوشته ای به جز واژه گانی که در فارسی باستان حفظ شده اند اثری در دست نیست .</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="font-size: 10pt;">aspa – atar – carma – hapta - bazu&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;به معنی : اسب ، آتش ، چرم ، هفت و بازو</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">زبان سانسكریت</span></strong></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">زبان باستانی آریاییان هند، خویشاوند نزدیك زبان اوستایی كه وداها و دیگر آثار مقدس هندی به این زبان نوشته شده است. واژه های زیادی نیز از این زبان به فارسی نوین راه یافته است، مانند: صندل، فلفل، شترنگ (شترنج) و ....</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><strong><em><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">دوره دوم- فارسی میانه&nbsp;</span></em></strong></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">در سال 331 پیش از میلاد مسیح، داریوش سوم كشته و شهریاری هخامنشی از بین رفت. از این زمان تا سال 867 میلادی برابر با 254 هجری كه یعقوب لیث صفاری به شهریاری رسید، برای زبان فارسی دوره میانه است.</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">از این دوره دراز كه شهریاری های سلوكی، اشكانی و ساسانی بر ایران فرمانروا بودند آثار و نوشته های زیادی برجای مانده است. در دوره اشكانی به دستور بلاش اول، اوستا را كه پس از هجوم اسكندر گجستگ (ملعون) پراكنده شده بود دوباره گردآوری كردند. مانی در همین دوران به گسترش دین خود پرداخت و كتاب شاهپورگان را به زبان پهلوی نوشت. از این دوره سنگنوشته های اردشیر، شاپور، هرمز، كرتیر موبد و ... باقی مانده است. كتاب ها و نوشته های بسیاری نیز از زمان ساسانیان بر جای مانده است.</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">زبان های ایرانی** در این دوره كه آثاری از آن ها بر جای مانده، بر پایه همانندی های ساختاری و دستوری به دو گروه 1- ایرانی میانه شرقی 2- ایرانی میانه غربی تقسیم نموده اند.</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">1- گروه ایرانی میانه شرقی</span></strong></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">گروه ایرانی میانه شرقی، زبان های بلخی، ختنی، سغدی، خوارزمی را در بر می گیرد.</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">2- ایرانی میانه غربی</span></strong></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">گروه ایرانی میانه غربی، زبان های پارتی (پهلوی اشكانی) و پهلوی (ساسانی) را در بر می گیرد.</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">آثار پارتی بر جای مانده سفالینه های نسا، قباله اورامان، سنگنوشته اردوان پنجم در شهر شوش، سنگنوشته های پادشاهان ساسانی، كتاب های ایاتكار زریران، درخت آسوریك و نوشته های مانوی كه در ترفان تركستان چین بدست آمده را در شامل می شود.</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">از آثار پهلوی (ساسانی) سنگنوشته های شاهان و بزرگان ساسانی، ترجمه بخشی از زبور، نوشته های زرتشتیان در ترجمه و تفسیر اوستا و متن های دینی مانند: اندرزنامه های پهلوی چون اندرز بزرگمهر، اندرز اوشنر دانا، اندرز آترپات مهراسپندان، اندرز خسرو كواتان، اندرز پوریو تكیشان و متن های غیر دینی مانند: كارنامه اردشیر بابكان، خسرو كواتان و ریذك، شهرستان های ایران، افدیها و سهیكیهای سیستان و همچنین نوشته های مانی و مانویان به خط ویژه مانوی بر جای مانده است.</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">برای درك رابطه پهلوی ساسانی و فارسی نو</span>&nbsp; به جمله زیر توجه كنیم.</p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">شتریستانی سمركنت راذ كایوس ای كواتان بون فركنت، سیاوش ای كاوسان بفرجامنیت.&nbsp; پهلوی ساسانی</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">شهرستان سمرقند را كاووس ِكواتان بنیان نهاد، سیاوش ِكاووسان بفرجام رسانید.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; فارسی نو</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><strong><em><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">دوره سوم - فارسی نو</span></em></strong></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">در سال 31 هجری یزدگرد سوم7 پادشاه ساسانی كشته شد. با كشته شدن او شهریاری ساسانی سرنگون شد و سرزمین ایران بخش از كشور اسلام شد. در سال 254 هجری یعقوب لیث صفاری شهریاری مستقلی پدید آورد و زبان فارسی را زبان رسمی ایران كرد&nbsp;&nbsp;كه تا كنون ادامه دارد. وی در پاسخ شاعری كه شعری به زبان عربی در مدح وی سروده بود، گفت: چرا باید چیزی گفت كه من اندر نیابم و از آن پس شاعران زبان به سرودن شعر به زبان فارسی نمودند.</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">در سال 261 نصر بن احد سامانی، شهریاری سامانی را پدید آورد كه مركز آن بخارا بود. پادشاهان سامانی برای گسترش زبان فارسی كوشش بسیار نمودن و برخی از مهمترین آثار زبان فارسی در زمان آنان پدید آمد.</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">در زمان غزنویان، محمد غزنوی هندوستان را فتح كرد و زبان فارسی به هندوستان راه یافت.</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">بابری ها زبان فارسی را در هند رسمی كردند این دولت از سال 932 كه بابر بر لاهور چیره شد پدید آمد و تا سال 1275 كه توسط انگلیس ها سرنگون شد، ادامه یافت.</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">از سال 1160 كه احد شاه درانی افغانستان را پدید آورد، فشار بر زبان فارسی آغاز شد. این روند با چیره شدن روسیه بر آسیای میانه و تاسیس تركستان روس در سال 1929 و تشكیل كشور تركیه در شمال غرب كشور ایران و جدایی سرزمین های قفقاز ادامه یافت. فارسی زبانان آسیای میانه بویژه تاجیكان در این دوران مصیب های بسیاری دیدن كه « یكی داستان است پر آب چشم». خوشبختانه با فروپاشی اتحاد شوروی اندكی از این فشارها كاسته شد ولی همچنان زخر تبر تقسیم هنوز التیام نیافته.</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">فرجام</span></strong></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">پایان سخن آنكه زبان فارسی دری را نمی توان با تنگ نظری به تیره ای خاص از قوم های آریایی و یا بخشی ویژه از سرزمین سپند آریایی نسبت داد خواه به گفته برخی تخارستان باشد یا فارس و یا هرجای دیگر، زبان فارسی برآیند كوشش همه آریایی نژادان سرزمین پهناور ایران است كه آن را برای گفتگو و همفهمی پدید آورده اند و به گمان من نقش و سرشتی همچون زبان اسپرانتو*** در عصر جدید دارد.</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">---------------------------------------------------------------------------------------------------------------</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; color: blue;">* منظور از&nbsp;&nbsp;آریایی، آریایی‌های ایران شرقی و هند، مادها، پارس ها، سکاها، كیمیری ها و میتانی ها می باشد.</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; color: blue;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; color: blue;">**در گذشته&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; color: blue;">به خود آریایی ها&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; color: blue;">ایران&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; color: blue;">(</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt;">ērān</span><span lang="FA" style="font-size: 10pt; color: blue;">) و به سرزمین آنان ایرانشهر گفته می شده است ولی اكنون به سرزمین ایرها، ایران گفته می شود.&nbsp;نام كشور ایران نیز&nbsp;از همین واژه گرفته شده است.</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; color: blue;">***برهان قاطع ذیل حرف دال می‌نویسد: گویند لغت ساکنان چند شهر بوده است که آن بلخ و بخارا و بدخشان و مرو بهمن اسفندیار، چون مردم از اطراف عالم به درگاه او می‌آمدند و زبان یکدیگر را نمی‌فهمیدند بهمن فرمود تا دانشمندان زبان فارسی را وضع کردند و آن را دری نام نهادند یعنی زبانی که به درگاه پادشاهان تکلّم کنند و حکم کرد تا در ممالک به این زبان سخن گویند</span></span></p></div></div> text/html 2017-01-29T14:53:52+01:00 madanilinguist.mihanblog.com دکتر داود مدنی - کامران درخشان ریشه کلمات فارسی و انگلیسی http://madanilinguist.mihanblog.com/post/611 <div class="post-title" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 12px; text-align: right;"><h2 class="title" style="padding: 0px 0px 3px; margin: 0px; background-image: url(&quot;http://www.blogsky.com/images/template/silent/menu-line-bkg.gif&quot;); background-repeat: repeat-x; background-position: left bottom; font-family: arial; direction: rtl;">زبان‌های فارسی وانگلیسی هردو به دسته‌ زبان‌های آریائی (ویا به اصطلاح هندواروپائی) تعلق دارند. به همین دلیل واژه‌های مشابه بسیار میان دوزبان دیده می‌شود. اما علاوه براین واژه‌ها ی پایه و همانند مثل مادر، برادروپدر، کلمات بسیاری هم دردوره‌های بعدی تاریخ از زبان مردم ایران وارد زبان انگلیسی شده است. بعضی ازاین واژه‌ها اززبان‌های اوستایی وپهلوی وفارسی باستان وبرخی واژه‌ها اززبان‌های سومری وایلامی وغیره وبعضی دیگراززبان‌ها وگویش‌های دیگرسرزمین ایران مثل آذری، کردی وبلوچی به زبان انگلیسی راه یافته‌اند. دراین مقاله نموداری ازتأثیرات زبانهای ایرانی بردیگرزبان‌های اروپایی ازجمله زبان‌های یونانی، لاتین، فرانسه، وآلمانی که درانگلیسی تأثیر بسیارنهاده‌اند ارائه شده است.</h2></div><div class="post-text" style="padding: 4px; margin: 0px; direction: rtl; font-size: 12px; text-align: right;"><div style="padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><img width="494" height="370" src="http://andromeda.rutgers.edu/~jlynch/language.gif" style="padding: 0px; margin: 0px; border: 0px; max-width: 500px;"></div><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0cm -0.75pt 0pt 0cm; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;"><br style="padding: 0px; margin: 0px;"></span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0cm -0.75pt 0pt 0cm; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">گلها، گیاهان ومحصولات کشاورزی:</span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0cm -0.75pt 0pt 0cm; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">درروزگاری که سراسراروپا یخ بندان بود، فلات ایران سرزمینی خرم به شمارمی‌رفت وکویرلوت امروز به گونه دریائئ با حاشیه‌های پرازدرخت اززیبا ترین مناطق کره زمین محسوب می‌گردید. پس ازتغییرات جوی وزمین شناسی، کم کم مراکز ایران کنونی روبه خشک شدن نهاد و بالعکس اروپا به سرسبزی وخرمی گرایید . شاید به همین علت اقوام ساکن فلات ایران وپیرامون آن درآغاز تمدن ازپیروان کشاورزی بوده اند. دراین مورد بررسی ازنویسندگان انگلیسی مثل هنری فیلد تصریح دارند که ایران ازنظر کشاورزی براروپا تقدم داشته وازبابت پرورش گیاهان داروئی وگل‌های زینتی وزیبا کمک ‌های برجسته‌ای به تمدن بشری نموده‌است. ازهمین روست که نام واژه‌های ایرانی رابه فراوانی دروصف گل‌ها وگیاهان درزبان انگلیسی می‌یابیم؛ نمونه ها:</span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0cm -0.75pt 0pt 0cm; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0cm -0.75pt 0pt 0cm; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">1-&nbsp;</span><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">jasmin</span><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;– یاسمن: این واژه به گونه&nbsp;</span><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">jessamin</span><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;<span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px;">هم به کاررفته است. علاوه برزبان انگلیسی، درزبان فرانسه به صورت&nbsp;</span></span><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">jasmine</span><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;<span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px;">(ژاسمن)،درآلمانی یاسمین، درارمنی یاسمیک، درایتالیایی&nbsp;</span></span><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">Glesomin</span><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">، درلاتین&nbsp;</span><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">Gelsiminum</span><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;<span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px;">ودربسیاری زبان‌های دیگربا تغییرات اندک تلفظ می‌شود. درزبان ترکی وشاخه‌‌های آن به صورت&nbsp;</span></span><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">jasmine</span><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;<span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px;">به کارمی‌رود. واژه یاسمن نام زیبایی برای زنان ودختران به شمارمی‌آید.</span></span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0cm -0.75pt 0pt 0cm; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">2-&nbsp;</span><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">Narcossis</span><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;<span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px;">– نرگس: این واژه درعربی به صورت نرجس، درلاتین وروسی&nbsp;</span></span><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">Narcissus</span><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;"><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px;">تلفظ می‌شود. درآلمانی&nbsp;</span></span><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">Narcisism</span><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;<span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px;">، درارمنی نارگیس ودرترکی نرجس ونرگس به کارمی‌رود. واژه&nbsp;</span></span><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">Narscisism</span><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;<span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px;">درزبان انگلیسی یا خود ستائی که کنایه اززیبایی است، هم ازاین واژه ساخته شده است. درزبان فارسی چشم مست رانرگس مست هم نامیده‌اند.</span></span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0cm -0.75pt 0pt 0cm; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">3-&nbsp;</span><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">Pistacchio</span><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;<span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px;">– پسته: این واژه علاوه برزبان انگلیسی درغالب زبان‌های اروپائی با اندکی تغییر به صورت پسته، پستاچیو به کارمی‌رود ودرزبان ترکی نیزچنین است.</span></span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0cm -0.75pt 0pt 0cm; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">4-&nbsp;</span><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">Rose</span><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;<span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px;">– رز : اصل این کلمه ورذ پهلوی است که دگرگونی یافته وبه ورد عربی ازیک طرف ورز&nbsp;</span></span><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">Rose</span><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;<span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px;">لاتین واروپائی ازطرف دیگرتبدیل شده است. درانگلیسی ، فرانسه وآلمانی&nbsp;</span></span><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">Rose</span><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;<span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px;">درفنلاندی</span></span><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">Russuo</span><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;<span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px;">ودرغالب زبان‌های اروپائی با اندکی تفاوت دیده می‌شود.</span></span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0cm -0.75pt 0pt 0cm; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">5-&nbsp;</span><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">Susan</span><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">- سوسن: اسم زن ودختراست. سوزان همان کلمه فارسی سوسن(نام گل) است که به زبان‌های خارجی راه یافته است.</span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0cm -0.75pt 0pt 0cm; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">6-&nbsp;</span><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">Sugar</span><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;<span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px;">– شکر: ازکلمات کمیابی است که خود اروپائیان نیزتصریح به ایرانی بودن آن دارند. درانگلیسی شوگر،درفنلاندی</span></span><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">Sokeri</span><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">،درترکی شکر</span><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">Seker</span><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">، درآلمانی</span><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">Zucker</span><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">،درفرانسه&nbsp;</span><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">Sucre</span><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">، درعربی سکر،درروسی ساخارودرمجاری&nbsp;</span><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">Cukor</span><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;<span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px;">سوکور دیده می‌شود.</span></span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0cm -0.75pt 0pt 0cm; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0cm -0.75pt 0pt 0cm; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">7-&nbsp;</span><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">Pepper</span><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;<span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px;">این واژه ازفلقل ایرانی گرفته شده است. این واژه به گونه&nbsp;</span></span><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">Piper</span><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;<span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px;">درلاتین، معتقدند اصل کلمه آرامی است که بازهم زبان بخش بزرگی ازایران بوده و دردوران هخامنشی یکی از زبان‌های رسمی ایران محسوب می‌شده است.</span></span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0cm -0.75pt 0pt 0cm; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0cm -0.75pt 0pt 0cm; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">8-&nbsp;</span><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">Spinach</span><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;<span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px;">– اسفناج: این واژه ایرانی درزبان‌های دیگر به صورت گوناگون یافت می‌شود، ازجمله درفنلاند&nbsp;</span></span><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">Pinatia</span><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;<span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px;">پیناتیا، درانگلیسی وفرانسه&nbsp;</span></span><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">Spinach</span><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;<span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px;">ودرزبان‌های دیگر اروپایی کم وبیش با تغییراتی کاربرد دارد. جالب این است که بدانیم اسفناج خود معرف سپاناج فارسی است ودرفرهنگ ‌های کهن عربی چون" البلغد" ابویعقوب کردی نیشابوری و" السامی فی السامی" میدانی نیشابوری، به همین صورت آمده است.</span></span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0cm -0.75pt 0pt 0cm; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">9-&nbsp;</span><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">Candy</span><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;<span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px;">: کلمه قند واژه‌ی است پارسی، همان طور که شکرواژه‌ای است ایرانی. پس ازساخته شدن شکر درایران که به اعتراف عمومی ریشه آن ایرانی وفارسی است ، کلمه قند به همین نام به وجود آمد. کم وبیش ریشه‌های مشابهی مثل کندو را درزبان فارسی می‌یابیم. یکی ازواژه‌های انگلیسی که ریشه مشابهی با قند دارد عبا رتست از:&nbsp;</span></span><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">Candy</span><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;<span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px;">(شیرینی). زیرا شیرینی ولذت دراین واژه با کلمه قند سنجیده شده است.</span></span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0cm -0.75pt 0pt 0cm; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">به گفته محمود بختیاری، کاندیدای وکالت درزمان قدیم لباس سفید رنگ شکری می‌پوشیده وبه همین ترتیب خود را نامزد انتخابات می‌کرده وبدین رو واژه&nbsp;</span><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">Candidate</span><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;"><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px;">(کاندیدا، نامزد) ساخته شد.</span></span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0cm -0.75pt 0pt 0cm; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0cm -0.75pt 0pt 0cm; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">10-&nbsp;</span><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">Caulifower- kale</span><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;<span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px;">: به معنی کلم است. با توجه به شباهت این ریشه‌ها امکان دارد این واژه‌ها هم ریشه ایرانی داشته باشند.</span></span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0cm -0.75pt 0pt 0cm; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0cm -0.75pt 0pt 0cm; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">11-&nbsp;</span><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">Nuphar</span><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;– نیلوفرزرد،&nbsp;</span><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">Nenaphar</span><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;<span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px;">– نیلوفر زرد؛ نام گل‌ زیبای نیلوفراست که در زبان ‌های دیگراروپا ازجمله فرانسه- یونانی وترکی دیده می‌شود.</span></span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0cm -0.75pt 0pt 0cm; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0cm -0.75pt 0pt 0cm; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">12-&nbsp;</span><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">Orange</span><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;<span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px;">: نارنج وترنج درپارسی کهن به نارنج وپرتقال اطلاق می‌ شده‌اند؛ درفرانسه&nbsp;</span></span><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">Orange</span><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;<span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px;">، درژاپنی&nbsp;</span></span><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">Orenzi</span><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;<span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px;">ودرزبان‌های ترکی، کردی، آسوری اززبان‌های دیگر دنیا ریشه دوانیده است.</span></span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0cm -0.75pt 0pt 0cm; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0cm -0.75pt 0pt 0cm; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">13-&nbsp;</span><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">Rubart</span><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">- ریواس: اصل این واژه رواند وریماس ( ریواس) است . واژه‌های مشابه درزبان‌های دیگرازجمله ایتالیایی ، فرانسه،‌ انگلیسی وترکی دیده می‌شود.</span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0cm -0.75pt 0pt 0cm; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0cm -0.75pt 0pt 0cm; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">14-&nbsp;</span><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">Ginger</span><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;<span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px;">– زنجبیل: درزبان انگلیسی؛&nbsp;</span></span><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">Zenzero</span><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;ایتالیایی</span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0cm -0.75pt 0pt 0cm; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0cm -0.75pt 0pt 0cm; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">15-&nbsp;</span><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">Lemon</span><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;<span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px;">– لیمو: ریشه لیمو درغالب زبان‌های دنیا ازجمله ترکی؛ اسپانیولی، ایتالیایی، زبان‌های اسکاندیناوی وروسی به کارمی‌رود. نیزکلمه&nbsp;</span></span><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">Limo nade</span><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;که ازلیمو گرفته شده است.&nbsp;</span><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">Lemon drop</span><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;، آب نبات ترش،&nbsp;</span><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">Lemon joic</span><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;آب لیمو وغیره.</span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0cm -0.75pt 0pt 0cm; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0cm -0.75pt 0pt 0cm; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">16- کلمه بوته که ریشه‌ی پارسی واصیل است. درزبان‌های اروپایی به گونه&nbsp;</span><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">Botamic</span><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;"><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px;">(علم گیاه‌شناسی) ریشه دوانده است. وبه نظر می‌آید که لفظ&nbsp;</span></span><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">Pon</span><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;<span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px;">فنلاندی نیزکوتاه شده آن باشد. درزبان ترکی نیز واژه بوته را داریم. واژه&nbsp;</span></span><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">Botanic</span><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;<span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px;">تقریبا بین‌المللی است و درتمام زبان‌های اروپایی، سوئدی، نروژی،‌فرانسه ، آلمانی وروسی به کار می‌رود.</span></span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0cm -0.75pt 0pt 0cm; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0cm -0.75pt 0pt 0cm; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">17-&nbsp;</span><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">Silk</span><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">- ابریشم: این واژه انگلیسی و</span><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">Soie</span><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;<span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px;">(سویه) فرانسه، سیرا، عربی، سیراج، حبشی، ازواژه‌ فارسی سره گرفته شده‌آند. به خوبی می‌دانیم که ایران یکی ازمراکز مهم پرورش کرم ابریشم بوده است. واگرچه چین هم مرکز عمده تولید ابریشم به شمارمی‌آمده اما این واژه ازراه ایران به اروپا رخنه کرده است.</span></span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0cm -0.75pt 0pt 0cm; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0cm -0.75pt 0pt 0cm; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">18-&nbsp;</span><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">Saffron</span><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;<span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px;">– زعفران: نیز واژه بین المللی گردیده ودرتمام اروپا کاربرد دارد.</span></span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0cm -0.75pt 0pt 0cm; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0cm -0.75pt 0pt 0cm; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">19-</span><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">Garden</span><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">- باغ: این ریشه ایرانی است. زیرا درروستا‌های ایران واژه کرت که درحقیقت با غچه‌های مخصوص مو وسایر درختان می‌باشد، به کارمی‌رود. درگویش کرمانی، گارت به جوی‌های که درآنها درخت خرما کاشته می‌شود وصورت باغ کوچکی را می‌یابد اطلاق می‌گردد. ازهمین ریشه&nbsp;</span><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">Garten</span><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;<span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px;">آلمانی&nbsp;</span></span><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">Jarten</span><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;ژاردن فرانسه راباید به خاطر سپرد.</span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0cm -0.75pt 0pt 0cm; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0cm -0.75pt 0pt 0cm; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">20- مقایسه واژه‌های&nbsp;</span><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">Tree</span><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;<span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px;">انگلیسی، درو روسی ودارو درخت فارسی نشان می‌دهد این ریشه‌ها نیزهما نندی دارند. اما به نظر می‌رسد که این کلمه پایه باشد.</span></span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0cm -0.75pt 0pt 0cm; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">واژه‌های ایرانی درزبان انگلیسی( بخش سوم)</span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0cm -0.75pt 0pt 0cm; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0cm -0.75pt 0pt 0cm; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">نام جانوران و حشرات:</span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0cm -0.75pt 0pt 0cm; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">توجه به نام‌های حیوانات و حشرات نشان می‌دهد که در این زمینه هم انگلیسی از زبان‌های ایران و به ویژه پارسی متاثر بوده است.</span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0cm -0.75pt 0pt 0cm; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0cm -0.75pt 0pt 0cm; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">Elephent</span><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">_فیل : دگرگون شدة الفیل عربی است که ریشة آن پیل پارسی است. در تورانی هم ریشة‌های فیل و پیل هر دو دیده می‌شود .</span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0cm -0.75pt 0pt 0cm; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0cm -0.75pt 0pt 0cm; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">Sponge</span><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;ـ اسفنج : جانوری دریایی است، ضمناً این نام به اسفنج مصنوعی هم اطلاق می‌شود که مصارف صنعتی و پزشکی دارد. ریشة اسفنج در زبان‌های اروپایی به گونه</span><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">Sponge</span><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;انگلیسی ،&nbsp;</span><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">Espange</span><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;فرانسه و در زبان ژاپنی به صورت&nbsp;</span><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">Suponji</span><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;به کار می‌رود.</span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0cm -0.75pt 0pt 0cm; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0cm -0.75pt 0pt 0cm; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">Carcass</span><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;ـ لاشه و مردار : جابه‌جا شده کرکس است که پرنده‌ای مردارخوار می‌باشد. شاید در دوران رواج آیین زرتشتی که جنازه‌ها را در معرض هوای آزاد در کوه‌ها قرار می‌دادند و عملاً هر جنازه خوراک کرکس می‌شد، این واژه با لاشه و مردار مترادف شد.</span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0cm -0.75pt 0pt 0cm; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0cm -0.75pt 0pt 0cm; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">Bees</span><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;ـ زنبور : در برهان قاطع ،&nbsp;</span><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">Booz</span><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;<span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px;">به زنبور سیاهی که روی گل می‌نشیند اطلاق می‌گردد. اما آیا ریشة اولیه مشترک است یا از زبان فارسی به انگلیسی راه یافته جای تحقیق دارد.</span></span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0cm -0.75pt 0pt 0cm; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0cm -0.75pt 0pt 0cm; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">Cow</span><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;ـ گاو: اگرچه در مقایسة واژه‌های&nbsp;</span><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">Cow</span><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;انگلیسی ، گاو فارسی و&nbsp;</span><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">Ceush</span><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;اوستایی به نظر می‌رسد این واژه از کلمات اولیه و پایة زبان‌های هند و اروپایی باشد. از آن‌جا که در زبان لاتین ریشه‌ای شبیه&nbsp;</span><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">Cow</span><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;وجود ندارد و در زبان سومری گاو را&nbsp;</span><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">gu</span><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;و&nbsp;</span><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">gud</span><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">می‌گویند ، احتمال زیادی وجود دارد که ریشة این کلمه سومری یا سومری اوستایی باشد.</span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0cm -0.75pt 0pt 0cm; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0cm -0.75pt 0pt 0cm; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">Colt</span><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;ـ کره‌اسب : واژة&nbsp;</span><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">Colt</span><span style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;<span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px;">با کره خیلی شبیه به نظر می‌رسد. به علاوه نام کوله که نوعی اسب بوده است در پارسی، ترکی و مغولی دیده می‌شود که با کلمة کره بی‌شباهت نیست.</span></span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0cm -0.75pt 0pt 0cm; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0cm -0.75pt 0pt 0cm; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">برخی دیگر از واژ‌ه‌های انگلیسی که شباهت آشکار به فارسی دارند ، عبارتند از :</span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0cm -0.75pt 0pt 0cm; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">Duck</span><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;با اردک فارسی، ترکی، کردی و لری</span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0cm -0.75pt 0pt 0cm; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">Goose</span><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;با غاز فارسی، اوز عربی، عاز ترکی و کردی</span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0cm -0.75pt 0pt 0cm; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">Dog</span><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;با سگ</span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0cm -0.75pt 0pt 0cm; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">Mouse</span><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;با موش فارسی ( موگ ارمنی)</span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0cm -0.75pt 0pt 0cm; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">Camel</span><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;شتر و&nbsp;</span><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">Camelot</span><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;ـ شتر کوچک از جمل عربی گرفته شده‌است.</span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0cm -0.75pt 0pt 0cm; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">Giraffe</span><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;همان ریشه زرافة فارسی است.</span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0cm -0.75pt 0pt 0cm; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">Canary</span><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;قناری</span></p><p dir="rtl" class=" " style="padding: 0px; margin: 0cm -0.75pt 0pt 0cm; direction: rtl; line-height: 18px; unicode-bidi: embed; text-align: justify;"><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">Jackal</span><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;شغال</span></p><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">Bavri</span><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;سگ آبی که اوستایی است و ریشة مسترک با&nbsp;</span><span dir="ltr" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">Beaver</span><span lang="FA" style="padding: 0px; margin: 0px; font-size: 11pt; line-height: 22px; font-family: Tahoma;">&nbsp;انگلیسی دارد.</span></div> text/html 2017-01-26T06:24:08+01:00 madanilinguist.mihanblog.com دکتر داود مدنی - کامران درخشان 1110 – منابع آزمون کارشناسی ارشد 95 – مجموعه زبان شناسی http://madanilinguist.mihanblog.com/post/610 <p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;">زبان‌شناسی مطالعه‌ی علمی‌ زبان است. در این علم، زبان انسان به مثابه نظامی‌از نشانه‌ها، دستگاهی برای ایجاد ارتباط، نظامی‌متشکل از نظام‌های کوچک‌تر، یکی از مهم‌ترین نهادهای اجتماعی انسان، ابزاری برای مطالعات روان‌شناختی و غیره مورد مطالعه قرار می‌گیرد. همچنین کاربردهای متنوع زبان‌شناسی در علومی ‌مانند آموزش زبان، فرهنگ نگاری، ترجمه، زبان‌شناسی رایانه‌ای، مطالعه‌ی تغییر و تحول زبان‌ها، مطالعه‌ی زبان‌های باستانی، گویش شناسی و دیگر رشته‌ها استفاده می‌گردد.</span></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;">زبان انسان دستگاهی است که در وهله‌ی اول برای امر ارتباط به کار می‌رود و در این امر از نشانه استفاده می‌گردد. این دستگاه از سه نظام کوچک‌تر آوایی، واژگان و نحوی تشکیل شده است. مطالعه‌ی بخش آوایی زبان و نظام آوایی آن و نیز واج‌ها و قواعد واجی به ترتیب در آواشناسی و واج‌شناسی بررسی می‌گردند. ساخت واژه (صرف) به مطالعه‌ی دستگاه واژگانی می‌پردازد و نحو قواعد و قانون مندی‌های ساختارهای بزرگ‌تر از واژه را بررسی می‌کند.<br>جامعه شناسی زبان، بررسی زبان به مثابه نهادی اجتماعی در اجتماع سخن‌گویان آن زبان است. دستاوردهای دیگر زبان‌شناسی در علوم کاربردی دیگر مانند آموزش زبان، ترجمه، فرهنگ نگاری و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد و همگی زیر مجموعه‌ی رشته‌ی زبان‌شناسی همگانی قلمداد می‌گردند.</span></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><br><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;">هرچند که فارغ التحصیلان و دانشجویان برخی از رشته‌های مقطع کارشناسی با زبان‌شناسی آشنا هستند اما رشته‌ی زبان‌شناسی همگانی از رشته‌های علوم انسانی است و شرط ورود به دوره‌ی کارشناسی ارشد رشته زبان‌شناسی همگانی، دارا بودن درجه‌ی کارشناسی (در هر رشته‌ای) و نیز موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد این رشته است.</span></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;">داوطلبان شرکت در آزمون «مجموعه‌ی زبان‌شناسی» می‌توانند ۲ رشته‌ی «زبان‌شناسی همگانی» و «آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان» را انتخاب نمایند. این آزمون‌‌ها دارای بخش‌های زیر است:</span></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;">دستور زبان فارسی<br>زبان تخصصی<br>زبان‌شناسی<br>تاریخ زبان فارسی (فقط برای رشته‌ی «آموزش زبان فارسی به غیر از فارسی زبانان الزامی است.»، پاسخ گویی به این بخش برای داوطلبان ورود به رشته‌ی «زبان‌شناسی همگانی» الزامی نیست.)</span></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;">سؤالات آزمون زبان تخصصی در سطح پیشرفته‌ای طرح می‌شود، آن دسته از داوطلبانی که معلومات زبان آنها کمتر از سطح فارغ‌التحصیلان ممتاز رشته‌های کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی، دبیری زبان انگلیسی یا مترجمی‌زبان انگلیسی است، در هنگام آزمون کارشناسی ارشد، با مشکلات فراوانی در درک و تفهیم و پاسخ گویی به سؤالات زبان تخصصی زبان‌شناسی روبه‌رو خواهند بود. بنابراین از داوطلبان انتظار می‌رود که در انگلیسی عمومی‌در سطح بالایی قرار داشته باشند. ضرایب دروس عمومی‌ و اختصاصی در این رشته ۱ می‌باشد‌.</span></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;">منابع مطالعاتی:</span></strong></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;">تذکر (۱) به کلیه داوطلبان توصیه می‌شود مبنای مطالعاتی خود را در آغاز منابع شماره ۲ و ۳ و ۴ و ۶ قرار دهند و سپس اطلاعات تکمیلی را از منابع دیگر مرور کنند.<br>تذکر (۲) از کلیه داوطلبان انتظار می‌رود قبل از شروع آزمون ها دو کتاب زیر را مطالعه کرده باشند .<br>۱) (Georye yule) the study of language<br>2) دستور زبان فارسی (پرویز ناتل خانلری)</span></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;">زبان شناسی:</span></strong></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;">۱- F. katamba , morphology<br>2- Fromkin , Rodman , An introduction to language<br>3- J. Falk , language and linguistics<br>4- G. Yule , the study of language<br>5- G. Hudson , Essential introductory linguistics<br>6- اُگرادی، دابروولسکی، درآمدی بر زبانشناسی معاصر، علی درزی<br>۷- حق‌شناس، علی‌محمد، آواشناسی<br>۸- ثمره، یدالله و آشناسی زبان‌فارسی<br>۹- باطنی، محمدرضا، نگاهی تازه به دستور زبان فارسی<br>۱۰- باطنی محمدرضا، زبان و تفکر<br>۱۱- نجفی، ابوالحسن، مبانی زبانشناسی و کاربرد آن در زبان فارسی<br>۱۲- غلامعلی‌زاده، خسرو، ساخت زبان فارسی<br>۱۳- مشکوه الدینی، مهدی، سیر زبانشناسی<br>۱۴- کلیاسی، ایران، ساخت اشتقاقی واژه در فارسی امروز<br>۱۵- مشکوه الدینی، مهدی، دستورزبان فارسی (واژگان و پیوندهای ساختی)</span></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;">از تمامی داوطلبان انتظار می‌رود قبل از شروع برنامه مطالعاتی خود دو کتاب زیر کاملاً مطالعه کرده باشند.</span></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;">۱- نجفی، زبان‌شناسی و کاربرد آن در زبان فارسی.<br>۲- Yule: the study of Language</span></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;">دستور زبان فارسی :</span></strong></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;">۱- کلباسی، ایران، ساخت اشتقاقی واژه در فارسی امروز<br>۲- غلامعلی‌زاده، خسرو، ساخت زبان فارسی<br>۳- انوری، گیوی، دستور زبان فارسی ۲<br>۴- مشکوة الدینی، دستور زبان فارسی (واژگان و پیوندهای ساختی)<br>۵- وحیدیان کامیار، دستور زبان فارسی</span></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;">تاریخ زبان فارسی:</span></strong></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;">۱- ابوالقاسمی، تاریخ زبان فارسی<br>۲- خانلری، تاریخ زبان فارسی، جلد اول</span></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: justify;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: small;">داوطلبان گرامی توجه داشته باشند که از زبان تخصصی در حد تافل آزمون به عمل خواهد آمد.</span></span></p> text/html 2017-01-24T20:53:22+01:00 madanilinguist.mihanblog.com دکتر داود مدنی - کامران درخشان زبان‌شناسی رایانشی http://madanilinguist.mihanblog.com/post/609 <p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; color: rgb(37, 37, 37); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; font-size: 14px;"><b>زبان‌شناسی رایانشی</b>&nbsp;(Computational linguistics) حوزه‌ای میان‌رشته‌ای است که می‌کوشد با بهره‌گیری از روش‌های آماری و قاعده‌بنیاد (rule-basedd)، به مدل‌سازی زبان طبیعی بپردازد. به شکل سنتی امر زبانشناسی رایانشی توسط دانشمندان کامپیوتری صورت می‌گرفت که در حوزه پردازش یک زبان خاص توسط کامپیوتر تخصص لازم را کسب کرده بوند. امروزه زبان شناسان رایانشی به عنوان اعضای گروه‌های میان رشته‌ای به فعالیت می‌پردازند، که اعضای این تیم‌ها می‌توانند شامل زبان‌شناسان (به شکل خاص در زمینه زبان‌شناسی همگانی تخصص دارند)، کارشناسان زبان (افرادی با پیش زمینه و تا حدی دارای مهارت‌های عملی مرتبط با پروژه مورد نظر)، و دانشمندان علم کامپیوتر باشند. به طور کلی، زبان‌شناسی رایانشی از همکاری دانشمندان و کارشناسان رشته‌های&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C" title="زبان‌شناسی" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">زبان‌شناسی</a>،&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C" class="mw-redirect" title="علوم رایانه‌ای" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">علوم رایانه‌ای</a>، متخصصین زمینهٔ&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%B4_%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C" title="هوش مصنوعی" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">هوش مصنوعی</a>،&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C" class="mw-redirect" title="ریاضی" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">ریاضی</a>،&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82" title="منطق" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">منطق</a>،&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C" title="علوم شناختی" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">علوم شناختی</a>،&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C" title="روان‌شناسی شناختی" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">روان‌شناسی شناختی</a>،&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="روان-زبان‌شناسی (صفحه وجود ندارد)" style="text-decoration: none; color: rgb(165, 88, 88); background: none;">روان-زبان‌شناسی</a>،&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C" class="mw-redirect" title="مردم‌شناسی" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">مردم‌شناسی</a>،&nbsp;<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%A8%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C" title="عصب‌شناسی" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">عصب‌شناسی</a>&nbsp;و برخی دیگر رشته‌ها استفاده می‌کند.</p><p style="margin: 0.5em 0px; line-height: inherit; color: rgb(37, 37, 37); font-family: Tahoma, &quot;Iranian Sans&quot;, &quot;DejaVu Sans&quot;, &quot;Noto Kufi Arabic&quot;, &quot;Droid Arabic Kufi&quot;, sans-serif; font-size: 14px;">زبان‌شناسی رایانشی دارای زیر شاخه‌های نظری و کاربردی می‌باشد. زبان‌شناسی رایانشی نظری به بررسی و مطالعه<a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C" title="زبان‌شناسی نظری" style="text-decoration: none; color: rgb(11, 0, 128); background: none;">زبان‌شناسی نظری</a>&nbsp;با در نظر داشتن علوم شناختی می‌پردازد و زبانشناسی رایانشی کاربردی نتیاج کاربردی بحث مدل سازی برای زبان را مد نظر قرار می‌دهد.</p> text/html 2017-01-24T20:35:38+01:00 madanilinguist.mihanblog.com دکتر داود مدنی - کامران درخشان کلمات فارسی که انگلیسی‌ها استفاده می‌کنند! http://madanilinguist.mihanblog.com/post/608 <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 17px; line-height: 1.6em; letter-spacing: -0.3px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="box-sizing: border-box;">Sugar/<span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;">شکر</span></strong></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 17px; line-height: 1.6em; letter-spacing: -0.3px; text-align: justify;"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;">خود واژه شکر در زبان فارسی از زبان سنسکریت ریشه گرفته بعدها از زبان فارسی به عربی با عنوان«سکر» &nbsp;و از عربی به اروپا و بعد به زبان انگلیسی راه پیدا کرده است.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 17px; line-height: 1.6em; letter-spacing: -0.3px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="box-sizing: border-box;">Orange/<span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;">نارنگ</span></strong></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 17px; line-height: 1.6em; letter-spacing: -0.3px; text-align: justify;"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;">این کلمه در زبان انگلیسی که معنی پرتقال و رنگ نارنجی می دهد قبل از اینکه به این زبان راه پیدا کند از کلمه نارنج در عربی و نارنگ یا همان نارنگی خودمان در فارسی گرفته شده است که ریشه آن در زبان سنسکریت است.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 17px; line-height: 1.6em; letter-spacing: -0.3px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="box-sizing: border-box;">Candy/<span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;">قند</span></strong></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 17px; line-height: 1.6em; letter-spacing: -0.3px; text-align: justify;">تلفظ کلمه&nbsp;<span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;">candy</span>یا همان شکلات انگلیسی &nbsp;را اگر در نظر بگیرید آن هم با احتساب اینکه در زبان انگلیسی تلفظ حرف قاف کار چندان راحتی به نظر نمی آید از کَندی گفتن هم می شود به نزدیکی تلفظ آن با اصل کلمه «قندی»در فارسی که معنای چیزهای شیرین را می دهد پی برد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 17px; line-height: 1.6em; letter-spacing: -0.3px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="box-sizing: border-box;">Lemon/<span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;">لیمو</span></strong></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 17px; line-height: 1.6em; letter-spacing: -0.3px; text-align: justify;"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;">این میوه از قرن ۱۵میلادی به انگلستان وارد شده اما قبل از آن،کلمه لیمو در زبان های دیگری مثل ایتالیایی، فرانسوی ،اسپانیایی هم ورود کرده،&nbsp;طبق اطلاعات موجود&nbsp; ریشه آن از زبان فارسی گرفته شده است و از آنجا به جاهای دیگر راه پیدا کرده است. برای همین از این به بعد&nbsp;&nbsp;وقتی کافی شاپ می رویم &nbsp;و می خواهیم به جای سفارش دادن شربت آبلیمو با لهجه غلیظ لیموناد سفارش دهیم زیاد هوای خارجی بودن برمان ندارد چون این واژه از بن&nbsp;&nbsp;یک واژه خودمانی است.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 17px; line-height: 1.6em; letter-spacing: -0.3px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="box-sizing: border-box;">Sandal/صندل</strong></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 17px; line-height: 1.6em; letter-spacing: -0.3px; text-align: justify;"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;">خیلی هایمان وقتی می خواهیم از جایگزین صندل به جای واژه دمپایی استفاه کنیم تا بلکه با این جایگزینی شکل وشمایل و شخصیت بیشتری به پاپوشمان ببخشیم تصورمان این است که صندل یکی از همان واژه های فرنگی است که از کشورهای دور و بر به زبانمان ورود پیدا کرده است. خواستیم بگوییم در حین استفاده از این واژه اصلا خودتان را برای استفاده از یک واژه خارجی &nbsp;سرزنش نکنید چون صندل یک واژه کاملا پارسی است که بعد از صدور به یک زبان خارجی هنوز هم اصالت آریایی خودش را حفظ کرده است.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 17px; line-height: 1.6em; letter-spacing: -0.3px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="box-sizing: border-box;">Kiosk/<span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;">کوشک</span></strong></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 17px; line-height: 1.6em; letter-spacing: -0.3px; text-align: justify;"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;">کیوسک یا دکه جفتش برای ما فرقی نمی کند &nbsp;هر دو فارسی اند. چون کیوسک جزو کلمه هایی است که ریشه ایرانی دارد و از کلمه«کوشک»در زبان فارسی &nbsp;یا در فارسی میانه از «گوشه»گرفته شده است.کلمه کوشک در معماری ایرانی به اتاقک هایی گفته می شده است که در مکان های عمومی قرار می گرفتند و &nbsp;فروشنده کالا یا ارائه دهنده اطلاعات در آن قرار می گرفته و مشغول خدمات رسانی می شده است. کوشک کلمه ای است که از زبان فارسی به اروپا رفته و بعد از گشت و گذار و تغییرات صورت گرفته مجددا با تلفظ«کیوسک»به آغوش وطن بازگشته است.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 17px; line-height: 1.6em; letter-spacing: -0.3px; text-align: justify;"><strong style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">Bazaar/<span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;">بازار</span></span></strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 17px; line-height: 1.6em; letter-spacing: -0.3px; text-align: justify;"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;">این کلمه هم دیگر ساختار و تلفظش به گونه ای است که &nbsp;احتیاجی به &nbsp;معرفی یا شرح و بسط ندارد. این کلمه از زبان پهلوی گرفته شده.&nbsp;علاوه بر ایران در مناطقی همچون بخش هایی از خاورمیانه،آفریقا و اروپا از کلمه بازار در زبانشان استفاده می کنند.که اصل تلفظ خود بازار«وازار» در زبان فارسی میانه و«واچار» در فارسی باستان بوده است.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 17px; line-height: 1.6em; letter-spacing: -0.3px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="box-sizing: border-box;">Pajamas/<span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;">پا جامه</span></strong></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 17px; line-height: 1.6em; letter-spacing: -0.3px; text-align: justify;"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;">حکایت این کلمه هم مثل صندل است اینکه خیلی موقع ها برای شخصیت دادن به شلوارهای راحتی در منزلمان &nbsp;به جای استفاده از کلمه زیر شلواری از پیژامه استفاده می کنیم و باز خیال می کنیم که از یک واژه انگلیسی استفاده کرده ایم &nbsp;در حالی که از اساس کلمه پیژامه یک واژه فارسی است.ماجرای این کلمه به این شکل است که واژه«پا جامه»بعد از اینکه از زبان ما به زبان انگلیسی و فرانسوی راه پیدا کرد تلفظش از«پاجامه» به «پیژامه»تغیر پیدا کرد و مجددا با همین تلفظ جدید به زبان فارسی برگشت.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 17px; line-height: 1.6em; letter-spacing: -0.3px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="box-sizing: border-box;">Jungle/<span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;">جنگل</span></strong></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 17px; line-height: 1.6em; letter-spacing: -0.3px; text-align: justify;"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;">کلمه جنگل جزو کلمه هایی است که &nbsp;ریشه آن از &nbsp;زبان سنسکریت که زبان قدیم آریاییان بوده&nbsp;گرفته و&nbsp;&nbsp;نسل به نسل منتقل و از آن به زبان های دیگر صادر شده است.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 17px; line-height: 1.6em; letter-spacing: -0.3px; text-align: justify;"><strong style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">Chemical/<span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;">کیمیا</span></span></strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 17px; line-height: 1.6em; letter-spacing: -0.3px; text-align: justify;"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;">این واژه هم از کلمه کیمیا در زبان فارسی گرفته شده است. با اینکه خاستگاه کلمه کیمیا از بین النهرین و هند بوده&nbsp;&nbsp;و حتی برخی ریشه آن را متعلق به یونان باستان هم می دانند اما چیزی که درباره کیمیا وجود دارد اینجاست که دانش کیمیا از ایران برخاسته و بعد از آن و از راه سرزمین های عربی به اروپا راه پیدا کرده&nbsp; و &nbsp;حتی علاوه بر زبان انگلیسی،&nbsp;کلمه شیمی در فارسی را فرانسوی شده خود واژه کیمیا می دانند.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 17px; line-height: 1.6em; letter-spacing: -0.3px; text-align: justify;"><strong style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);">Devil/<span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;">دیو</span></span></strong></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 17px; line-height: 1.6em; letter-spacing: -0.3px; text-align: justify;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;">Devil</span>در انگلیسی یا همان شیطان به زبان خودمان طبق گفته برخی از کارشناسان ریشه در زبان اوستایی دارد و از واژه دیو در زبان فارسی باستان گرفته شده است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 17px; line-height: 1.6em; letter-spacing: -0.3px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="box-sizing: border-box;">Caravansary/caravan/<span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;">کاروانسرا</span></strong></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 17px; line-height: 1.6em; letter-spacing: -0.3px; text-align: justify;">سراپای این دوکلمه هم کاملا داد می زنند که واژه هایی وطنی هستند که هر دو کلمه کاروان و کاروانسرا کلماتی اند&nbsp;که از زبان پهلوی برگرفته شده اند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 17px; line-height: 1.6em; letter-spacing: -0.3px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);"><strong style="box-sizing: border-box;">Saffron/<span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;">زعفران</span></strong></span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 17px; line-height: 1.6em; letter-spacing: -0.3px; text-align: justify;">کلمه زعفران هم یکی دیگر از همین کلمه های صادراتی است که با توجه به سابقه ایران در کشت زعفران از زمان های قدیم، &nbsp;استفاده نشدنش در زبان های دیگر جای تعجب داشت</p> text/html 2017-01-24T16:40:03+01:00 madanilinguist.mihanblog.com دکتر داود مدنی - کامران درخشان مقالات پر بازدید http://madanilinguist.mihanblog.com/post/607 <div class="moduletable" style="border: 1px solid rgb(204, 204, 204); border-radius: 3px; padding: 2px 10px 10px; margin: 20px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><div class="top_article_h" style="border-bottom: 1px solid rgb(153, 153, 153); padding: 5px 1px; font-weight: bold; font-family: yekan, tahoma; font-size: 14px;"><a href="https://jolr.ut.ac.ir/article_35923.html" title="تعداد مشاهده مقاله : 6,494" style="text-align: justify; font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(0, 0, 102); text-decoration: none;">بررسی تولید ساختار be-passive زبان انگلیسی توسط زبان¬آموزان فارسی¬زبان از دیدگاه دستور ساختاری¬شناختی</a></div><ul class="top_article" style="padding-right: 20px;"><li style="list-style-image: url(&quot;../../images/arror.gif&quot;); text-align: justify; padding: 3px 0px;"><a href="https://jolr.ut.ac.ir/article_35922.html" title="تعداد مشاهده مقاله : 5,849" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration: none;">افعال وجهی در زبان فارسی و بیان وجهیت</a></li><li style="list-style-image: url(&quot;../../images/arror.gif&quot;); text-align: justify; padding: 3px 0px;"><a href="https://jolr.ut.ac.ir/article_50267.html" title="تعداد مشاهده مقاله : 4,899" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration: none;">طبقه‌بندی افعال زبان فارسی بر اساس ساخت رویدادی و نمودی</a></li><li style="list-style-image: url(&quot;../../images/arror.gif&quot;); text-align: justify; padding: 3px 0px;"><a href="https://jolr.ut.ac.ir/article_50280.html" title="تعداد مشاهده مقاله : 4,382" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration: none;">بررسی ساختواژی و معناشناختی پسوند کوچک ساز «چه»در زبان فارسی</a></li><li style="list-style-image: url(&quot;../../images/arror.gif&quot;); text-align: justify; padding: 3px 0px;"><a href="https://jolr.ut.ac.ir/article_50281.html" title="تعداد مشاهده مقاله : 2,855" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration: none;">بازشناسی واژه‌های مشتق در ذهن گویشوران زبان فارسی از منظر روانشناسی زبان و کاربرد آن در واژه گزینی</a></li></ul></div><div id="dvContent" style="word-wrap: break-word; max-width: 950px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><div>شماره جاری:&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 101);">دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-178</span>&nbsp;<a href="https://jolr.ut.ac.ir/?_action=xml&amp;issue=7915" title="XML" target="_blank" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration: none;">&nbsp;<img src="https://jolr.ut.ac.ir/images/icon/xml1.png" align="top" alt="XML" style="margin: 1px; padding: 0px; border: none;"></a></div><table border="0" dir="rtl" style="font-size: 12px;"><tbody><tr><td colspan="3" style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;"><h2 class="doc_type" style="margin: 5px 0px; padding: 10px 2px 5px; font-family: yekan, arial; width: 300px; border-bottom: 1px solid rgb(153, 153, 153); font-size: 14px; color: rgb(255, 102, 0);">مقاله پژوهشی</h2></td></tr><tr valign="top"><td id="ar_row_ind" align="left" style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;">1</td><td width="5" style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;"><input type="checkbox" id="ar_59411" name="article_code" value="59411" style="vertical-align: middle; font-family: Tahoma; font-size: 11px; cursor: pointer; padding: 0px;"></td><td width="98%" valign="middle" style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;"><h2 class="citation_title" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; font-family: Arial; font-size: 15px;">حرکت جانبی فاعل در عبارت‌های وصفی: رویکردی کمینه‌گرا</h2></td></tr><tr><td style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;"></td><td colspan="2" id="r_li_pages" style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;">صفحه 1-20</td></tr><tr><td style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;"></td><td colspan="2" style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;">مزدک انوشه</td></tr><tr><td style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;"></td><td colspan="2" style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;"><ul class="indLnk" style="padding: 0px; margin: 5px 0px;"><li style="float: right; list-style: none; padding-left: 5px;"><a href="https://jolr.ut.ac.ir/article_59411.html" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration: none; white-space: nowrap;">مشاهده مقاله</a></li><li style="float: right; list-style: none; padding-left: 5px;">|&nbsp;<a href="https://jolr.ut.ac.ir/article_59411_d4c7a7f036fac3b6d577ce5dbaeb6a4f.pdf" target="_blank" class="pdf" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration: none; background: url(&quot;../../images/pdf.png&quot;) right center no-repeat; padding-top: 2px; padding-right: 20px; white-space: nowrap;">اصل مقاله (361 K)</a></li><li id="oa" style="float: right; list-style: none; padding-left: 5px;"></li></ul></td></tr><tr><td colspan="3" style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;"><hr class="hr" style="width: 200px; size: 1px; float: right; color: rgb(238, 238, 238);"></td></tr><tr valign="top"><td id="ar_row_ind" align="left" style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;">2</td><td width="5" style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;"><input type="checkbox" id="ar_59412" name="article_code" value="59412" style="vertical-align: middle; font-family: Tahoma; font-size: 11px; cursor: pointer; padding: 0px;"></td><td width="98%" valign="middle" style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;"><h2 class="citation_title" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; font-family: Arial; font-size: 15px;">عناصر توافق منفی در ترکی آذری</h2></td></tr><tr><td style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;"></td><td colspan="2" id="r_li_pages" style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;">صفحه 21-36</td></tr><tr><td style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;"></td><td colspan="2" style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;">شجاع تفکری رضائی تفکری رضائی؛ نیما عرفانی راد عرفانی راد؛ خسرو غلامعلی زاده</td></tr><tr><td style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;"></td><td colspan="2" style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;"><ul class="indLnk" style="padding: 0px; margin: 5px 0px;"><li style="float: right; list-style: none; padding-left: 5px;"><a href="https://jolr.ut.ac.ir/article_59412.html" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration: none; white-space: nowrap;">مشاهده مقاله</a></li><li style="float: right; list-style: none; padding-left: 5px;">|&nbsp;<a href="https://jolr.ut.ac.ir/article_59412_446a03fc26d14e86dc43f8c7d139db3b.pdf" target="_blank" class="pdf" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration: none; background: url(&quot;../../images/pdf.png&quot;) right center no-repeat; padding-top: 2px; padding-right: 20px; white-space: nowrap;">اصل مقاله (393 K)</a></li><li id="oa" style="float: right; list-style: none; padding-left: 5px;"></li></ul></td></tr><tr><td colspan="3" style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;"><hr class="hr" style="width: 200px; size: 1px; float: right; color: rgb(238, 238, 238);"></td></tr><tr valign="top"><td id="ar_row_ind" align="left" style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;">3</td><td width="5" style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;"><input type="checkbox" id="ar_59413" name="article_code" value="59413" style="vertical-align: middle; font-family: Tahoma; font-size: 11px; cursor: pointer; padding: 0px;"></td><td width="98%" valign="middle" style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;"><h2 class="citation_title" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; font-family: Arial; font-size: 15px;">تمایز گواه‌نمایی و وجهیت معرفتی بر اساس رفتار قید‌های زبان فارسی</h2></td></tr><tr><td style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;"></td><td colspan="2" id="r_li_pages" style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;">صفحه 37-56</td></tr><tr><td style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;"></td><td colspan="2" style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;">والی رضایی؛ مژگان نیسانی</td></tr><tr><td style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;"></td><td colspan="2" style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;"><ul class="indLnk" style="padding: 0px; margin: 5px 0px;"><li style="float: right; list-style: none; padding-left: 5px;"><a href="https://jolr.ut.ac.ir/article_59413.html" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration: none; white-space: nowrap;">مشاهده مقاله</a></li><li style="float: right; list-style: none; padding-left: 5px;">|&nbsp;<a href="https://jolr.ut.ac.ir/article_59413_d0b6494a2263671cbd3174f293c7540b.pdf" target="_blank" class="pdf" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration: none; background: url(&quot;../../images/pdf.png&quot;) right center no-repeat; padding-top: 2px; padding-right: 20px; white-space: nowrap;">اصل مقاله (548 K)</a></li><li id="oa" style="float: right; list-style: none; padding-left: 5px;"></li></ul></td></tr><tr><td colspan="3" style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;"><hr class="hr" style="width: 200px; size: 1px; float: right; color: rgb(238, 238, 238);"></td></tr><tr valign="top"><td id="ar_row_ind" align="left" style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;">4</td><td width="5" style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;"><input type="checkbox" id="ar_59414" name="article_code" value="59414" style="vertical-align: middle; font-family: Tahoma; font-size: 11px; cursor: pointer; padding: 0px;"></td><td width="98%" valign="middle" style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;"><h2 class="citation_title" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; font-family: Arial; font-size: 15px;">تحلیل نشانه-معناشناختی فرایند تشخیص در گفتمان ادبی: مطالعۀ موردی پاچه‌خیزک نوشتۀ صادق چوبک</h2></td></tr><tr><td style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;"></td><td colspan="2" id="r_li_pages" style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;">صفحه 57-76</td></tr><tr><td style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;"></td><td colspan="2" style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;">پانته‌آ نبی‌ئیان؛ حمیدرضا شعیری</td></tr><tr><td style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;"></td><td colspan="2" style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;"><ul class="indLnk" style="padding: 0px; margin: 5px 0px;"><li style="float: right; list-style: none; padding-left: 5px;"><a href="https://jolr.ut.ac.ir/article_59414.html" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration: none; white-space: nowrap;">مشاهده مقاله</a></li><li style="float: right; list-style: none; padding-left: 5px;">|&nbsp;<a href="https://jolr.ut.ac.ir/article_59414_8444f0002f5c4d21c0cc570eaa132072.pdf" target="_blank" class="pdf" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration: none; background: url(&quot;../../images/pdf.png&quot;) right center no-repeat; padding-top: 2px; padding-right: 20px; white-space: nowrap;">اصل مقاله (632 K)</a></li><li id="oa" style="float: right; list-style: none; padding-left: 5px;"></li></ul></td></tr><tr><td colspan="3" style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;"><hr class="hr" style="width: 200px; size: 1px; float: right; color: rgb(238, 238, 238);"></td></tr><tr valign="top"><td id="ar_row_ind" align="left" style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;">5</td><td width="5" style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;"><input type="checkbox" id="ar_59415" name="article_code" value="59415" style="vertical-align: middle; font-family: Tahoma; font-size: 11px; cursor: pointer; padding: 0px;"></td><td width="98%" valign="middle" style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;"><h2 class="citation_title" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; font-family: Arial; font-size: 15px;">رتبه‌بندی واج‌های گفتار فارسی از نظر کارآیی در بازشناسی گوینده</h2></td></tr><tr><td style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;"></td><td colspan="2" id="r_li_pages" style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;">صفحه 77-96</td></tr><tr><td style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;"></td><td colspan="2" style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;">جواد شیخ‌زادگان</td></tr><tr><td style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;"></td><td colspan="2" style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;"><ul class="indLnk" style="padding: 0px; margin: 5px 0px;"><li style="float: right; list-style: none; padding-left: 5px;"><a href="https://jolr.ut.ac.ir/article_59415.html" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration: none; white-space: nowrap;">مشاهده مقاله</a></li><li style="float: right; list-style: none; padding-left: 5px;">|&nbsp;<a href="https://jolr.ut.ac.ir/article_59415_d6d210a65812f88c1f0e8c3dc366a1d9.pdf" target="_blank" class="pdf" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration: none; background: url(&quot;../../images/pdf.png&quot;) right center no-repeat; padding-top: 2px; padding-right: 20px; white-space: nowrap;">اصل مقاله (730 K)</a></li><li id="oa" style="float: right; list-style: none; padding-left: 5px;"></li></ul></td></tr><tr><td colspan="3" style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;"><hr class="hr" style="width: 200px; size: 1px; float: right; color: rgb(238, 238, 238);"></td></tr><tr valign="top"><td id="ar_row_ind" align="left" style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;">6</td><td width="5" style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;"><input type="checkbox" id="ar_59416" name="article_code" value="59416" style="vertical-align: middle; font-family: Tahoma; font-size: 11px; cursor: pointer; padding: 0px;"></td><td width="98%" valign="middle" style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;"><h2 class="citation_title" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; font-family: Arial; font-size: 15px;">تأثیر تعداد واکه بر مساحت فضای واکه‌ا‌‌ی زبان فارسی و مازندرانی: پیش‌بینی کلیدی نظریۀ پراکندگی سازگاریافته</h2></td></tr><tr><td style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;"></td><td colspan="2" id="r_li_pages" style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;">صفحه 97-115</td></tr><tr><td style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;"></td><td colspan="2" style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;">بتول علی‌نژاد</td></tr><tr><td style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;"></td><td colspan="2" style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;"><ul class="indLnk" style="padding: 0px; margin: 5px 0px;"><li style="float: right; list-style: none; padding-left: 5px;"><a href="https://jolr.ut.ac.ir/article_59416.html" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration: none; white-space: nowrap;">مشاهده مقاله</a></li><li style="float: right; list-style: none; padding-left: 5px;">|&nbsp;<a href="https://jolr.ut.ac.ir/article_59416_65704cb469c4b66aff6f7e54b371c351.pdf" target="_blank" class="pdf" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration: none; background: url(&quot;../../images/pdf.png&quot;) right center no-repeat; padding-top: 2px; padding-right: 20px; white-space: nowrap;">اصل مقاله (1127 K)</a></li><li id="oa" style="float: right; list-style: none; padding-left: 5px;"></li></ul></td></tr><tr><td colspan="3" style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;"><hr class="hr" style="width: 200px; size: 1px; float: right; color: rgb(238, 238, 238);"></td></tr><tr valign="top"><td id="ar_row_ind" align="left" style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;">7</td><td width="5" style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;"><input type="checkbox" id="ar_59419" name="article_code" value="59419" style="vertical-align: middle; font-family: Tahoma; font-size: 11px; cursor: pointer; padding: 0px;"></td><td width="98%" valign="middle" style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;"><h2 class="citation_title" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; font-family: Arial; font-size: 15px;">شبکة معنایی فعل گرفتن بر اساس انگارة چندمعنایی اصول‌مند</h2></td></tr><tr><td style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;"></td><td colspan="2" id="r_li_pages" style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;">صفحه 117-136</td></tr><tr><td style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;"></td><td colspan="2" style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;">محمد عموزاده؛ غلامحسین کریمی دوستان؛ بابک شریف</td></tr><tr><td style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;"></td><td colspan="2" style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;"><ul class="indLnk" style="padding: 0px; margin: 5px 0px;"><li style="float: right; list-style: none; padding-left: 5px;"><a href="https://jolr.ut.ac.ir/article_59419.html" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration: none; white-space: nowrap;">مشاهده مقاله</a></li><li style="float: right; list-style: none; padding-left: 5px;">|&nbsp;<a href="https://jolr.ut.ac.ir/article_59419_5d07d3bb7597ff5f3a54c1d93bc79d66.pdf" target="_blank" class="pdf" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration: none; background: url(&quot;../../images/pdf.png&quot;) right center no-repeat; padding-top: 2px; padding-right: 20px; white-space: nowrap;">اصل مقاله (500 K)</a></li><li id="oa" style="float: right; list-style: none; padding-left: 5px;"></li></ul></td></tr><tr><td colspan="3" style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;"><hr class="hr" style="width: 200px; size: 1px; float: right; color: rgb(238, 238, 238);"></td></tr><tr valign="top"><td id="ar_row_ind" align="left" style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;">8</td><td width="5" style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;"><input type="checkbox" id="ar_59420" name="article_code" value="59420" style="vertical-align: middle; font-family: Tahoma; font-size: 11px; cursor: pointer; padding: 0px;"></td><td width="98%" valign="middle" style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;"><h2 class="citation_title" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; font-family: Arial; font-size: 15px;">بیستون؛ دی روز ... ام روز</h2></td></tr><tr><td style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;"></td><td colspan="2" id="r_li_pages" style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;">صفحه 137-156</td></tr><tr><td style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;"></td><td colspan="2" style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;">آژیده مقدم</td></tr><tr><td style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;"></td><td colspan="2" style="line-height: 16px; word-wrap: break-word; max-width: 700px;"><ul class="indLnk" style="padding: 0px; margin: 5px 0px;"><li style="float: right; list-style: none; padding-left: 5px;"><a href="https://jolr.ut.ac.ir/article_59420.html" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration: none; white-space: nowrap;">مشاهده مقاله</a></li><li style="float: right; list-style: none; padding-left: 5px;">|&nbsp;<a href="https://jolr.ut.ac.ir/article_59420_ef7c584781b32218c522a4ebaca2e302.pdf" target="_blank" class="pdf" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration: none; background: url(&quot;../../images/pdf.png&quot;) right center no-repeat; padding-top: 2px; padding-right: 20px; white-space: nowrap;">اصل مقاله (992 K)</a></li><li id="oa" style="float: right; list-style: none; padding-left: 5px;"></li></ul></td></tr></tbody></table></div> text/html 2017-01-24T16:35:14+01:00 madanilinguist.mihanblog.com دکتر داود مدنی - کامران درخشان لینک سایتهایی کتاب و مقاله های زبانشناسی http://madanilinguist.mihanblog.com/post/606 <span style="color: rgb(53, 56, 61); font-family: tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right;">در اینجا لینک سایتهایی که در آنها میتوان کتاب و مقاله های زبانشناسی را&nbsp; دریافت کرد قرار میدهم. از شما خوانندگان محترم وبلاگ خواهشمندم اگر وبسایتی علاوه بر اینها میشناسید اطلاع دهید تا در این لیست قرار دهم.&nbsp;</span><br style="color: rgb(53, 56, 61); font-family: tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right;"><div align="justify" style="color: rgb(53, 56, 61); font-family: tahoma, &quot;Trebuchet MS&quot;, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><br><br><b>سایتهای دانلود کتاب&nbsp;</b><br><br>1.&nbsp;<a href="http://lib.freescienceengineering.org/" target="_blank" title="" style="text-decoration: none; color: rgb(204, 0, 0); border: 0px;">http://lib.freescienceengineering.org</a><br><br>2.&nbsp;<a href="http://bookzz.org/" target="_blank" title="" style="text-decoration: none; color: rgb(204, 0, 0); border: 0px;">http://bookzz.org</a><br><br>3.&nbsp;<a href="http://en.bookfi.org/" target="_blank" title="" style="text-decoration: none; color: rgb(204, 0, 0); border: 0px;">http://en.bookfi.org</a><br><br>4.&nbsp;<a href="http://en.booksee.org/" target="_blank" title="" style="text-decoration: none; color: rgb(204, 0, 0); border: 0px;">http://en.booksee.org</a><br><br><br><b>سایتهای دانلود مقاله&nbsp;</b><br><br>5.&nbsp;<a href="http://ling.auf.net/lingbuzz" target="_blank" title="" style="text-decoration: none; color: rgb(204, 0, 0); border: 0px;">http://ling.auf.net/lingbuzz</a><br><br>6.&nbsp;<a href="http://www.academia.edu/" target="_blank" title="" style="text-decoration: none; color: rgb(204, 0, 0); border: 0px;">http://www.academia.edu</a><br><br>7.&nbsp;<a href="http://sid.ir/" target="_blank" title="" style="color: rgb(255, 102, 0); border: 0px; outline: none;">http://sid.ir</a><br><br>8.&nbsp;<a href="http://new.noormags.com/" target="_blank" title="" style="text-decoration: none; color: rgb(204, 0, 0); border: 0px;">http://new.noormags.com</a><br><br>9.&nbsp;<a href="http://www.terapaper.com/" target="_blank" title="" style="text-decoration: none; color: rgb(204, 0, 0); border: 0px;">http://www.terapaper.com</a><br><br>10.&nbsp;<a href="http://gigalib.org/" target="_blank" title="" style="text-decoration: none; color: rgb(204, 0, 0); border: 0px;">http://gigalib.org</a><br><br>11.&nbsp;<a href="http://www.downloadmaghale.ir/" target="_blank" title="" style="text-decoration: none; color: rgb(204, 0, 0); border: 0px;">http://www.downloadmaghale.ir</a><br></div> text/html 2017-01-24T16:31:23+01:00 madanilinguist.mihanblog.com دکتر داود مدنی - کامران درخشان زبان‌شناسی http://madanilinguist.mihanblog.com/post/605 <p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: right;"><br></p><h2 dir="RTL" style="margin: 0px; font-family: wpdesign, Arial, &quot;Times New Roman&quot;, sans-serif; padding-right: 27px; font-stretch: normal; font-size: 15px; background-image: url(&quot;images/iconsIndex.gif?oPuGl&quot;); background-position: right -409px; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 20px; height: 21px; padding-top: 2px; color: rgb(240, 138, 0); text-align: right;">مقدمه</h2><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: right;"><b style="margin: 0px;">زبان‌شناسی</b>&nbsp;علمی است که به مطالعه و بررسی نظام‌مند زبان می‌پردازد. زبان‌شناسی به مفهوم جدید آن،&nbsp; علمی نسبتا نوپا بوده که قدمتی تقریبا یک صد ساله دارد. در زبان‌شناسی، ابعاد مختلف زبان در قالب واحد های درسی صرف و نحو، آواشناسی و واج شناسی، معناشناسی، کاربردشناسی، سخن کاوی، جامعه‌شناسی زبان، روانشناسی زبان و … بررسی می‌شوند. از آنجاییکه زبان یک پدیده پیچیده‌ی انسانی و اجتماعی می باشد، برای مطالعه‌ی جامع و دقیق آن، بهره‌گیری ازعلوم مرتبط دیگر الزامی است. در واقع، مطالعه‌ی فراگیر زبان، رویکرد میان‌رشته ای را می طلبد. امروزه نیز شاهدیم زبانشناسی شناختی به عنوان رویکرد کاملا جدید در زبانشناسی روش میان‌رشته ای را برای مطالعه زبان اتخاذ نموده است. بنابراین، زبان‌شناسی علاوه برمطالعه جنبه های توصیفی و نظری زبان به ابعاد کاربرد شناختی، روانشناختی، مردم شناختی، اجتماعی، هنری، ادبی، فلسفی و نشانه‌ای زبان توجه می نماید. به عبارتی می توان گفت زبان‌شناسی معاصر، حوزه های مطالعاتی بسیار گسترده ای را شامل می شود که توجه دانش پژوهان و دانشمندان گوناگونی را با ذائقه های علمی متنوعی به خود جلب نموده است. در همین راستا، مطالعاتی مانند رابطه و تعامل بین زبان و ذهن، زبان و شناخت، زبان و رویکرد های فلسفی، زبان و قوه تعقل، زبان و منطق، دانش ذاتی و یادگیری زبان اول، کاربرد زبان و محیط زیست، زبان و قانون، زبان و هوش مصنوعی، زبان و فرهنگ، زبان و جامعه، زبان و تکامل انسان، زبان و سیاست، زبان و تفکر و دیگر نشانه های ارتباطی می توانند زیر مجموعه‌های رشته‌ی زبان‌شناسی تلقی شوند.<sup style="margin: 0px;">[۱]</sup></p><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: right;"><sup style="margin: 0px;">&nbsp;</sup></p><h2 dir="RTL" style="margin: 0px; font-family: wpdesign, Arial, &quot;Times New Roman&quot;, sans-serif; padding-right: 27px; font-stretch: normal; font-size: 15px; background-image: url(&quot;images/iconsIndex.gif?oPuGl&quot;); background-position: right -409px; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 20px; height: 21px; padding-top: 2px; color: rgb(240, 138, 0); text-align: right;">چکیده</h2><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: right;">درواقع&nbsp;<a href="http://bankmaghale.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%8A/" style="margin: 0px; text-decoration: none; color: rgb(0, 119, 255); padding: 1px 1px 2px;">زبان‌شناسی&nbsp;</a>می‌کوشد تا به پرسشهایی بنیادین همچون «زبان چیست؟» و «زبان چگونه عمل می‌کند؟» پاسخ گوید. برای نمونه، در این که «زبان آدمی با سامانه ارتباطی دیگر جانوران چه تفاوتی دارد؟»، «کودک چگونه سخن گفتن می‌آموزد؟»، «انسان چگونه می‌نویسد و از چه راهی زبان نانوشتاری را واکاوی (تحلیل) می‌کند؟»، «چرا زبانها دیگرگون می‌شوند؟» و جز اینها.</p><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: right;">کسی را که به بررسی‌های زبان‌شناختی می‌پردازد، زبان‌شناس می‌نامند. زبان‌شناس اگرچه باید آزمودگی گسترده‌ای در چندین گونه زبان داشته باشد، ولی، لزومی ندارد که به چندین زبان تسلط داشته باشد. برای او مهم‌تر این است که بتواند پدیده‌های زبان‌شناختی را مانند سامانه واژه‌های یک زبان یا کارواژه‌های آن را کندوکاو نماید و بازبشکافد. او بیشتر یک مشاهده گر برون گرا و ورزیده‌است تا یک طرف گفتگو.</p><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: right;">دانش زبان‌شناسی شاخه‌های گوناگونی دارد. برخی از آنها از این قرارند: زبان‌شناسی سنجشی-تاریخی، دستور گشتاری، دستور زایشی، آواشناسی، معناشناسی و گونه‌شناسی زبان. عصب شناسی زبان و زبان شناسی بالینی نیز از شاخه‌های جدید زبان شناسی می‌باشند.</p><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: right;"><b style="margin: 0px;">&nbsp;</b></p><h2 dir="RTL" style="margin: 0px; font-family: wpdesign, Arial, &quot;Times New Roman&quot;, sans-serif; padding-right: 27px; font-stretch: normal; font-size: 15px; background-image: url(&quot;images/iconsIndex.gif?oPuGl&quot;); background-position: right -409px; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 20px; height: 21px; padding-top: 2px; color: rgb(240, 138, 0); text-align: right;">&nbsp;تاریخچه</h2><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: right;">دانش زبان‌شناسی با کتاب دستور سانسکریت نوشته پانینی هندی آغاز گشت. پانینی در سده پنجم پیش از زایش مسیح دستور زبان بسیار پیشرفته‌ای نوشت.</p><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: right;">نوام چامسکی از زبان‌شناسانی است که نظریاتش انقلابی در این رشته به وجود آوردند. او معتقد است اصول و خصوصیات زبان در انسان ذاتی و «به طور ارثی برنامه‌ریزی شده» اوست و محیط پیرامون کودک تنها نقش محرک را برای یادگیری زبان مادری ایفا می‌کند. کودک مجموعه محدودی از اطلاعات را از محیط زبانی خویش می‌گیرد و خود قادر است ترکیبات جدیدی بسازد. نظریه‌پردازان پیش‌تر معتقد بودند زبان مادری تنها از راه شنیدن گفتار اطرافیان و به صورت اکتسابی وارد مغز کودک می‌شود<sup style="margin: 0px;">[۲]</sup>.</p><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: right;">نوام چامسکی از بانیان دستور گشتاری از مکتب امریکا میباشداما سردمدار اصلی این مکتب کسی نیست جز لیونارد بلومفیلد . دراین بین نباید سهم فردیناند دوسوسور را نادیده گرفت ک به عنوان پدرزبانشناسی نوین شناخته شده است زبانشناسی که دستور گشتاری برگرفته ازنظریات اوست اهل فرانسه اما خود اونماند تا نتایج زحمات خودرا ببیند زحمت این کار به عهده شاگردان او بود که پس ازمرگش دست نوشته هاوگفته‌های اورا متشر کردند.</p><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: right;">== روزگارکنونی ماتاحدودی پی به ارزش های این علم نظری برده است اما متاسفانه درایران باتوجه به تلاشهای بزرگانی چون دکتر مقدم وصفوی وحق شناس و ثمره وسایرین این علم مهم انچنان درخورتوجه نبوده است.تنها شاخهٔ این علم شناسایی گونگونی لهجه‌ها وبررسی اینکه ادمی چگونه حرف می‌زند نیست بلکه دانسته‌ها ونادانسته‌های بسیاری در پس سادگی به ظاهر این علم نهفته است.اسکندر خنجری از ارومیه.&nbsp;<b style="margin: 0px;">&nbsp;</b>تاریخ ناگفته‌های بسیاری برای اثبات ارزشهای علم زبانشناسی در خود دارد اما به باور بسیاری از مردمی که آگاهی کاملی به این علم ندارند گمانشان در حد کمی ثابت مانده که تغییر این باور مستلزم همت دانشمندان و تلاشگران این این عرصه است . دوستداران این علم خود واقفند که راه در چه علم مهم و کاربردی برای بشر گذاشته اند. سالار حاتمی ارومیه</p><h2 dir="RTL" style="margin: 0px; font-family: wpdesign, Arial, &quot;Times New Roman&quot;, sans-serif; padding-right: 27px; font-stretch: normal; font-size: 15px; background-image: url(&quot;images/iconsIndex.gif?oPuGl&quot;); background-position: right -409px; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 20px; height: 21px; padding-top: 2px; color: rgb(240, 138, 0); text-align: right;">معناشناسی (Semantics)</h2><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: right;">بطورکلی بررسی ارتباط میان واژه و معنا را معناشناسی می گویند. در منطق نیز بررسی ارتباط میان نمادها و آنچه که نمادها نشان می دهند را معناشناسی (Semantics) می نامند.</p><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: right;">خوب است در آغاز به این نکته اشاره کنم که در معناشناسی، میانِ واژه (word) و واژه قاموسی (lexeme) تفاوت وجود دارد. واژه را که همه می شناسیم . اما واژه قاموسی شامل بنِ واژه ، واژه کامل ، و یا یک اصطلاح(idiom) است و بطور کلی واحد و یکان فرهنگ نویسی بشمار می رود. از همین رو فرهنگ زبان یا واژه نامه را نیز Lexicon می نامند. بنابراین، ”dog“، ”happiness“، ”put up with“، هرسه، واژه قاموسی هستند.</p><h2 dir="RTL" style="margin: 0px; font-family: wpdesign, Arial, &quot;Times New Roman&quot;, sans-serif; padding-right: 27px; font-stretch: normal; font-size: 15px; background-image: url(&quot;images/iconsIndex.gif?oPuGl&quot;); background-position: right -409px; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 20px; height: 21px; padding-top: 2px; color: rgb(240, 138, 0); text-align: right;">آشنایی با چند اصطلاح:</h2><h2 dir="RTL" style="margin: 0px; font-family: wpdesign, Arial, &quot;Times New Roman&quot;, sans-serif; padding-right: 27px; font-stretch: normal; font-size: 15px; background-image: url(&quot;images/iconsIndex.gif?oPuGl&quot;); background-position: right -409px; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 20px; height: 21px; padding-top: 2px; color: rgb(240, 138, 0); text-align: right;">Synonym:</h2><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: right;">دو واژه ی قاموسی هم معنی را مترادف می نامند. توجه کنید که هیچ دو واژه ای در زبان بطور کامل هم معنی نیستند. حتی اگر شما ”پوشیدن“ و ”تن کردن“ را مترادف بدانید نیز این دو هرگز کاملا هم معنی نیستند! آشکارترین تفاوت میان این دو آن است که پوشیدن را می توانید برای موارد رسمی نیز بکار برید، اما از ”تن کردن“ تنها برای موارد غیر رسمی می توانید استفاده کنید.</p><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: right;">نکته دیگر این است که دو واژه شاید معناهای متفاوتی داشته باشند؛ بنابراین، ممکن است تنها یک معنا از دو واژه با توجه به بافت سخن، مترادف باشند. با این وجود، شما آن دو واژه را در آن بافت، مترادف می خوانید.</p><h2 dir="RTL" style="margin: 0px; font-family: wpdesign, Arial, &quot;Times New Roman&quot;, sans-serif; padding-right: 27px; font-stretch: normal; font-size: 15px; background-image: url(&quot;images/iconsIndex.gif?oPuGl&quot;); background-position: right -409px; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 20px; height: 21px; padding-top: 2px; color: rgb(240, 138, 0); text-align: right;">Antonym</h2><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: right;">دو واژه که در بافت سخن، دارای دو معنای متضاد باشند را antonym می گویند. واژه های متضاد بر دو دسته اند:</p><h2 dir="RTL" style="margin: 0px; font-family: wpdesign, Arial, &quot;Times New Roman&quot;, sans-serif; padding-right: 27px; font-stretch: normal; font-size: 15px; background-image: url(&quot;images/iconsIndex.gif?oPuGl&quot;); background-position: right -409px; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 20px; height: 21px; padding-top: 2px; color: rgb(240, 138, 0); text-align: right;">Gradable Antonyms</h2><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: right;">مانند سرد و گرم. شما می توانید بگووید سردتر یا گرم تر؛ همچنین می توانید بپرسید که چه اندازه گرم یا چه اندازه سرد؟</p><h2 dir="RTL" style="margin: 0px; font-family: wpdesign, Arial, &quot;Times New Roman&quot;, sans-serif; padding-right: 27px; font-stretch: normal; font-size: 15px; background-image: url(&quot;images/iconsIndex.gif?oPuGl&quot;); background-position: right -409px; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 20px; height: 21px; padding-top: 2px; color: rgb(240, 138, 0); text-align: right;">Ingradable Antonyms</h2><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: right;">مانند مرده و زنده. شما نمی توانید بگویید مرده تر! و نمی توانید بپرسید که چقدر مرده یا چقدر زنده؟!</p><h2 dir="RTL" style="margin: 0px; font-family: wpdesign, Arial, &quot;Times New Roman&quot;, sans-serif; padding-right: 27px; font-stretch: normal; font-size: 15px; background-image: url(&quot;images/iconsIndex.gif?oPuGl&quot;); background-position: right -409px; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 20px; height: 21px; padding-top: 2px; color: rgb(240, 138, 0); text-align: right;">Taxonomic Sisters</h2><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: right;">برای گروهی از واژگان قاموسی بکار می رود که در یک سطح طبقه بندی قرار می گیرند. برای نمونه سگ، خوک، اسب، و… از نظر حیوان بودن، taxonomic sisters هستند. بعضی از ”خواهران رده ای“ که محدود هستند را بسته (closed) می ناند : ”روزهای هفته“. برخی دیگر مانند ”راه های خوش آمدگویی“ را باز یا نامحدود یا open می نامند.</p><h2 dir="RTL" style="margin: 0px; font-family: wpdesign, Arial, &quot;Times New Roman&quot;, sans-serif; padding-right: 27px; font-stretch: normal; font-size: 15px; background-image: url(&quot;images/iconsIndex.gif?oPuGl&quot;); background-position: right -409px; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 20px; height: 21px; padding-top: 2px; color: rgb(240, 138, 0); text-align: right;">Hyponyms and Hypernyms</h2><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: right;">هایپانیم، اشاره به ارتباطِ شمولی دارد. برای نمونه، ”سرخ“ هایپانیمِ رنگ است و ”شیر“ هایپانیمِ گربه سانان است. خودِ رنگ و گربه سانان در اینجا هایپرنیم است.</p><h2 dir="RTL" style="margin: 0px; font-family: wpdesign, Arial, &quot;Times New Roman&quot;, sans-serif; padding-right: 27px; font-stretch: normal; font-size: 15px; background-image: url(&quot;images/iconsIndex.gif?oPuGl&quot;); background-position: right -409px; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 20px; height: 21px; padding-top: 2px; color: rgb(240, 138, 0); text-align: right;">Meronyms</h2><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: right;">مرونیم ها مثل هایپانیم ها هستند با این تفاوت که مرونیم ها اشاره به اجزای یک چیز دارند. برای نمونه، ”بال“ جزیی از یک پرنده و ”دستگیره“ جزیی از یک در است.</p><h2 dir="RTL" style="margin: 0px; font-family: wpdesign, Arial, &quot;Times New Roman&quot;, sans-serif; padding-right: 27px; font-stretch: normal; font-size: 15px; background-image: url(&quot;images/iconsIndex.gif?oPuGl&quot;); background-position: right -409px; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 20px; height: 21px; padding-top: 2px; color: rgb(240, 138, 0); text-align: right;">Homonyms</h2><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: right;">دو واژه که یک شکل و یک تلفظ دارند، اما از نظر معنایی متفاوت اند. برای نمونه در زبان انگلیسی، bank هم بمعنی بانک و هم به معنی ساحل رود بکار می رود. گرچه هر دوی این واژگان یک جور نوشته می شوند، اما از نظر معنا شناسی، این دو، واژگانی متفاوت هستند. این دو واژه را هومونیم می نامیم.</p><h2 dir="RTL" style="margin: 0px; font-family: wpdesign, Arial, &quot;Times New Roman&quot;, sans-serif; padding-right: 27px; font-stretch: normal; font-size: 15px; background-image: url(&quot;images/iconsIndex.gif?oPuGl&quot;); background-position: right -409px; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 20px; height: 21px; padding-top: 2px; color: rgb(240, 138, 0); text-align: right;">Polysemy</h2><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: right;">بعضی از واژگان، تک معنایی (monosemy) هستند و برخی دیگر چندمعنایی (polysemy) اند. تشخیص تفاوت میان هومونیم ها و پالسمی ها بسیار دشوار و کارِ زبان شناسان است. برای نمونه زبان شناسان “table” به معنی ”لوح“ و “table” به معنی ”جدول“ را در زیر یک سرواژه قرار داده و آنرا پالسمی (و نه هومونیم) می دانند.</p><h2 dir="RTL" style="margin: 0px; font-family: wpdesign, Arial, &quot;Times New Roman&quot;, sans-serif; padding-right: 27px; font-stretch: normal; font-size: 15px; background-image: url(&quot;images/iconsIndex.gif?oPuGl&quot;); background-position: right -409px; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 20px; height: 21px; padding-top: 2px; color: rgb(240, 138, 0); text-align: right;">Homograph</h2><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: right;">دو واژه که به یک صورت نوشته می شوند، اما از نظر تلفظ و معنا متفاوت هستند. برای نمونه شکل های اسمی و فعلی واژه project هومونیم نیستند، بلکه homograph اند.</p><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: right;"><br></p><h2 dir="RTL" style="margin: 0px; font-family: wpdesign, Arial, &quot;Times New Roman&quot;, sans-serif; padding-right: 27px; font-stretch: normal; font-size: 15px; background-image: url(&quot;images/iconsIndex.gif?oPuGl&quot;); background-position: right -409px; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 20px; height: 21px; padding-top: 2px; color: rgb(240, 138, 0); text-align: right;">منابع خارجی :</h2><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: right;">‎Crystal D.,&nbsp;<i style="margin: 0px;">The Cambridge Encyclopedia of Language</i>, 2nd edition, Cambridge University Press, 1996. ISBN: 0-521-55967-7</p><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify;">Clark, V. P., Eschholz, P. A., and Rosa, A. F. (eds.), (1981),&nbsp;<i style="margin: 0px;">Language, Introductory Readings</i>, (3rd ed.), St. Martin’s Press, Inc., ISBN 0-312-46796-6O’Grady, W., Dobrovolsky, M., and aronoff, M.,&nbsp;<i style="margin: 0px;">Contemprary Linguistics, An Introduction</i>, 2nd edition, St. Martin’ Press, Inc., 1993. ISBN: 0-312-06780</p><h2 dir="RTL" style="margin: 0px; font-family: wpdesign, Arial, &quot;Times New Roman&quot;, sans-serif; padding-right: 27px; font-stretch: normal; font-size: 15px; background-image: url(&quot;images/iconsIndex.gif?oPuGl&quot;); background-position: right -409px; background-size: initial; background-repeat: no-repeat; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; line-height: 20px; height: 21px; padding-top: 2px; color: rgb(240, 138, 0); text-align: right;">منابع فارسی :</h2><p style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: justify;">↑ واحد زبان‌شناسی دانشگاه اصفهان(PDF)↑ مهدی محسنیان‌راد.&nbsp;<i style="margin: 0px;">ارتباط شناسی</i>. سروش، ۱۳۶۹، ص.۱۷۴ تا ۱۷۷.<br style="margin: 0px;">↑ دکتر پرویز خانلری. زبان شناسی . مهدیا ، ۱۳۷۵ ، ص .۱۶۲ تا ۱۷۵ .</p><p dir="RTL" style="margin: 0.5em 0px; font-family: Tahoma, Verdana, &quot;Times New Roman&quot;; text-align: right;"><br></p> text/html 2016-12-16T08:45:28+01:00 madanilinguist.mihanblog.com دکتر داود مدنی - کامران درخشان کتاب زبان شناسی همگانی نگرشی بر مفاهیم بنیادین و کاربردها http://madanilinguist.mihanblog.com/post/604 <div><br></div><div><img hspace="NaN" border="NaN" align="" vspace="NaN" src="http://s8.picofile.com/file/8278700718/zabanshenasiye_hamegani.jpg" alt="undefined"><span style="text-align: justify; font-size: medium;">&nbsp;</span></div><a href="http://s8.picofile.com/file/8278701076/ebook6985.pdf.html" target="_blank" title=""><div><span style="text-align: justify;"><font size="3">&nbsp;کتاب زبان شناسی همگانی</font></span></div><div></div></a><div><span style="font-size: medium; text-align: justify;">نگرشی بر مفاهیم بنیادین و کاربردها همراه با تجزیه و تحلیل منتج به ساخت جمله با رویکرد زبانشناختی است و به صورت فارسی – انگلیسی درج شده .</span></div> text/html 2016-06-24T12:52:19+01:00 madanilinguist.mihanblog.com دکتر داود مدنی - کامران درخشان دانلود پایان نامه رایگان http://madanilinguist.mihanblog.com/post/603 <a href="http://uplod.ir/bw1rmwybf0kx/modarresighavamig029.pdf.htm" target="" title="">دانلود پایان نامه رایگان</a> text/html 2016-06-24T12:44:33+01:00 madanilinguist.mihanblog.com دکتر داود مدنی - کامران درخشان بانك موضوعات پایان نامه http://madanilinguist.mihanblog.com/post/602 <ul style="margin: 0px 0px 0px 10px; padding: 0px; list-style: none; color: rgb(153, 153, 153); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify;"><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">·</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">بررسی واژه ها و اصطلاحات لهجه شیرازی از دیدگاه زبانشناسی اجتماعی و تطبیقی</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">·</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">توصیف زبانشناختی گویش کردی سنندجی</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">·</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">توصیف گویش لری ممسنی</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">·</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">بررسی زبانشناختی واژگان ادبیات داستانی با استفاده از ادبیات معاصر ایران</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">·</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">توصیف زبانشناختی گویش لری خسروشیرینی همراه با مقابله واژگانی کوتاهی با زبانهای فارسی</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">·</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">آماده سازی مواد متن درسی در زمینه دستور زبان فارسی بر اساس نظریه گشتاری برای مقطع دبیرستان</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">·</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">بررسی آماری واژه های دخیل نو وارد در کتابهای درسی آموزش و پرورش مقاطع ابتدائی، راهنمائی و علوم انسانی دبیرستان</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">·</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">توصیف زبانشناختی گویش رفسنجانی</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">توصیف زبانشناختی گویش منطقه جرقویه ( گرگویی یا ولایتی )</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">·</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">گرد آوری و بررسی واژه ها و اصطلاحات تخصصی پیشه های سنتی و صنایع دستی اصفهان</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">·</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">بررسی با هم آئی های زنجیری در ترجمة انگلیسی به فارسی مبتنی بر نظریة عمومی زبانشناسی</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">·</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">ارزیابی میزان تاثیر زبانشناسی در آموزش زبان انگلیسی در دبیرستانهای استان مرکزی</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">·</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">بررسی‌ و شناخت‌ صورتهای‌ مؤدبانه‌دربعضی‌ ازجوامع‌ عمده‌استان‌ فارس‌</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">·</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">بررسی‌ متون‌ شعاری‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌ از دیدگاه‌ تحلیل‌ كلام‌</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">·</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">بررسی ورود واژه از زبان تركی به فارسی وعوامل زبان شناختی موثر در آن</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">·</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">بررسی ویژگیهای زبانشناختی وفرهنگی لهجة میبد</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">·</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">بررسی عوامل فرهنگی – جامعه شناختی كلام در زبان فارسی نوجوان</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">·</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">بررسی مشكلات كودكان كرد زبان در یادگیری زبان فارسی</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">·</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">بررسی زبانشناختی عناصر انسجام در فارسی از دیدگاه تحلیل كلام بر مبنای متون داستانی</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">·</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">بررسی جنبه های نامانوس زبان فارسی در فیلمهای دوبله شده سیمای جمهوری اسلامی ایران</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">·</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">توصیف زبانشناختی گویش بختیاری رایج در ایذه و حومه</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">زبان ورزش : بررسی گفتمانی متون گفتاری گزارشهای ورزشی به زبان فارسی</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">·</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">واژنامه تخصصی – توصیفی اصطلاحات گمرگی</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">·</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">مقایسه نظام آوایی زبانهای فارسی و فرانسه</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">·</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">توصیف زبانشناختی گویش دهستان کوهستان</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">·</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">بررسی و شناخت خطاهای املایی دانش آموزان ابتدایی ( پسرانه ) از دیدگاه آواشناسی</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">·</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">یادگیری مقوله های كاركردی در زبانهای فارسی وارمنی توسط فراگیران آن زبانها</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">·</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">مقایسه متنی « پیرمرد و دریا » اثر ارنست همینگوی با ترجمه فارسی نجف دریابندری : رهیافتی در تحلیل کلام</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">·</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">نحو گویش مازندرانی ( ساروی ) در قالب نظریه اصول و پارامترهای چامسکی ( 1982 ،1986 ، 1992 )</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">·</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">توصیف زبان شناختی گویش تركی بن</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">·</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">توصیف زبان شناختی گویش لری ( گونة دهلرانی )</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">·</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">توصیف زبانشناختی گویش خراسانی ( گونه بجستانی )</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">·</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">ترجمه و تحشیه سه بخش آغازین کتاب « زبانشناختی »</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">·</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">سازماندهی آغازگر در متون داستانی و غیرداستانی قرآن کریم</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">·</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">سخن كاوی نقادانه از سر مقالات فارسی زبان بعد از جنگ تحمیلی</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">·</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">واكاوی زبانشناختی مطایبه در زبان فارسی</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">·</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">استعاره در زبان فارسی بر اساس زبان شناسی شناختی</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">·</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">توصیف فرآیند واژه سازی موقتی (بافتی) در زبان فارسی</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">·</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">توصیف ساختمان دستوری زبان ترکمنی (براساس نظریه مقوله و میزان)</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">·</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">ترجمه و تحشیه دو بخش پایانی کتاب «زبانشناسی» نوشته دی¬.¬جی.¬ناپولی</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">·</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">مقایسه تطبیقی فرآیند های ساخت واژه بین مطالعات دانشمندان اسلامی و جدید</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">·</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">تحلیل جامعه شناختی از سبكهای گفتار در فارسی معاصر</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">·</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">مقایسه ی زبان گفتار و زبان نوشتار معاصر فارسی در چهار چوب واج شناسی</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">·</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">بررسی راهكارهای موافقت و مخالفت در گفتگوهای زبان فارسی و مقایسه آن با یافته های زبان انگلیسی</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">·</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">مقایسه حروف اضافه مکانی در فارسی و انگلیسی بر اساس زبانشناسی شناختی</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">·</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">بررسی نمود جنسیت پنهان در مثنوی مولوی</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">·</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">بررسی مقابله ای سطوح مختلف زبانی بین گویش كرمانجی و فارسی معیار</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">·</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">قوم نگاری سخنرانی های مذهبی فارسی</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">·</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">توصیف زبانشناختی گونه ی جاهلی زبان فارسی در فیلم ها و برنامه های رادیو و تلویزیون (و مقایسه آن با فارسی معیار)</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">·</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">نقش بینامتنیت در تكوین و تفسیر بوف كور صادق هدایت</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">·</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">بررسی ناگفته های گفتمان فارسی (مبتنی بر دونمایشنامه فارسی معاصر)</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">·</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">توصیف زبانشناختی گویش لكی(نورآبادی) و بررسی موقعیت دوزبانگونگی آن</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">·</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">حرکت پرسشواژه در زبان فارسی در رویکرد زایشی</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">·</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">بررسی جابه جایی معنایی در گفتار روز فارسی</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">·</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">مطالعه ای بر مشخصه های گونه اصفهان و تاثیرقانون كم كوشی</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">·</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">بررسی وام گیری فارسی معاصر از زبان انگلیسی براساس زبان شناسی اجتماعی</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">بررسی فرآیند تبدیل در زبان فارسی</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">·</li><li style="padding-left: 15px; background: url(&quot;../images/orange/bodyli.png&quot;) 0px 6px no-repeat;">نسبیت زبانی و ترجمه</li></ul> text/html 2016-03-07T20:39:48+01:00 madanilinguist.mihanblog.com دکتر داود مدنی - کامران درخشان آموزش زبان انگلیسی در تلگرام http://madanilinguist.mihanblog.com/post/601 <div style="text-align: center;"><div><u style="font-size: medium;"><a href="https://telegram.me/k_derakhshan" target="" title="" style="background-color: rgb(255, 255, 102);">آموزش زبان انگلیسی در تلگرام</a></u></div><div><font size="3">به ما بپیوندید</font></div><a href="https://telegram.me/k_derakhshan" target="" title=""><font size="3"><div></div></font></a></div><div style="text-align: center;"><a href="https://telegram.me/k_derakhshan" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8248906668/images_1_.jpg" alt="آموزش زبان انگلیسی در تلگرام"></a></div><div style="text-align: center;"><img style="-webkit-user-select: none" src="file:///C:/Users/parsa/Desktop/download.png"></div><div style="text-align: center;"><img style="-webkit-user-select: none" src="file:///C:/Users/parsa/Desktop/download.png"></div> text/html 2016-01-08T21:39:56+01:00 madanilinguist.mihanblog.com دکتر داود مدنی - کامران درخشان مقالات پر بازدید http://madanilinguist.mihanblog.com/post/599 <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 16px; margin-top: -10px;"><tbody><tr valign="top"><td style="padding: 5px;"><div id="dvContent"><div><br></div><table border="0" dir="rtl" style="font-size: 12px;"><tbody><tr><td colspan="3" style="line-height: 16px;"><hr class="hr" style="width: 200px; size: 1px; float: right; color: rgb(238, 238, 238);"></td></tr><tr valign="top"><td align="left" style="line-height: 16px;">1</td><td width="5" style="line-height: 16px;"><input type="checkbox" id="ar_1757" name="article_code" value="1757" style="vertical-align: middle; font-family: Tahoma; font-size: 11px; cursor: pointer; padding: 0px;"></td><td width="98%" valign="middle" style="line-height: 16px;"><h2 class="citation_title" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; font-family: Arial; font-size: 15px;">ساخت موضوعی ارجح در زبان فارسی</h2></td></tr><tr><td style="line-height: 16px;"></td><td colspan="2" style="line-height: 16px;">صفحه 1-22</td></tr><tr><td style="line-height: 16px;"></td><td colspan="2" style="line-height: 16px;">محمد راسخ‌مهند؛ علی قادری</td></tr><tr><td style="line-height: 16px;"></td><td colspan="2" style="line-height: 16px;"><ul class="indLnk" style="padding: 0px; margin: 5px 0px;"><li style="float: right; list-style: none; padding-left: 5px;"><a href="http://lsi-linguistics.ihcs.ac.ir/article_1757_385.html" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration: none;">مشاهده مقاله</a></li><li style="float: right; list-style: none; padding-left: 5px;">|&nbsp;<a href="http://lsi-linguistics.ihcs.ac.ir/pdf_1757_c8a33d42dc8bff191da83ef13fb17b82.html" target="_blank" class="pdf" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration: none; padding-top: 2px; padding-right: 20px; background: url(&quot;../../images/pdf.png&quot;) 100% 50% no-repeat;">اصل مقاله (304 K)</a></li><li id="oa" style="float: right; list-style: none; padding-left: 5px;"></li></ul></td></tr><tr><td colspan="3" style="line-height: 16px;"><hr class="hr" style="width: 200px; size: 1px; float: right; color: rgb(238, 238, 238);"></td></tr><tr valign="top"><td align="left" style="line-height: 16px;">2</td><td width="5" style="line-height: 16px;"><input type="checkbox" id="ar_1759" name="article_code" value="1759" style="vertical-align: middle; font-family: Tahoma; font-size: 11px; cursor: pointer; padding: 0px;"></td><td width="98%" valign="middle" style="line-height: 16px;"><h2 class="citation_title" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; font-family: Arial; font-size: 15px;">حرکتِ ‌پنداری در زبان فارسی: رویکردِ شناختی</h2></td></tr><tr><td style="line-height: 16px;"></td><td colspan="2" style="line-height: 16px;">صفحه 23-36</td></tr><tr><td style="line-height: 16px;"></td><td colspan="2" style="line-height: 16px;">مریم مسگرخویی</td></tr><tr><td style="line-height: 16px;"></td><td colspan="2" style="line-height: 16px;"><ul class="indLnk" style="padding: 0px; margin: 5px 0px;"><li style="float: right; list-style: none; padding-left: 5px;"><a href="http://lsi-linguistics.ihcs.ac.ir/article_1759_385.html" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration: none;">مشاهده مقاله</a></li><li style="float: right; list-style: none; padding-left: 5px;">|&nbsp;<a href="http://lsi-linguistics.ihcs.ac.ir/pdf_1759_129ef6afd04b369ee393aa435f842db7.html" target="_blank" class="pdf" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration: none; padding-top: 2px; padding-right: 20px; background: url(&quot;../../images/pdf.png&quot;) 100% 50% no-repeat;">اصل مقاله (178 K)</a></li><li id="oa" style="float: right; list-style: none; padding-left: 5px;"></li></ul></td></tr><tr><td colspan="3" style="line-height: 16px;"><hr class="hr" style="width: 200px; size: 1px; float: right; color: rgb(238, 238, 238);"></td></tr><tr valign="top"><td align="left" style="line-height: 16px;">3</td><td width="5" style="line-height: 16px;"><input type="checkbox" id="ar_1760" name="article_code" value="1760" style="vertical-align: middle; font-family: Tahoma; font-size: 11px; cursor: pointer; padding: 0px;"></td><td width="98%" valign="middle" style="line-height: 16px;"><h2 class="citation_title" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; font-family: Arial; font-size: 15px;">تأثیر عوامل مهاجرتِ برون‌قومی و ازدواجِ بین‌قومی در میزان مخاطره یا ایمنیِ زبان ترکی آذربایجانی</h2></td></tr><tr><td style="line-height: 16px;"></td><td colspan="2" style="line-height: 16px;">صفحه 37-54</td></tr><tr><td style="line-height: 16px;"></td><td colspan="2" style="line-height: 16px;">ناصر نوری</td></tr><tr><td style="line-height: 16px;"></td><td colspan="2" style="line-height: 16px;"><ul class="indLnk" style="padding: 0px; margin: 5px 0px;"><li style="float: right; list-style: none; padding-left: 5px;"><a href="http://lsi-linguistics.ihcs.ac.ir/article_1760_385.html" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration: none;">مشاهده مقاله</a></li><li style="float: right; list-style: none; padding-left: 5px;">|&nbsp;<a href="http://lsi-linguistics.ihcs.ac.ir/pdf_1760_1c2d5c5254d1de1d2c4557baaede3c8c.html" target="_blank" class="pdf" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration: none; padding-top: 2px; padding-right: 20px; background: url(&quot;../../images/pdf.png&quot;) 100% 50% no-repeat;">اصل مقاله (642 K)</a></li><li id="oa" style="float: right; list-style: none; padding-left: 5px;"></li></ul></td></tr><tr><td colspan="3" style="line-height: 16px;"><hr class="hr" style="width: 200px; size: 1px; float: right; color: rgb(238, 238, 238);"></td></tr><tr valign="top"><td align="left" style="line-height: 16px;">4</td><td width="5" style="line-height: 16px;"><input type="checkbox" id="ar_1761" name="article_code" value="1761" style="vertical-align: middle; font-family: Tahoma; font-size: 11px; cursor: pointer; padding: 0px;"></td><td width="98%" valign="middle" style="line-height: 16px;"><h2 class="citation_title" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; font-family: Arial; font-size: 15px;">کارکرد کلامیِ تقابل واژگانی در زبان فارسی</h2></td></tr><tr><td style="line-height: 16px;"></td><td colspan="2" style="line-height: 16px;">صفحه 55-74</td></tr><tr><td style="line-height: 16px;"></td><td colspan="2" style="line-height: 16px;">علی رضاقلی فامیان</td></tr><tr><td style="line-height: 16px;"></td><td colspan="2" style="line-height: 16px;"><ul class="indLnk" style="padding: 0px; margin: 5px 0px;"><li style="float: right; list-style: none; padding-left: 5px;"><a href="http://lsi-linguistics.ihcs.ac.ir/article_1761_385.html" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration: none;">مشاهده مقاله</a></li><li style="float: right; list-style: none; padding-left: 5px;">|&nbsp;<a href="http://lsi-linguistics.ihcs.ac.ir/pdf_1761_4ce4b23a2e955c0e82a989591aa72ab1.html" target="_blank" class="pdf" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration: none; padding-top: 2px; padding-right: 20px; background: url(&quot;../../images/pdf.png&quot;) 100% 50% no-repeat;">اصل مقاله (288 K)</a></li><li id="oa" style="float: right; list-style: none; padding-left: 5px;"></li></ul></td></tr><tr><td colspan="3" style="line-height: 16px;"><hr class="hr" style="width: 200px; size: 1px; float: right; color: rgb(238, 238, 238);"></td></tr><tr valign="top"><td align="left" style="line-height: 16px;">5</td><td width="5" style="line-height: 16px;"><input type="checkbox" id="ar_1762" name="article_code" value="1762" style="vertical-align: middle; font-family: Tahoma; font-size: 11px; cursor: pointer; padding: 0px;"></td><td width="98%" valign="middle" style="line-height: 16px;"><h2 class="citation_title" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; font-family: Arial; font-size: 15px;">مقایسۀ کنش‌های گفتار در پیامک‌های فارسیِ زنان و مردانِ جوان بر اساس طبقه‌بندیِ سرل</h2></td></tr><tr><td style="line-height: 16px;"></td><td colspan="2" style="line-height: 16px;">صفحه 75-88</td></tr><tr><td style="line-height: 16px;"></td><td colspan="2" style="line-height: 16px;">سید محمد حسینی معصوم؛ فاطمه خاوری</td></tr><tr><td style="line-height: 16px;"></td><td colspan="2" style="line-height: 16px;"><ul class="indLnk" style="padding: 0px; margin: 5px 0px;"><li style="float: right; list-style: none; padding-left: 5px;"><a href="http://lsi-linguistics.ihcs.ac.ir/article_1762_385.html" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration: none;">مشاهده مقاله</a></li><li style="float: right; list-style: none; padding-left: 5px;">|&nbsp;<a href="http://lsi-linguistics.ihcs.ac.ir/pdf_1762_bd58395dc932a83f9a12ad82856cb325.html" target="_blank" class="pdf" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration: none; padding-top: 2px; padding-right: 20px; background: url(&quot;../../images/pdf.png&quot;) 100% 50% no-repeat;">اصل مقاله (405 K)</a></li><li id="oa" style="float: right; list-style: none; padding-left: 5px;"></li></ul></td></tr><tr><td colspan="3" style="line-height: 16px;"><hr class="hr" style="width: 200px; size: 1px; float: right; color: rgb(238, 238, 238);"></td></tr><tr valign="top"><td align="left" style="line-height: 16px;">6</td><td width="5" style="line-height: 16px;"><input type="checkbox" id="ar_1763" name="article_code" value="1763" style="vertical-align: middle; font-family: Tahoma; font-size: 11px; cursor: pointer; padding: 0px;"></td><td width="98%" valign="middle" style="line-height: 16px;"><h2 class="citation_title" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; font-family: Arial; font-size: 15px;">ریشه‌های لاتین در واژه های پزشکی و معادل‌های برگزیده در زبان فارسی</h2></td></tr><tr><td style="line-height: 16px;"></td><td colspan="2" style="line-height: 16px;">صفحه 89-100</td></tr><tr><td style="line-height: 16px;"></td><td colspan="2" style="line-height: 16px;">مریم جمالی؛ عادل رفیعی</td></tr><tr><td style="line-height: 16px;"></td><td colspan="2" style="line-height: 16px;"><ul class="indLnk" style="padding: 0px; margin: 5px 0px;"><li style="float: right; list-style: none; padding-left: 5px;"><a href="http://lsi-linguistics.ihcs.ac.ir/article_1763_385.html" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration: none;">مشاهده مقاله</a></li><li style="float: right; list-style: none; padding-left: 5px;">|&nbsp;<a href="http://lsi-linguistics.ihcs.ac.ir/pdf_1763_30126646b7998ea1b52d432fa60888d5.html" target="_blank" class="pdf" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration: none; padding-top: 2px; padding-right: 20px; background: url(&quot;../../images/pdf.png&quot;) 100% 50% no-repeat;">اصل مقاله (192 K)</a></li><li id="oa" style="float: right; list-style: none; padding-left: 5px;"></li></ul></td></tr><tr><td colspan="3" style="line-height: 16px;"><hr class="hr" style="width: 200px; size: 1px; float: right; color: rgb(238, 238, 238);"></td></tr><tr valign="top"><td align="left" style="line-height: 16px;">7</td><td width="5" style="line-height: 16px;"><input type="checkbox" id="ar_1764" name="article_code" value="1764" style="vertical-align: middle; font-family: Tahoma; font-size: 11px; cursor: pointer; padding: 0px;"></td><td width="98%" valign="middle" style="line-height: 16px;"><h2 class="citation_title" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; font-family: Arial; font-size: 15px;">مقایسة پسوندها و پیشوندهای تصریفیِ فعل در کردیِ گورانی و فارسی معیار</h2></td></tr><tr><td style="line-height: 16px;"></td><td colspan="2" style="line-height: 16px;">صفحه 101-120</td></tr><tr><td style="line-height: 16px;"></td><td colspan="2" style="line-height: 16px;">پارسا بامشادی؛ جواد بامشادی</td></tr><tr><td style="line-height: 16px;"></td><td colspan="2" style="line-height: 16px;"><ul class="indLnk" style="padding: 0px; margin: 5px 0px;"><li style="float: right; list-style: none; padding-left: 5px;"><a href="http://lsi-linguistics.ihcs.ac.ir/article_1764_385.html" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration: none;">مشاهده مقاله</a></li><li style="float: right; list-style: none; padding-left: 5px;">|&nbsp;<a href="http://lsi-linguistics.ihcs.ac.ir/pdf_1764_531907898a90a078f36ac62eefce7e93.html" target="_blank" class="pdf" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration: none; padding-top: 2px; padding-right: 20px; background: url(&quot;../../images/pdf.png&quot;) 100% 50% no-repeat;">اصل مقاله (497 K)</a></li><li id="oa" style="float: right; list-style: none; padding-left: 5px;"></li></ul></td></tr><tr><td colspan="3" style="line-height: 16px;"><hr class="hr" style="width: 200px; size: 1px; float: right; color: rgb(238, 238, 238);"></td></tr><tr valign="top"><td align="left" style="line-height: 16px;">8</td><td width="5" style="line-height: 16px;"><input type="checkbox" id="ar_1765" name="article_code" value="1765" style="vertical-align: middle; font-family: Tahoma; font-size: 11px; cursor: pointer; padding: 0px;"></td><td width="98%" valign="middle" style="line-height: 16px;"><h2 class="citation_title" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; font-family: Arial; font-size: 15px;">فرهنگ توصیفیِ آسیب‌شناسیِ گفتار و زبان (انگلیسی- فارسی)، رضا نیلی‌پور و دستیاران، ویراستار علمی: حیات عامری. تهران: انتشارات فرهنگ معاصر، 1392، 250 صفحه</h2></td></tr><tr><td style="line-height: 16px;"></td><td colspan="2" style="line-height: 16px;">صفحه 123-128</td></tr><tr><td style="line-height: 16px;"></td><td colspan="2" style="line-height: 16px;">طلیعه ظریفیان</td></tr><tr><td style="line-height: 16px;"></td><td colspan="2" style="line-height: 16px;"><ul class="indLnk" style="padding: 0px; margin: 5px 0px;"><li style="float: right; list-style: none; padding-left: 5px;"><a href="http://lsi-linguistics.ihcs.ac.ir/article_1765_385.html" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration: none;">مشاهده مقاله</a></li><li style="float: right; list-style: none; padding-left: 5px;">|&nbsp;<a href="http://lsi-linguistics.ihcs.ac.ir/pdf_1765_406b75d1fefda5a7d6af6ab6f0e37641.html" target="_blank" class="pdf" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration: none; padding-top: 2px; padding-right: 20px; background: url(&quot;../../images/pdf.png&quot;) 100% 50% no-repeat;">اصل مقاله (127 K)</a></li><li id="oa" style="float: right; list-style: none; padding-left: 5px;"></li></ul></td></tr></tbody></table></div></td><td width="180" class="rp" style="padding: 0px 8px;"><br></td></tr><tr style="height: 40px;"></tr></tbody></table><br> text/html 2016-01-08T21:39:15+01:00 madanilinguist.mihanblog.com دکتر داود مدنی - کامران درخشان مقالات پر بازدید http://madanilinguist.mihanblog.com/post/598 <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 16px; margin-top: -10px;"><tbody><tr valign="top"><td style="padding: 5px;"><div id="dvContent"><div><br></div><table border="0" dir="rtl" style="font-size: 12px;"><tbody><tr><td colspan="3" style="line-height: 16px;"><hr class="hr" style="width: 200px; size: 1px; float: right; color: rgb(238, 238, 238);"></td></tr><tr valign="top"><td align="left" style="line-height: 16px;">1</td><td width="5" style="line-height: 16px;"><input type="checkbox" id="ar_1757" name="article_code" value="1757" style="vertical-align: middle; font-family: Tahoma; font-size: 11px; cursor: pointer; padding: 0px;"></td><td width="98%" valign="middle" style="line-height: 16px;"><h2 class="citation_title" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; font-family: Arial; font-size: 15px;">ساخت موضوعی ارجح در زبان فارسی</h2></td></tr><tr><td style="line-height: 16px;"></td><td colspan="2" style="line-height: 16px;">صفحه 1-22</td></tr><tr><td style="line-height: 16px;"></td><td colspan="2" style="line-height: 16px;">محمد راسخ‌مهند؛ علی قادری</td></tr><tr><td style="line-height: 16px;"></td><td colspan="2" style="line-height: 16px;"><ul class="indLnk" style="padding: 0px; margin: 5px 0px;"><li style="float: right; list-style: none; padding-left: 5px;"><a href="http://lsi-linguistics.ihcs.ac.ir/article_1757_385.html" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration: none;">مشاهده مقاله</a></li><li style="float: right; list-style: none; padding-left: 5px;">|&nbsp;<a href="http://lsi-linguistics.ihcs.ac.ir/pdf_1757_c8a33d42dc8bff191da83ef13fb17b82.html" target="_blank" class="pdf" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration: none; padding-top: 2px; padding-right: 20px; background: url(&quot;../../images/pdf.png&quot;) 100% 50% no-repeat;">اصل مقاله (304 K)</a></li><li id="oa" style="float: right; list-style: none; padding-left: 5px;"></li></ul></td></tr><tr><td colspan="3" style="line-height: 16px;"><hr class="hr" style="width: 200px; size: 1px; float: right; color: rgb(238, 238, 238);"></td></tr><tr valign="top"><td align="left" style="line-height: 16px;">2</td><td width="5" style="line-height: 16px;"><input type="checkbox" id="ar_1759" name="article_code" value="1759" style="vertical-align: middle; font-family: Tahoma; font-size: 11px; cursor: pointer; padding: 0px;"></td><td width="98%" valign="middle" style="line-height: 16px;"><h2 class="citation_title" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; font-family: Arial; font-size: 15px;">حرکتِ ‌پنداری در زبان فارسی: رویکردِ شناختی</h2></td></tr><tr><td style="line-height: 16px;"></td><td colspan="2" style="line-height: 16px;">صفحه 23-36</td></tr><tr><td style="line-height: 16px;"></td><td colspan="2" style="line-height: 16px;">مریم مسگرخویی</td></tr><tr><td style="line-height: 16px;"></td><td colspan="2" style="line-height: 16px;"><ul class="indLnk" style="padding: 0px; margin: 5px 0px;"><li style="float: right; list-style: none; padding-left: 5px;"><a href="http://lsi-linguistics.ihcs.ac.ir/article_1759_385.html" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration: none;">مشاهده مقاله</a></li><li style="float: right; list-style: none; padding-left: 5px;">|&nbsp;<a href="http://lsi-linguistics.ihcs.ac.ir/pdf_1759_129ef6afd04b369ee393aa435f842db7.html" target="_blank" class="pdf" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration: none; padding-top: 2px; padding-right: 20px; background: url(&quot;../../images/pdf.png&quot;) 100% 50% no-repeat;">اصل مقاله (178 K)</a></li><li id="oa" style="float: right; list-style: none; padding-left: 5px;"></li></ul></td></tr><tr><td colspan="3" style="line-height: 16px;"><hr class="hr" style="width: 200px; size: 1px; float: right; color: rgb(238, 238, 238);"></td></tr><tr valign="top"><td align="left" style="line-height: 16px;">3</td><td width="5" style="line-height: 16px;"><input type="checkbox" id="ar_1760" name="article_code" value="1760" style="vertical-align: middle; font-family: Tahoma; font-size: 11px; cursor: pointer; padding: 0px;"></td><td width="98%" valign="middle" style="line-height: 16px;"><h2 class="citation_title" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; font-family: Arial; font-size: 15px;">تأثیر عوامل مهاجرتِ برون‌قومی و ازدواجِ بین‌قومی در میزان مخاطره یا ایمنیِ زبان ترکی آذربایجانی</h2></td></tr><tr><td style="line-height: 16px;"></td><td colspan="2" style="line-height: 16px;">صفحه 37-54</td></tr><tr><td style="line-height: 16px;"></td><td colspan="2" style="line-height: 16px;">ناصر نوری</td></tr><tr><td style="line-height: 16px;"></td><td colspan="2" style="line-height: 16px;"><ul class="indLnk" style="padding: 0px; margin: 5px 0px;"><li style="float: right; list-style: none; padding-left: 5px;"><a href="http://lsi-linguistics.ihcs.ac.ir/article_1760_385.html" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration: none;">مشاهده مقاله</a></li><li style="float: right; list-style: none; padding-left: 5px;">|&nbsp;<a href="http://lsi-linguistics.ihcs.ac.ir/pdf_1760_1c2d5c5254d1de1d2c4557baaede3c8c.html" target="_blank" class="pdf" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration: none; padding-top: 2px; padding-right: 20px; background: url(&quot;../../images/pdf.png&quot;) 100% 50% no-repeat;">اصل مقاله (642 K)</a></li><li id="oa" style="float: right; list-style: none; padding-left: 5px;"></li></ul></td></tr><tr><td colspan="3" style="line-height: 16px;"><hr class="hr" style="width: 200px; size: 1px; float: right; color: rgb(238, 238, 238);"></td></tr><tr valign="top"><td align="left" style="line-height: 16px;">4</td><td width="5" style="line-height: 16px;"><input type="checkbox" id="ar_1761" name="article_code" value="1761" style="vertical-align: middle; font-family: Tahoma; font-size: 11px; cursor: pointer; padding: 0px;"></td><td width="98%" valign="middle" style="line-height: 16px;"><h2 class="citation_title" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; font-family: Arial; font-size: 15px;">کارکرد کلامیِ تقابل واژگانی در زبان فارسی</h2></td></tr><tr><td style="line-height: 16px;"></td><td colspan="2" style="line-height: 16px;">صفحه 55-74</td></tr><tr><td style="line-height: 16px;"></td><td colspan="2" style="line-height: 16px;">علی رضاقلی فامیان</td></tr><tr><td style="line-height: 16px;"></td><td colspan="2" style="line-height: 16px;"><ul class="indLnk" style="padding: 0px; margin: 5px 0px;"><li style="float: right; list-style: none; padding-left: 5px;"><a href="http://lsi-linguistics.ihcs.ac.ir/article_1761_385.html" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration: none;">مشاهده مقاله</a></li><li style="float: right; list-style: none; padding-left: 5px;">|&nbsp;<a href="http://lsi-linguistics.ihcs.ac.ir/pdf_1761_4ce4b23a2e955c0e82a989591aa72ab1.html" target="_blank" class="pdf" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration: none; padding-top: 2px; padding-right: 20px; background: url(&quot;../../images/pdf.png&quot;) 100% 50% no-repeat;">اصل مقاله (288 K)</a></li><li id="oa" style="float: right; list-style: none; padding-left: 5px;"></li></ul></td></tr><tr><td colspan="3" style="line-height: 16px;"><hr class="hr" style="width: 200px; size: 1px; float: right; color: rgb(238, 238, 238);"></td></tr><tr valign="top"><td align="left" style="line-height: 16px;">5</td><td width="5" style="line-height: 16px;"><input type="checkbox" id="ar_1762" name="article_code" value="1762" style="vertical-align: middle; font-family: Tahoma; font-size: 11px; cursor: pointer; padding: 0px;"></td><td width="98%" valign="middle" style="line-height: 16px;"><h2 class="citation_title" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; font-family: Arial; font-size: 15px;">مقایسۀ کنش‌های گفتار در پیامک‌های فارسیِ زنان و مردانِ جوان بر اساس طبقه‌بندیِ سرل</h2></td></tr><tr><td style="line-height: 16px;"></td><td colspan="2" style="line-height: 16px;">صفحه 75-88</td></tr><tr><td style="line-height: 16px;"></td><td colspan="2" style="line-height: 16px;">سید محمد حسینی معصوم؛ فاطمه خاوری</td></tr><tr><td style="line-height: 16px;"></td><td colspan="2" style="line-height: 16px;"><ul class="indLnk" style="padding: 0px; margin: 5px 0px;"><li style="float: right; list-style: none; padding-left: 5px;"><a href="http://lsi-linguistics.ihcs.ac.ir/article_1762_385.html" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration: none;">مشاهده مقاله</a></li><li style="float: right; list-style: none; padding-left: 5px;">|&nbsp;<a href="http://lsi-linguistics.ihcs.ac.ir/pdf_1762_bd58395dc932a83f9a12ad82856cb325.html" target="_blank" class="pdf" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration: none; padding-top: 2px; padding-right: 20px; background: url(&quot;../../images/pdf.png&quot;) 100% 50% no-repeat;">اصل مقاله (405 K)</a></li><li id="oa" style="float: right; list-style: none; padding-left: 5px;"></li></ul></td></tr><tr><td colspan="3" style="line-height: 16px;"><hr class="hr" style="width: 200px; size: 1px; float: right; color: rgb(238, 238, 238);"></td></tr><tr valign="top"><td align="left" style="line-height: 16px;">6</td><td width="5" style="line-height: 16px;"><input type="checkbox" id="ar_1763" name="article_code" value="1763" style="vertical-align: middle; font-family: Tahoma; font-size: 11px; cursor: pointer; padding: 0px;"></td><td width="98%" valign="middle" style="line-height: 16px;"><h2 class="citation_title" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; font-family: Arial; font-size: 15px;">ریشه‌های لاتین در واژه های پزشکی و معادل‌های برگزیده در زبان فارسی</h2></td></tr><tr><td style="line-height: 16px;"></td><td colspan="2" style="line-height: 16px;">صفحه 89-100</td></tr><tr><td style="line-height: 16px;"></td><td colspan="2" style="line-height: 16px;">مریم جمالی؛ عادل رفیعی</td></tr><tr><td style="line-height: 16px;"></td><td colspan="2" style="line-height: 16px;"><ul class="indLnk" style="padding: 0px; margin: 5px 0px;"><li style="float: right; list-style: none; padding-left: 5px;"><a href="http://lsi-linguistics.ihcs.ac.ir/article_1763_385.html" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration: none;">مشاهده مقاله</a></li><li style="float: right; list-style: none; padding-left: 5px;">|&nbsp;<a href="http://lsi-linguistics.ihcs.ac.ir/pdf_1763_30126646b7998ea1b52d432fa60888d5.html" target="_blank" class="pdf" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration: none; padding-top: 2px; padding-right: 20px; background: url(&quot;../../images/pdf.png&quot;) 100% 50% no-repeat;">اصل مقاله (192 K)</a></li><li id="oa" style="float: right; list-style: none; padding-left: 5px;"></li></ul></td></tr><tr><td colspan="3" style="line-height: 16px;"><hr class="hr" style="width: 200px; size: 1px; float: right; color: rgb(238, 238, 238);"></td></tr><tr valign="top"><td align="left" style="line-height: 16px;">7</td><td width="5" style="line-height: 16px;"><input type="checkbox" id="ar_1764" name="article_code" value="1764" style="vertical-align: middle; font-family: Tahoma; font-size: 11px; cursor: pointer; padding: 0px;"></td><td width="98%" valign="middle" style="line-height: 16px;"><h2 class="citation_title" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; font-family: Arial; font-size: 15px;">مقایسة پسوندها و پیشوندهای تصریفیِ فعل در کردیِ گورانی و فارسی معیار</h2></td></tr><tr><td style="line-height: 16px;"></td><td colspan="2" style="line-height: 16px;">صفحه 101-120</td></tr><tr><td style="line-height: 16px;"></td><td colspan="2" style="line-height: 16px;">پارسا بامشادی؛ جواد بامشادی</td></tr><tr><td style="line-height: 16px;"></td><td colspan="2" style="line-height: 16px;"><ul class="indLnk" style="padding: 0px; margin: 5px 0px;"><li style="float: right; list-style: none; padding-left: 5px;"><a href="http://lsi-linguistics.ihcs.ac.ir/article_1764_385.html" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration: none;">مشاهده مقاله</a></li><li style="float: right; list-style: none; padding-left: 5px;">|&nbsp;<a href="http://lsi-linguistics.ihcs.ac.ir/pdf_1764_531907898a90a078f36ac62eefce7e93.html" target="_blank" class="pdf" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration: none; padding-top: 2px; padding-right: 20px; background: url(&quot;../../images/pdf.png&quot;) 100% 50% no-repeat;">اصل مقاله (497 K)</a></li><li id="oa" style="float: right; list-style: none; padding-left: 5px;"></li></ul></td></tr><tr><td colspan="3" style="line-height: 16px;"><hr class="hr" style="width: 200px; size: 1px; float: right; color: rgb(238, 238, 238);"></td></tr><tr valign="top"><td align="left" style="line-height: 16px;">8</td><td width="5" style="line-height: 16px;"><input type="checkbox" id="ar_1765" name="article_code" value="1765" style="vertical-align: middle; font-family: Tahoma; font-size: 11px; cursor: pointer; padding: 0px;"></td><td width="98%" valign="middle" style="line-height: 16px;"><h2 class="citation_title" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; font-family: Arial; font-size: 15px;">فرهنگ توصیفیِ آسیب‌شناسیِ گفتار و زبان (انگلیسی- فارسی)، رضا نیلی‌پور و دستیاران، ویراستار علمی: حیات عامری. تهران: انتشارات فرهنگ معاصر، 1392، 250 صفحه</h2></td></tr><tr><td style="line-height: 16px;"></td><td colspan="2" style="line-height: 16px;">صفحه 123-128</td></tr><tr><td style="line-height: 16px;"></td><td colspan="2" style="line-height: 16px;">طلیعه ظریفیان</td></tr><tr><td style="line-height: 16px;"></td><td colspan="2" style="line-height: 16px;"><ul class="indLnk" style="padding: 0px; margin: 5px 0px;"><li style="float: right; list-style: none; padding-left: 5px;"><a href="http://lsi-linguistics.ihcs.ac.ir/article_1765_385.html" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration: none;">مشاهده مقاله</a></li><li style="float: right; list-style: none; padding-left: 5px;">|&nbsp;<a href="http://lsi-linguistics.ihcs.ac.ir/pdf_1765_406b75d1fefda5a7d6af6ab6f0e37641.html" target="_blank" class="pdf" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration: none; padding-top: 2px; padding-right: 20px; background: url(&quot;../../images/pdf.png&quot;) 100% 50% no-repeat;">اصل مقاله (127 K)</a></li><li id="oa" style="float: right; list-style: none; padding-left: 5px;"></li></ul></td></tr></tbody></table></div></td><td width="180" class="rp" style="padding: 0px 8px;"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="180" style="font-size: 12px;"><tbody><tr><td class="lp" style="line-height: 16px; color: rgb(255, 255, 255);"><div class="xbxoxcontent"><div class="xbtitle" align="right" style="border-radius: 5px; padding: 1px 6px 6px; background-color: rgb(0, 0, 102);"><div class="podTitleShort1" style="padding: 3px;">شناسنامه نشریه</div></div></div></td></tr><tr><td style="line-height: 16px;"><table width="100%" class="boTable no_top" cellspacing="1" style="font-size: 12px; border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(187, 187, 221);"><tbody><tr><td style="line-height: 16px;"><table width="100%" dir="rtl" style="font-size: 12px;"><tbody><tr><td colspan="2" style="line-height: 16px;"><img class="arror" alt="ju" src="http://lsi-linguistics.ihcs.ac.ir/images/icon/bullet.gif" style="margin: 1px; padding: 0px; border: 0px;">&nbsp;صاحب امتیاز</td></tr><tr><td colspan="2" style="line-height: 16px; color: rgb(0, 0, 85);">انجمن زبان شناسی ایران</td></tr><tr><td colspan="2" class="edbb_1" style="line-height: 16px;"><img class="arror" alt="ju" src="http://lsi-linguistics.ihcs.ac.ir/images/icon/bullet.gif" style="margin: 1px; padding: 0px; border: 0px;">&nbsp;مدیر مسئول</td></tr><tr><td colspan="2" class="edbb_1" style="line-height: 16px;"><a href="http://lsi-linguistics.ihcs.ac.ir/journal/editorial.board#edb1" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration: none;">مصطفی عاصی</a></td></tr><tr><td colspan="2" class="edbb_2" style="line-height: 16px;"><img class="arror" alt="ju" src="http://lsi-linguistics.ihcs.ac.ir/images/icon/bullet.gif" style="margin: 1px; padding: 0px; border: 0px;">&nbsp;سردبیر</td></tr><tr><td colspan="2" class="edbb_2" style="line-height: 16px;"><a href="http://lsi-linguistics.ihcs.ac.ir/journal/editorial.board#edb2" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration: none;">یحیی مدرسی تهرانی</a></td></tr><tr><td style="line-height: 16px;">&nbsp;</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td style="line-height: 16px;">&nbsp;</td></tr><tr><td class="no_title" style="line-height: 16px;"><table width="100%" class="boTable" cellspacing="1" style="font-size: 12px; border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(187, 187, 221);"><tbody><tr><td style="line-height: 16px; padding-top: 10px;"><img class="arror" alt="ju" src="http://lsi-linguistics.ihcs.ac.ir/images/icon/bullet.gif" style="margin: 1px; padding: 0px; border: 0px;">&nbsp;<a href="http://lsi-linguistics.ihcs.ac.ir/browse?_action=export" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration: none;">استخراج به پایگاه‌های علمی</a></td></tr><tr><td style="line-height: 16px;"><img class="arror" alt="ju" src="http://lsi-linguistics.ihcs.ac.ir/images/icon/bullet.gif" style="margin: 1px; padding: 0px; border: 0px;">&nbsp;<a href="http://lsi-linguistics.ihcs.ac.ir/journal/editorial.board" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration: none;">اعضای هیات تحریریه</a></td></tr><tr><td id="subscribe" style="line-height: 16px;"><img class="arror" alt="ju" src="http://lsi-linguistics.ihcs.ac.ir/images/icon/bullet.gif" style="margin: 1px; padding: 0px; border: 0px;">&nbsp;<a href="http://lsi-linguistics.ihcs.ac.ir/journal/subscription.form" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration: none;">اشتراک نسخه چاپی نشریه</a></td></tr><tr><td id="rss_link" style="line-height: 16px;"><img class="arror" alt="ju" src="http://lsi-linguistics.ihcs.ac.ir/images/icon/bullet.gif" style="margin: 1px; padding: 0px; border: 0px;">&nbsp;<a href="http://lsi-linguistics.ihcs.ac.ir/ju.rss" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration: none;">خروجی RSS</a></td></tr><tr><td height="10" style="line-height: 16px;"></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td class="lp" style="line-height: 16px; color: rgb(255, 255, 255); padding-top: 15px;"><div class="xbxoxcontent"><div class="xbtitle" align="right" style="border-radius: 5px; padding: 1px 6px 6px; background-color: rgb(0, 0, 102);"><div class="podTitleShort" style="padding: 3px;">جستجو</div></div></div></td></tr><tr><td style="line-height: 16px;"><table width="100%" class="boTable no_top" cellspacing="1" style="font-size: 12px; border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(187, 187, 221);"><tbody><tr><td style="line-height: 16px; padding: 10px 0px;"><form class="searchform" action="http://lsi-linguistics.ihcs.ac.ir/" method="get" style="margin: 1px; padding: 0px;"><input class="searchfield" type="text" name="keywords" style="vertical-align: middle; font-family: Tahoma; font-size: 11px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(188, 187, 187); line-height: 16px; text-indent: 5px; width: 130px; outline: none; border-radius: 1em; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 1px 2px inset; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">&nbsp;<input class="searchbutton" type="submit" value="بیاب" style="vertical-align: middle; font-family: Tahoma; font-size: 11px; cursor: pointer; padding: 0px 2px 5px; line-height: 11px; color: rgb(255, 255, 255); border: 1px solid rgb(73, 73, 73); height: 20px; width: 27px; text-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.6) 0px 1px 1px; border-radius: 2em; background-image: -webkit-gradient(linear, 0% 0%, 0% 100%, from(rgb(158, 158, 158)), to(rgb(69, 69, 69))); background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><br><div id="dvASearch" style="padding: 0px 5px;"><a href="http://lsi-linguistics.ihcs.ac.ir/?_action=advSearch" class="asearch" style="color: rgb(0, 0, 102); text-decoration: none;">جستجوی پیشرفته</a></div></form></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td style="line-height: 16px;"></td></tr></tbody></table></td></tr><tr style="height: 40px;"></tr></tbody></table><br> text/html 2015-11-27T14:47:15+01:00 madanilinguist.mihanblog.com دکتر داود مدنی - کامران درخشان دستور خطّ فارسى http://madanilinguist.mihanblog.com/post/597 <span style="font-family: Tahoma; font-size: small; line-height: 19.2px; text-align: justify; background-color: rgb(244, 244, 244);">دستور خط فارسى به‌صورت&nbsp;پی.دی.اف. به&nbsp;</span><strong style="font-family: Tahoma; font-size: small; line-height: 19.2px; text-align: justify; background-color: rgb(244, 244, 244);"><a class="contentA" href="http://www.persianacademy.ir/UserFiles/File/D_Final.zip" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0);">اینجا</a></strong><span style="font-family: Tahoma; font-size: small; line-height: 19.2px; text-align: justify; background-color: rgb(244, 244, 244);">&nbsp;مراجعه كنید.</span> text/html 2015-11-27T14:21:21+01:00 madanilinguist.mihanblog.com دکتر داود مدنی - کامران درخشان دانلود رایگان نمونه ای از پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی http://madanilinguist.mihanblog.com/post/596 <div style="text-align: center;"><a href="http://s3.picofile.com/file/8225044976/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.pdf.html" target="_blank" title=""><div><font size="3">The Effect of the Communicative Approach on the</font></div><div><font size="3">Listening and Speaking Skills</font></div></a></div> text/html 2015-11-27T14:17:32+01:00 madanilinguist.mihanblog.com دکتر داود مدنی - کامران درخشان نمونه پروپوزال مقطع کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی http://madanilinguist.mihanblog.com/post/595 <p style="padding: 0px; outline: none; direction: rtl; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: 23px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: justify; margin: 10px 0px !important;">نحوه<a href="http://moghanaras.com/wp-content/uploads/2014/09/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84.docx" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration: none; color: rgb(21, 102, 202); font-stretch: normal; line-height: 18px;">&nbsp;نگارش پروپوزال</a></p><p style="padding: 0px; outline: none; direction: rtl; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: 23px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: justify; margin: 10px 0px !important;"><a href="http://bcs.bedfordstmartins.com/resdoc5e/res5e_ch09_s1-0001.html" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration: none; color: rgb(21, 102, 202); font-stretch: normal; line-height: 18px;">APA ADDRESSES</a></p><p style="padding: 0px; outline: none; direction: rtl; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: 23px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: justify; margin: 10px 0px !important;"><a href="http://moghanaras.com/wp-content/uploads/2014/09/Writing-Introductions.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration: none; color: rgb(21, 102, 202); font-stretch: normal; line-height: 18px;">Writing Introductions</a></p><p style="padding: 0px; outline: none; direction: rtl; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: 23px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: justify; margin: 10px 0px !important;">نمونه آموزشی پروپوزال :</p><p style="padding: 0px; outline: none; direction: rtl; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: 23px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: justify; margin: 10px 0px !important;"><a href="http://moghanaras.com/wp-content/uploads/2014/09/Sample-proposal.doc" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration: none; color: rgb(21, 102, 202); font-stretch: normal; line-height: 18px;">Sample proposal</a></p><p style="padding: 0px; outline: none; direction: rtl; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: 23px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: right; margin: 10px 0px !important;">نمونه پروپوزال کامل :</p><p style="padding: 0px; outline: none; direction: rtl; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: 23px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: justify; margin: 10px 0px !important;"><a href="http://moghanaras.com/wp-content/uploads/2014/09/T-ESPE-ENG-032452.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration: none; color: rgb(21, 102, 202); font-stretch: normal; line-height: 18px;">T-ESPE-ENG-032452</a></p><p style="padding: 0px; outline: none; direction: rtl; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: 23px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: justify; margin: 10px 0px !important;">نمونه پروپوزال کامل ۲ :</p><p style="padding: 0px; outline: none; direction: rtl; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: 23px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: justify; margin: 10px 0px !important;"><a href="http://moghanaras.com/wp-content/uploads/2014/09/kiyou_15_081.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration: none; color: rgb(21, 102, 202); font-stretch: normal; line-height: 18px;">kiyou_15_08(1)</a></p><p style="padding: 0px; outline: none; direction: rtl; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: 23px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: justify; margin: 10px 0px !important;">نمونه پروپوزال کامل ۳ :</p><p style="padding: 0px; outline: none; direction: rtl; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: 23px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: justify; margin: 10px 0px !important;"><a href="http://moghanaras.com/wp-content/uploads/2014/09/An-English-Language-Curriculum-Proposal.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration: none; color: rgb(21, 102, 202); font-stretch: normal; line-height: 18px;">An+English+Language+Curriculum+Proposal</a></p><p style="padding: 0px; outline: none; direction: rtl; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: 23px; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: justify; margin: 10px 0px !important;"><a href="http://moghanaras.com/wp-content/uploads/2014/09/111637-_-PROPOSAL.pdf" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration: none; color: rgb(21, 102, 202); font-stretch: normal; line-height: 18px;">۱۱۱۶۳۷ _ PROPOSAL</a>&nbsp; نمونه پایان نامه از یک دانشجوی زبان در غزه</p> text/html 2015-09-13T11:52:37+01:00 madanilinguist.mihanblog.com دکتر داود مدنی - کامران درخشان غلط های مشهور املایی و دستوری زبان فارسی http://madanilinguist.mihanblog.com/post/594 <p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt; background-color: rgb(236, 233, 216);"><span lang="FA" style="font-family: 'B Nazanin';"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; background-color: rgb(236, 233, 216);"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">غلط مشهور در توصیف دو دسته به کار برده می شود:</font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; background-color: rgb(236, 233, 216);"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA">دسته ی نخست کسانی هستند که از رهگذر سالوسی و ریاکاری در زمره ی نیک مردان جای می گیرند. در باره ی این&nbsp;&nbsp;</span>"&nbsp;<span lang="fa">گندم</span>&nbsp;نماهای جو فروش " می گویند:&nbsp; فلانی غلط مشهور است، یعنی نان پرهیزکاری می خورد ولی " چون به خلوت می رود آن کار دیگر می کند ".</font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; background-color: rgb(236, 233, 216);"><span lang="FA" style="font-family: 'B Nazanin';"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">دسته ی دوم آن واژه ها و عباراتی است که بر خلاف حقایق تاریخی و یا آیین دستور زبان و صرف و نحو آن، بر زبان ها جاری است.</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; background-color: rgb(236, 233, 216);"><span lang="FA" style="font-family: 'B Nazanin';"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">اکنون به نمونه های گوناگون این غلط های رایج در زبان فارسی که پرهیز از گفتن آن ها&nbsp; بایسته است دقت کنید :</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; background-color: rgb(236, 233, 216);"><span lang="FA" style="font-family: 'B Nazanin';"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; background-color: rgb(236, 233, 216);"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">● &nbsp;</font><b><font face="Arial">به کار بردن تنوین برای واژه های فارسی</font></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; background-color: rgb(236, 233, 216);"><span lang="FA" style="font-family: 'B Nazanin';"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">کاربرد&nbsp;<span style="color: red;">تنوین</span>&nbsp;که ابزار ساختن قید در زبان عربی&nbsp; است برای واژه های&nbsp;<u>عربی</u>&nbsp;جایز است، مانند: اتفاق<span style="color: red;">ا</span>، تصادف<span style="color: red;">ا</span>، اجبار<span style="color: red;">ا</span>، ولی واژه های ناگزیر و ناچار و مانند آن ها که&nbsp;<u>فارسی</u>&nbsp; است هرگز تنوین بر نمی دارد و نباید آن ها را چون این به کار برد:</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; background-color: rgb(236, 233, 216);"><span lang="FA" style="font-family: 'B Nazanin';"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">گزارش<span style="color: red;">ا</span>&nbsp;به عرض می رسانم ( به جای بدین وسیله گزارش می کنم که )،</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; background-color: rgb(236, 233, 216);"><span lang="FA" style="font-family: 'B Nazanin';"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;ناچار<span style="color: red;">ا</span>&nbsp;رفتم ( به جای&nbsp; به ناچار، یا &nbsp;ناگزیر رفتم).</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; background-color: rgb(236, 233, 216);"><span lang="FA" style="font-family: 'B Nazanin';"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">اکنون کار به جایی رسیده است که بسیاری تنوین را حتا برای واژه های لاتین نیز به کار می گیرند و مثلن می گویند: تلفون<span style="color: red;">ا</span>&nbsp;به او خبر دادم، یعنی به وسیله ی تلفن، یا تلفنی &nbsp;او را آگاه کردم.</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; background-color: rgb(236, 233, 216);"><span lang="FA" style="font-family: 'B Nazanin';"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">تلگراف<span style="color: red;">ا&nbsp;&nbsp;</span>به او اطلاع دادم، یعنی با تلگراف یا تلگرافی او را آگاه کردم.</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; background-color: rgb(236, 233, 216);"><span lang="FA" style="font-family: 'B Nazanin';"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">در این جا لازم به گفتن است که دیرزمانی است که&nbsp; نوشتن تنوین به صورت&nbsp;<span style="color: red;">ا&nbsp;</span>در خط فارسی به کناری نهاده شده و آن را به صورت&nbsp;<span style="color: red;">ن</span>&nbsp;می نویسند. مثلن : اتفاقن، تصادفن یا اجبارن</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; background-color: rgb(236, 233, 216);"><span lang="FA" style="font-family: 'B Nazanin';"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; background-color: rgb(236, 233, 216);"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">● &nbsp;</font><b><font face="Arial">واژه ی های &nbsp;دو قلو،<span style="color: red;">&nbsp;</span>سه قلو، چهارقلو<span style="color: red;">&nbsp;</span>و مانند آن</font></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; background-color: rgb(236, 233, 216);"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA">واژه ی ترکی&nbsp;<span style="color: red;">دو قلو</span>&nbsp;اسمی مرکب از&nbsp;</span>" دوق " و "<span style="color: rgb(153, 51, 102);">&nbsp;</span>لو " &nbsp;است که روی هم<u>&nbsp;همزادها</u>&nbsp;معنی می دهد و هیچ گونه ارتباطی با عدد ۲ (دو) فارسی ندارد که اگر بانویی احیانن سه یا چهار فرزند به دنیا آورد بتوان سه قلو یا چهار قلو گفت.</font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; background-color: rgb(236, 233, 216);"><span lang="FA" style="font-family: 'B Nazanin';"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; background-color: rgb(236, 233, 216);"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA">درست مانند واژه ی فرانسوی دو لوکس&nbsp;</span>De Luxe که بسیاری گمان می کنند با عدد ۲ (دو) فارسی ارتباطی دارد و لابد سه لوکس و چهار لوکس آن&nbsp; هم وجود دارد. De حرف اضافه ی ملکی در زبان فرانسوی&nbsp;است به معنی " از" ( مانند Of در انگلیسی یا Von &nbsp;در آلمانی ) و Luxe به معنی " تجمل و شکوه " &nbsp;است و دو لوکس به معنی " از (دسته ی ) تجملاتی "&nbsp;&nbsp;است ، یعنی هر چیزی که دولوکس باشد، نه از نوع معمولی،&nbsp; بلکه از نوع تجملاتی و با شکوه آن است.</font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; background-color: rgb(236, 233, 216);"><span lang="FA" style="font-family: 'B Nazanin';"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; background-color: rgb(236, 233, 216);"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">●&nbsp;</font><b><font face="Arial">به کارگیری واژه ها یا اصطلاحات با معنی نادرست</font></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; background-color: rgb(236, 233, 216);"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><sub><span lang="FA" style="color: blue;">*</span></sub><span lang="FA">&nbsp;جمله هایی مانند :</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; background-color: rgb(236, 233, 216);"><span lang="FA" style="font-family: 'B Nazanin';"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">من به او&nbsp;<span style="color: red;">مظنون</span>&nbsp;هستم&nbsp; ( می خواهند بگویند: من به او بدگمان هستم)</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; background-color: rgb(236, 233, 216);"><span lang="FA" style="font-family: 'B Nazanin';"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">او در این قضیه&nbsp;<span style="color: red;">ظنین</span>&nbsp;است ( می خواهند بگویند: او در این قضیه مورد شک و گمان قرار دارد)</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; background-color: rgb(236, 233, 216);"><span lang="FA" style="font-family: 'B Nazanin';"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">هر دو نادرست و درست وارونه ی آن درست است.</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; background-color: rgb(236, 233, 216);"><span lang="FA" style="font-family: 'B Nazanin';"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">ظنین &nbsp;صفت فاعلی و به معنی &nbsp;کسی است که به دیگری بدگمان است و مظنون صفت مفعولی و به معنی &nbsp;کسی است که مورد شک و بدگمانی قرار دارد. یعنی صورت درست&nbsp; این جملات می شود:</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; background-color: rgb(236, 233, 216);"><span lang="FA" style="font-family: 'B Nazanin';"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">من به او&nbsp;<span style="color: green;">ظنین&nbsp;</span>هستم .( یعنی من به او بدگمان هستم)</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; background-color: rgb(236, 233, 216);"><span lang="FA" style="font-family: 'B Nazanin';"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">او در این قضیه&nbsp;<span style="color: green;">مظنون</span>&nbsp;است. ( یعنی او در این قضیه مورد شک و گمان قرار دارد)</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; background-color: rgb(236, 233, 216);"><span lang="FA" style="font-family: 'B Nazanin';"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; background-color: rgb(236, 233, 216);"><font size="2" face="Tahoma"><sub><span lang="FA" style="color: blue;">*&nbsp;</span></sub></font><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;">مصدر عربی<span style="color: red;">&nbsp;فقدان</span>&nbsp;به معنی کم کردن، کم شدن و از دست دادن &nbsp;است و معنی<span style="color: blue;">&nbsp;</span>&nbsp;<span style="color: blue;">نبود&nbsp;</span>&nbsp;ندارد &nbsp;و درمورد مرگ و فوت کسی هم باید گفت: &nbsp;در گذشت، یا رخت بر بست</span></font><font size="2" face="Tahoma"><span lang="FA">.</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; background-color: rgb(236, 233, 216);"><span lang="FA" style="font-family: 'B Nazanin';"><font face="Tahoma" size="2">&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; background-color: rgb(236, 233, 216);"><font size="2" face="Tahoma"><sub><span lang="FA" style="color: blue;">*&nbsp;</span></sub></font><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;">یا مثلن می گویند:</span></font><font size="2" face="Tahoma"><span lang="FA">&nbsp;</span>" کاسه ای زیر نیم کاسه وجود دارد ". در حالی که کاسه هرگز زیر نیم کاسه جای نمی گیرد و در ادبیات هم همیشه گفته اند:&nbsp;<span style="color: green;">زیر کاسه نیم کاسه ای وجود دارد</span>.</font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; background-color: rgb(236, 233, 216);"><span lang="FA" style="font-family: 'B Nazanin';"><font face="Tahoma" size="2">&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; background-color: rgb(236, 233, 216);"><font size="2" face="Tahoma"><sub><span lang="FA" style="color: blue;">*&nbsp;</span></sub></font><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma;">شعر سعدی،</span></font><font size="2" face="Tahoma"><span lang="FA">&nbsp;یعنی:&nbsp;&nbsp;</span>" بنی آدم اعضای یک پیکرند " را " بنی آدم اعضای یکدیگرند " می گویند.</font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; background-color: rgb(236, 233, 216);"><span lang="FA" style="font-family: 'B Nazanin';"><font face="Tahoma" size="2">&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; background-color: rgb(236, 233, 216);"><font face="Tahoma" size="2"><sub><span lang="FA" style="color: blue;">*&nbsp;</span></sub>هنگامی که دانش آموزی در پایان سال تحصیلی در برخی از درس ها نمره ی کافی برای قبولی نمی آورد می گوید در فلان و فلان درس&nbsp;<span style="color: red;">تجدید</span>&nbsp;شدم و یا درباره ی کسی می گویند فلانی امسال&nbsp;<span style="color: red;">تجدید</span>&nbsp;شد. حال آن که این &nbsp;نه خود دانش آموز،&nbsp; بلکه درس های نمره نیاورده است که تجدید می شود و در شهریور ماه باید&nbsp;<span style="color: red;">دوباره جدید شده</span>&nbsp;و از نو امتحان داده شود ، چون این دانش آموزی&nbsp;<span style="color: blue;">تجدیدی</span>&nbsp;شده است و باید او را&nbsp;<span style="color: blue;">تجدیدی،</span>&nbsp;یعنی دارنده ی درس های تجدید شده نامید.</font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; background-color: rgb(236, 233, 216);"><span lang="FA" style="font-family: 'B Nazanin';"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; background-color: rgb(236, 233, 216);"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">●&nbsp;</font><b><font face="Arial">غلط های دستوری<span lang="FA" style="color: red;"></span></font></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; background-color: rgb(236, 233, 216);"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">استاد:&nbsp; این واژه فارسی است و باید جمع آن را<span style="color: green;">&nbsp;استادان</span>&nbsp;گفت نه&nbsp;<span style="color: red;">اساتید</span>&nbsp;.</font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; background-color: rgb(236, 233, 216);"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">مهر: مهر واژه ای فارسی است و صلاحیت اشتقاق عربی را ندارد و نباید مثلن گفت حکم ممهور شد، بلکه درست آن است که بگویند: حکم مهر کرده شد یا مهر زده شد.</font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; background-color: rgb(236, 233, 216);"><span lang="FA" style="color: green; font-family: 'B Nazanin';"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; background-color: rgb(236, 233, 216);"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">●&nbsp;</font><font face="Arial"><b>غلط های واگویی&nbsp;</b>(تلفظی)</font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; background-color: rgb(236, 233, 216);"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;پساوند " وَر " در زبان فارسی برای رساندن مالکیت و به معنی " صاحب " و دارنده &nbsp;است. " رنج وَر " به معنی دارنده ی رنج و " مزد وَر " به معنی دارنده ی مزد است. امروزه بر خلاف این قاعده و برخاسته از خط عربی که ایرانیان به کار می برند، این واژه ها را به صورت رنجور و مزدور می نویسند که موجب آن گردیده است تا آن ها را&nbsp; به نادرستی با&nbsp; واو " سیرشده " (مانند واو&nbsp; در واژه ی " کور ") تلفظ نمایند.&nbsp;</font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; background-color: rgb(236, 233, 216);"><span lang="FA" style="font-family: 'B Nazanin';"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">واژه های دیگر ی نیز مانند دستور ( دست وَر به معنی صاحب منصب، وزیر) و گنجور ( گنج وَر) نیز از این گروه است.</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; background-color: rgb(236, 233, 216);"><span lang="FA" style="font-family: 'B Nazanin';"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; background-color: rgb(236, 233, 216);"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">●</font><font face="Arial"><b>&nbsp;نامیدن پدر به جای پسر<span lang="FA" style="color: red;"></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; background-color: rgb(236, 233, 216);"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">زکریا نام پدر " محمد بن زکریای رازی " &nbsp;و &nbsp;<span style="color: red;">سینا</span>&nbsp;نیز نام پدر "&nbsp;<span style="color: blue;">ابوعلی</span>&nbsp;این سینا " بوده است. لیکن همه جا آنان را با نام زکریای رازی و ابن سینا ، یعنی نه با نام خود، بلکه با نام پدران شان می نویسند. " بیمارستان ابن سینا " هنوز نیز در چهار راه حسن آباد تهران با این نام وجود دارد.</font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; background-color: rgb(236, 233, 216);"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">منصور نیز پدر " حسین ابن منصور حلاج " است که کوتاه شده ی نام وی "حسین حلاج " است. لیکن این نامی ترین عارف وارسته ی ایران &nbsp;در سده ی سوم هجری را همه جا " منصور حلاج " می نامند و نه "حسین وار"، بلکه "منصوروار" بر سر دار می کنند، در حالی که منصور (یعنی پدر حلاج) در آن هنگام در خوزستان به حلاجی و پنبه زنی مشغول بوده است.</font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; background-color: rgb(236, 233, 216);"><span lang="FA" style="font-family: 'B Nazanin';"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; background-color: rgb(236, 233, 216);">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; background-color: rgb(236, 233, 216);"><b><font face="Arial">●&nbsp;<font size="5">غلط های املایی مشهور</font></font></b></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; margin: 0cm 0cm 0pt; background-color: rgb(236, 233, 216);"><span lang="FA" style="color: red; font-family: 'B Nazanin';"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;</font></span></p><p dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; background-color: rgb(236, 233, 216);"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">آزمایشـات: واژه آزمایش را که فارسی اسـت برخی از فارسی زبانان با " آت " عربی جمع می بندند که نادرسـت اسـت و باید با "&nbsp;<span style="color: blue;">ها</span>" ی فارسی جمع بسته شود.&nbsp;<span style="color: blue;">آزمایش</span>&nbsp;ها درسـت اسـت.</font></p><p dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; background-color: rgb(236, 233, 216);"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">در جمع بستن&nbsp;<span style="color: blue;">واژه ها ی فارسی</span>&nbsp;با "&nbsp;<span style="color: red;">جات</span>&nbsp;" نیز غالبن همین گونه اشتباهات رخ می دهد، چرا که به نظر می رسد که &nbsp;این نوع جمع فرقی با جمع با " آت " ندارد . اما برای نوشتن فارسی فصیح به تر است که این واژه ها نیز با " ها "جمع بسته شود، برای&nbsp;&nbsp;احتراز از عربی مآبی . یعنی به جای روز نامه جات ، کارخانجات ، نوشته جات ، شیرینی جات ، ترشیجات ، دسته جات ، میوه جات ، نقره جات و.... به تر است&nbsp;چون این &nbsp;بنویسیم :روزنامه ها ، کار خانه ها ، نوشته ها، شیرینی ها ، ترشی ها ، دسته ها ، میوه ها ، نقره ها .</font></p><p dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; background-color: rgb(236, 233, 216);"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">از غلط های فاحش در همین زمینه یکی هم&nbsp;<span style="color: red;">جمع بستن</span>&nbsp;نام های جمع است. مانند تشکیلات که جمع تشکیل است و هنگامی که با : آت&nbsp; آن را جمع می بندند ، جمع الجمع می شود، &nbsp;از آن جمله اند : آثارها، اخبارها ، ارکان ها ، اعمال ها ، جواهرها یا جواهرات ، حواس ها ، عجایب ها ِ، منازل ها ، نوادرات ، امورات ، عملیات ها و دیگر، که شکل درست نوشتن وگفتن آن چون این &nbsp;است : آثار، اخبار ، ارکان ، اعمال ، جواهر ، حواس ، عجایب، منازل ، نوادر ، امور ، عملیات و ..</font></p><p dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; background-color: rgb(236, 233, 216);"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">آذان /&nbsp;<span style="color: green;">اذان</span>: این دو واژه را باید از هم جدا نمود. زیرا که معـنای آذان( گوش ها ) و معـنای اذان اعلام کردن، آگاه کردن، خبردادن &nbsp;وقت نماز با خواندن کلمات مخصوص عربی در سـاعت های معینی از روز &nbsp;در گلدسـته و مناره ی&nbsp; مسجد است.</font></p><p dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; background-color: rgb(236, 233, 216);"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">آزوقه /<span style="color: red;">&nbsp;آذوقه</span>: اصل این واژه که آن را آزوغه هم می نویسـند ترکی اسـت. پس باید &nbsp;به" ز" نوشـته شـود.</font></p><p dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; background-color: rgb(236, 233, 216);"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">آسـیا /&nbsp;<span style="color: green;">آسـیاب</span>: این واژه را به هردوشـکل می توان نوشـت و &nbsp;بزرگان ادب فارسی هردو شکل را به کار بسـته اند.</font></p><p dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; background-color: rgb(236, 233, 216);"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">آن را /<span style="color: red;">&nbsp;آنرا</span>: &nbsp;" را"&nbsp; واژه ی &nbsp;مسـتقلی است و &nbsp;پـیـوسته آن را جدا از کلمه ی پیشـین می نویسـند. مانند: این را، &nbsp;وی را، ایشـان را، تو را، آن را .</font></p><p dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; background-color: rgb(236, 233, 216);"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">اتاق /<span style="color: red;">&nbsp;اطاق</span>: از آن جا که این واژه ترکی اسـت و در ترکی مخرج " ط" وجود ندارد پس باید آن را با حرف " ت" نوشـت.</font></p><p dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; background-color: rgb(236, 233, 216);"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">اتو /&nbsp;<span style="color: red;">اطو:</span>چون این واژه عربی نیسـت وممکن اسـت فارسی یا روسی باشـد، پس &nbsp;به تر اسـت به " ت" نوشـته شـود .</font></p><p dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; background-color: rgb(236, 233, 216);"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">ارابه/&nbsp;<span style="color: red;">عـرابه</span>: ارابه واژه ی فارسی اسـت و عرابه معـرب آن. پس به تر اسـت آن را به صورت ارابه نوشـت.</font></p><p dir="rtl" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: justify; background-color: rgb(236, 233, 216);"><br></p> text/html 2015-09-13T09:33:11+01:00 madanilinguist.mihanblog.com دکتر داود مدنی - کامران درخشان اهمیت زبان فارسی در عصر دهکده جهانی http://madanilinguist.mihanblog.com/post/593 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">در سال‌های اخیر برخی نویسندگان و وبلاگ‌نویسان گمان می‌کنند که دهکده جهانی منجر به نابودی زبان فارسی خواهد شد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">آنها نمی‌خواهند بپذیرند&nbsp; که فارسی تنها یک زبان نیست بلکه یک فرهنگ و یک تمدن و یک بخش اصلی هویت ایرانی است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">آنها همچنین با کم انصافی&nbsp; به زبان فارسی و به کوشندگان و&nbsp; زنده نگهداران این زبان&nbsp; می‌تازند و این زبان&nbsp; را نازا، بی اثر و مرده می پندارند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">زبانهای دنیا را 6 هزار دانسته اند بعضی از این زبانها&nbsp; بسیار به هم شبیه هستند بنابراین همه زبانها را می توان&nbsp; در 20 گروه عمده&nbsp; جای داد یکی از مهمترین گروههای زبانی هندو ایرانی است که تمامی زبانهای شبه قاره هند – ایران و اروپایی را دربرمی گیرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">زبان فارسی را تمام مردم ایران، افغانستان و اکثریت تاجیکستان و ازبکسان می دانند. اقلیتی نیز در هند، پاکستان، سین کیانک، قرقیزستان و منطقه اوراسیا و&nbsp; کشورهای عربی خلیج فارس این زبان را می فهمند.هندی ها و پاکستانی ها و کردها با کمترین ممارستی می توانند فارسی را بفهمند.اکنون یک میلیارد انسان شبه قاره و آسیای میانه&nbsp; شمارش اعداد فارسی را براحتی می توانند بفهمند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">در روزگار ابن بطوطه وی در تمام مناطق غیر عربی که سفر کرده با زبان فارسی مشکل گفتاری خود را حل می کرده است. حتی در چین و بلغارستان و ترکستان&nbsp; در تمام زبانهای دنیا کلماتی از فارسی وجود دارد و از این نظر با زبان یونانی قابل مقایسه است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">فارسی برترکی، عربی و مغولی تاثیر فراوانی گذاشته و بسیاری از کلمات در این زبانها ریشه فارسی دارند. فارسی باستان( اوستایی) ابتدا به خط زند نگاشته می شده است کردی و لری باقی مانده واژگان ماد و فارسی باستان است از میان‌ زبانها و گویش های‌ موجود فلات‌ ایران‌ "پشتو"نیز نزدیک‌ترین‌ خویشاوندی‌ را با زبان‌ اوستایی‌ دارد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">زبان‌ اوستایی‌ به‌ موازات‌ و هم‌زمان‌ با سانسکریت‌ جریان‌ داشته است این دو زبان ، مادر زبانهای هندو اروپایی محسوب می شوند. از به هم آمیخته شدن فارسی دری با فارسی اوستایی با واژگان عربی ، فارسی نوین شکل گرفته است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">گو اینکه‌&nbsp; بسیاری از مردم‌ ایران‌ واژه‌ی‌ "فارسی‌"را همیشه‌ بر هر گونه‌ زبانی‌ که‌ در مملکت‌ رواج‌ داشته‌ اطلاق‌ کرده‌اند. در ایران گویش های متعددی وجود داشته&nbsp; که&nbsp; بعضی گویش های ایران را می توان زبان نامید مانند مانند آذری آرانی ، کردی،&nbsp; پشتو و ...&nbsp; در گذشته‌، دو زبان‌&nbsp; گسترده تر که‌ به‌ طور هم‌زمان‌ رونق‌ داشته‌اند به‌ "فارسی‌ دری‌" و "فارسی‌ پهلوی" مشهور بوده‌اند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">زبان فارسی از&nbsp; قدیم ترین زبانها و از گروه زبانهای هندو&nbsp; ایرانی ( آرین)&nbsp; است که&nbsp; زبانی پیوندی است&nbsp; این گروه زبانی مجموعه ای از&nbsp; چندین&nbsp; زبان را شامل می شود که بزرگترین جمعیت جهان به این&nbsp; گروه سخن می گویند&nbsp; و صدها واژه مشترک میان فارسی و آنها وجود دارد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">ریشه بسیاری از کلمات اساسی زبانهای اروپایی مانند:&nbsp; است - پدر- برادر – خواهر- مردن ، ایست&nbsp; و .....&nbsp; یکی است از&nbsp; زبان فارسی&nbsp; امروزه&nbsp; دهها کلمات بین المللی مانند بازار-کاروان – کیمیا- شیمی- الکل – دیتا – بانک – درویش -&nbsp; آبکری – بلبل – شال – شکر – جوان – یاسمین – اسفناج- شاه – زیراکس – زنا – لیمون - تایگر – کلید-&nbsp; کماندان – ارد (امر، فرمان) استار – سیروس-&nbsp; داریوش- جاسمین ،&nbsp; گاو ( گو= کو) – ناو- ناوی- توفان – مادر-&nbsp; پدر- خوب – بد- گاد- نام – کام گام – لنگ لگ –لب- ابرو – تو – من - – بدن- دختر( داتر)&nbsp; -&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; و... و... به همه و یا بیشتر زبانهای&nbsp; مهم دنیا راه پیدا کرده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">البته&nbsp; زبان فارسی همانطور که واژگانی از زبانهای همسایه اش گرفته واژگان زیادی نیز به آنها&nbsp; واگذار کرده ، تاثیر شگرف زبان فارسی بر زبانهای شبه قاره هند نیاز به توضیح ندارد در مورد تاثیر فارسی بر زبان ترکی نیز مطلب زیادی گفته شده&nbsp; این تاثیر کم و بیش در تمام زبانهای دنیا وجود دارد که در مقالات بعدی گسترده تر به&nbsp; آنها خواهیم پرداخت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">زبان فارسی زبان بین المللی عرفان است چه بسیار عارفانی که از ترک و عرب و هندی&nbsp; کتابهای عرفانی خود را به فارسی نوشته اند.&nbsp;&nbsp; مکتب‌ تصوف‌ هندوایرانی‌&nbsp; که&nbsp; از طریق‌ ایران‌ به‌ آسیای‌ غربی‌ و حتی‌ شمال‌ آفریقا نشر یافت‌&nbsp; بیشتر کتابها و متون خود را ‌ به‌ نثر یا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;<a href="http://www.hamshahrionline.ir/details/96410"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">شعر</span></a><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">فارسی‌ نوشته‌ شده‌ و زبان‌ تصوف‌ در شبه‌ قاره‌ی‌ هند و حتی در میان ترکان همواره‌ فارسی‌ بوده‌ است‌</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">در زبان های اروپایی و از جمله در&nbsp; انگلیسی امروز&nbsp; نیز کلماتی با ریشه فارسی وجود دارد و صدهها کلمه مشترک میان فارسی و زبانهای اروپایی&nbsp; وجود دارد مانند بهتر(بتر)- خوب(گود)- بد-&nbsp; برادر- داتر( دختر) مادر- پدر( فادر، پیر،پیتر) کاروان_ کاروانسرا_ بازار- روز&nbsp; و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>....<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR"><br> :bad,best,paradise,star,navy,data,burka,cash,cake<br> &nbsp;bank&nbsp; ,bak,check,roxan,sugar,cow,divan,mummy,penta,me<br> ,father,mother,tab, orange, magic ,rose ......<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">و اینها را می‌توان تا بیش از&nbsp; 700 کلمه ادامه داد و دلیل این اتفاق زبان باستانی سنسکریت هست که زبان مادری تمام زبانهای نوین&nbsp; هندو اروپایی&nbsp; می باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> &nbsp;<br> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">در کتب مقدس واژگانی از فارسی وجود دارد مانند&nbsp; پردیس( فردوس) در انجیل – تورات و قران</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">بسیاری از نامهای جغرافیایی و نام&nbsp; مکانها&nbsp; در خاورمیانه و شمال آفریقا&nbsp; از زبان فارسی است مانند بغداد- الانبار- عمان ( هومان) – رستاق – جیهان -&nbsp; بصره ( پس راه) – رافدین – هندو کش – حیدر آباد – شبرقان ( شاپورگان) -&nbsp; تنگه&nbsp; و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> ....<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">روند اثرگذاری زبان فارسی و عدۀ سخن سرایان فارسی دردوران سلجوقیها وعهد عثمانی درکشور ترکیه مبسوط است. در خصوص اثرگذاری زبان فارسی می توان به شاه طهماسب صفوی&nbsp; اشاره کرد که به زبان فارسی و به تخلص خطایی شعر می سرود و مجموعه می نگاشت. همچنان از عثمانی ها سلطان سلیم و سلطان سلیمان به فارسی شعر سروده اند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> &nbsp;<br> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">بیش از دویست&nbsp; واژۀ فارسی را در هریک از&nbsp; زبان قرقیزی، قزاقی ، ایغوری و ترکمنی می یابیم که بمرور سده ها از اینسوی دریای آمو بآنطرف نفوذ کرده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">در مالایا&nbsp; در جوار قریه بنام سامودرا، قبر حسام الدین نامی وجود دارد که در سال 823 هجری درگذشته است. سنگ قبر او در مالایا بی نظیر است. این اشعار از ابیات </span><a href="http://www.hamshahrionline.ir/details/72088"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">سعدی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></a><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">روی آن نوشته و حکاکی شده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">بسیار سالها بشر خاک ما رود</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">کاین آب چشمه آید و باد صبا رود</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">این پنج روز مهلت ایام آدمی</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">بر خاک دیگران به تکبر چـرا رود</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR">&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">بیش از 350 کلمه فارسی در زبان اندونزیایی&nbsp; بازشناسی شده است واژه های (خوش= خیلی خوب)، (سودا)، (بازرگانی)، (کار)، (کدو)، (نان)، (خرید فروش) (حروف ربط از، به، هم) وامثال آن در اندونیزیای امروزه رایج است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">نمونه ای از شاعرآلبانیایی (آبوگویچ) از قرن نهم میلادی داریم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">رخت ز آه دلم گر نهان کنی چه (نیست) عجب</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">کسی چگونه نهد شمع در دریچۀ بــــاد</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">شاعران پارسی گفتار و نویسندگان نامدار در قلمرو یگوسلاوی قدیم و سرزمین قفقازمانند نرودویچ و بابا سرخیان آثاری از خود بجا گذاشته اند که سومه های نفوذ زبان فارسی را درآن نقاط جهان تمثیل می کنند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">برای هفتصد سال فارسی زبان اداری&nbsp; هندوستان بود تا اینکه درسال 1836م چارلز تری ویلیان&nbsp; زبان انگلیسی را بجای زبان فارســــی رسمیت داد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">روی مزار جهان آرا (دختر شاه جهان) این بیت نگار&nbsp; شده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">بغیر سبزه نپوشد کسی مزار مـرا</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">که قبرپوش غریبان همین گیاه بس است</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">همچنین برلوحه سنگ مزار نورجهان وجهانگیر (درتاج محل) این شعر نورجهان حک شده است:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; برمزار ما غریبان نی چراغی نی گلی</span><span dir="LTR"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">نی پر پروانه سوزد نی سراید بلبــلی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">بعضی از عوامل&nbsp; سادگی زبان فارسی</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR">1- </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">ترکیبی و پیوندی بودن زبان فارسی و&nbsp; نداشتن " حرف تعریف</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>" ( "article") </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">و جنس مذکر و مونث و خنثی&nbsp; است. در فرانسه – آلمانی – انگلیسی و بسیاری از زبانها این مشکل وجود دارد&nbsp;&nbsp; برای پیوند دو نام یا نام و صفت تنها از آوای "اِ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>" (e) </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">سود می بریم. عد و معدود از هم تبعیت نمی کند و ادای اصوات بدون حرکات سخت حلقی و زبانی بیان می شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR">2- </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">در فارسی گاهی با تبدیل یک آوا معنی دیگری از کلمه حاصل می شود مانند تبدیل&nbsp; حرف "ب " به حرف&nbsp; " و" در کلمه&nbsp; بالا – والا&nbsp; که در اینجا والا معنی&nbsp; عظیم و مهم می دهد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR">3- </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">تمام&nbsp; نامها بدون استثنا&nbsp; در زبان پارسی می توانند&nbsp; با "ان" و یا "ها" جمع بسته&nbsp; شوند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR">4- </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">در فارسی با یک ریشه ، کار ریشه های دیگری می توان ساخت&nbsp; و با افزودن پسوند و پیشوند به کلمات می توان دهها کلمه ساخت مانند&nbsp; دل – دانش&nbsp; و ... که برای هرکدام می توان 20 کلمه ساخت مانند دل بر- دل داده - پردل – کم دل- دل سوز – دل رحم – دل سنگ-&nbsp; دلگر – دلدار - بی دل - بادل – نادل - دل جین – دلچی&nbsp; و .....&nbsp; دانشگاه - دانشجو – دانش ورز -&nbsp; دانشمند، دانشیار- بی دانش ، پر دانش - دانشی، دانشور، دانش آموز، دانشجو ، دانش پژوه ،&nbsp; در فارسی وزن های&nbsp; گوناگون وجود ندارد و بدون شکستن ریشه ، اسم فاعل و مفعول و ..&nbsp; ساخته می شود&nbsp; که&nbsp; اینها همگی یادگیری زبان فارسی را آسان می کند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">بخشی از سختی آموختن زبان پارسی برای بیگانگان&nbsp; نبودن حروف همتای آوا ها در الفبا ( زیر و زِبَر و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .. e,a,o,u,..)&nbsp; </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">است که این نیز قابل رفع است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.&nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">بزرگان کهن ادب فارسی از خط کوفی که قرائت آن برای غیر عرب بسیار مشکل بود&nbsp; توانستند خط فارسی و اعراب و نقطه گذاری را&nbsp; ابداع کنند ولی&nbsp; تقریبا هزار سال است&nbsp; که این شیوه نگارش بدون تحول و تکامل باقی مانده و به علت نوشته نشدن صداها( ضمه کسره و فتحه) ، غیر فارسی زبانان بسختی می توانند واژگان را بدون شنیدن و فقط از طریق کتابت فرا بگیرند مشکلی که البته در زبان های دیگر و در کتابت با حروف لاتین نیز بطور کامل برطرف نشده است&nbsp; اما در فارسی نیز با کمی انعطاف می توان این مشکل را حل کرد.کردها و پاکستانی ها تا حدودی با ابداع بعضی ابتکارات این مشکل را کم کرده اند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> &nbsp;&nbsp;<br> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">تاثیر فارسی بر زبان و ادبیات عرب</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">نظر به اینکه زبان عربی جزو 10 زبان مهم کنونی دنیا است و 200 میلیون متکلم و یک میلیارد مسلمان کم و بیش با آن آشنایی دارند در این بخش به تاثیر زبان فارسی بر عربی می پردازیم و برسی تاثیر فارسی بر سایر زبانها را به زمانی دیگر وامی گذاریم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">هیچ زبانی در دنیا نیست که از سایر زبانها واژه گان قرض نگرفته باشد، همه زبانها از همدیگر تاثیر گرفته اند زبانی که وام نگرفته باشد زبان های مرده است&nbsp; هرچقدر زبانها تاثیر بیشتری گرفته باشند زنده تر شده اند&nbsp; و این هیچ عیب نیست&nbsp; مهمترین زبان فعلی جهان (انگلیسی )تقریبا 75 درصد کلمات خود را از سایر زبانها بویژه انگلو- جرمن و لاتین گرفته است. اسپانیولی و پرتغالی 95 درصد زبان و ادبیاتشان یکی است با این وجود خود را&nbsp; دو زبان مختلف می نامند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">زبان عربی و فارسی نیزازهمدیگر واژگان زیادی وام گرفته اند بطوریکه بیشتر اصطلاحات فقهی،مذهبی و حقوقی از زبان عربی گرفته شده است اما عربی نیز به نوبه خود واژگانی بصورت دست نخورده و واژگان زیادی بصورت برهم زده شده (بشکل قالب های معرب) از فارسی وام گرفته است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">به تازگی&nbsp; یک نویسنده&nbsp; عرب حدود&nbsp; 3 هزار کلمه عربی را که ریشه فارسی دارند به همراه توضیحات برای هر کلمه آورده است. این نگارنده با ترجمه آن کتاب&nbsp; 600 کلمه بر آن افزوده که امید است بزودی منتشر گردد.&nbsp; قبلا نیز جوالیقی 838 کلمه و در کتاب المنجد 321 کلمه و ادی شیر در کتاب خودش 1074 واژه فارسی را توضیح داده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">می دانید سه هزار کلمه از فارسی یعنی هرکلمه&nbsp; می تواند در زبان عربی به 70&nbsp; صیغه ، وزن&nbsp; و یا قالب دیگر در آید این خصلت زبان عربی است&nbsp; برای نمونه از کلمه&nbsp; پادشاه&nbsp; در زبان عربی دهها کلمه ساخته شده&nbsp;&nbsp; شاید بندرت فردی باور کند که واژه اشتها، شهوت، شهی، شهیوات، شاهین- شیخ ،بدشاو- پاشا، باشا همگی&nbsp; از کلمه پاد شاه گرفته شده باشد. استیناف از کلمه نو و از واژه گناه&nbsp; کلماتی مانند&nbsp; جناه ، جنایی و جنحه- جناح – جنائیی- جنحه-&nbsp; مجنی ، جنایت-&nbsp; جان – یجان و صباح از پگاه&nbsp; و الی آخر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">اما اگر با قواعد و قالب های زبان عربی آشنا باشید براحتی قبول خواهید کرد که کلمه اوراش (ورشه)&nbsp; از</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp; work shop&nbsp;&nbsp; </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">گرفته شده&nbsp; و هامش و حاشیه از گوشه و شکایه از گلایه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">شعر حماسی‌ و پهلوان‌ نامه‌های‌ ملّی‌ در ایران‌ پیش‌ از اسلام‌ همواره‌ از محبوبیّتی‌ گسترده‌ برخوردار بوده‌ است‌. ادبیات‌ فارسی‌ در این‌ زمینه‌ نیز همچون‌ بسیاری‌ از زمینه‌های‌ دیگر بسیار غنی‌ و تاثیر گذار بر ادبیات عرب و بر تمام فرهنگ های منطقه و جهان بوده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br> &nbsp;<br> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">سرودن‌ شعر فلسفی‌ و مطرح‌ کردن‌ مباحث‌ کلی‌ فلسفی‌ در اشعار فارسی&nbsp; که‌ به‌ زبانی‌ ساده‌ گفته‌ شده‌ است‌. کلیله‌ و دمنه‌ نمونه آن&nbsp; است&nbsp; که‌ ابتدا از متن‌ اصلی‌ سانسکریت‌ به‌ پهلوی‌ برگردانده‌ شد و ‌ در سده‌ی‌ ششم‌ میلادی‌ و در زمان‌ پادشاهی‌ خسرو انوشیروان‌ (نوشیروان‌ دادگر) به‌ ایران‌ آورده‌ شد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.&nbsp;<br> </span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">این‌ کتاب‌ در همان‌ اوان‌ از پهلوی‌ به‌ سریانی‌ درآمد. در نخستین‌ دوره‌ی‌ اسلامی‌، ادیب‌ مشهور ایرانی‌ ابن‌ مقفّع‌ آن‌ را از پهلوی‌ به‌ عربی‌ درآورد. این‌ اثر بعدها به‌ دست‌ رودکی‌،&nbsp; به همراه&nbsp; سندباد نامه&nbsp; به شعر درآمد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">حداقل 15 نویسنده&nbsp; بزرگ ایرانی در شکل دهی ادبیات عرب نقش داشته اند که سیبویه از جمله آنها است&nbsp; معمولا این&nbsp; دانشمندان ایرانی را&nbsp; که درادبیات ، طب، کیمیا، تفسیر و معارف دینی، در نجوم، موسیقی، جغرافیا و در زبانشناسی و تاریخ خدمات بی نظیری نتنها به جامعه عرب و اسلامی بلکه به جامعه بشریت نمودند را در کشورهای عربی به عنوان عرب می شناسند&nbsp; همین دانشمندان بودند که از مصدرهای فارسی با استفاده از ابواب و قالب های گرامر عربی صدها کلمه جدید ابداع و به غنای ادبیات عربی افزودند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">آنها همچنین&nbsp; در ادبیات فارسی با استفاده از مصدر ها و قالبهای&nbsp; عربی&nbsp; کلماتی ساخته اند&nbsp; که&nbsp; بعدها بسیاری&nbsp; به ادبیات عرب وارد&nbsp; شده اند&nbsp; مانند سوء تفاهم ، منتظر و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> ...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">در ادبیات فارسی از واژگان پارسی ولی&nbsp; با کمک قالب های عربی واژگانی ساخته شده که تعدادی از آنها به زبان عربی نیز راه یافته اند مانند: استیناف ( از نو، درخواست نو و تجدید نظر)، تهویه ( از هوا بر وزن تفعیل) وزن توزین و&nbsp;&nbsp; ..... و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> ...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">زبان های گروه سامی و&nbsp; عربی&nbsp;&nbsp; بخش اعظمی از واژگان&nbsp; خود را از فارسی گرفته اند که در مورد عربی بدلیل ماهیت صرفی و قالب های متعدد آن&nbsp; واژگان فارسی بیشتر در شکل مفرد و ساده&nbsp; آن&nbsp; قابل رد یابی است و&nbsp; بدلیل&nbsp; ذوب شدن&nbsp; مفردات&nbsp; در قالبها و صیغه ها&nbsp; رد یابی آن&nbsp; مشکل می شود&nbsp; اما زبان فارسی از معدود زبانهای دنیا است که&nbsp; که تقریبا عموم واژگان وام گرفته را بدون دستکاری و بدون&nbsp; حذف آوا و حروف می پذیرد&nbsp; بویژه کلمات قرانی را&nbsp; بدون هیچ تغییری پذیرفته است مانند : صالح – کاذب – مشرک – کافر و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> ...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">از اینجا است که بسیاری اعتقاد دارند&nbsp; باید هدف از&nbsp; بیگانه زدایی از زبان فارسی ، نه حب و بغض نسبت به بیگانه بلکه باید تلاش برای آسان کردن فارسی از یکسو و پویا و زنده نگه داشتن آن از سوی دیگر&nbsp; پیش نظر باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">بطور نمونه کاربرد جمع مکسر عربی فهم فارسی را برای غیر فارس زبانان مشکل می کند&nbsp; (مانند اساتید – بساتین – دساتیر- خوانین – دهاقین – بازارات - میادین – اکراد - افاغنه – بجای&nbsp; استاد – بستان – دستور – خان – دهقان – بازار - میدان – کرد ، افغانی که همگی&nbsp; باید با افزودن" ها"&nbsp; جمع&nbsp; بسته شوند&nbsp;&nbsp; نه بصورت مکسر عربی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">اما بنظر نمی رسد خارج کردن واژگانی که در اصل ریشه فارسی دارند کمکی به پویایی زبان فارسی کند و بسیار گفته و شنیده شده که افرادی ما را از بکار بردن&nbsp; بعضی کلمات&nbsp; مشترک که در فارسی و عربی از قدیم وجود دارند برحذر داشته اند بطور نمونه می گویند نگویید جنایی و استیناف – فن – صبح- نظر&nbsp; بگویید کیفری و تجدید نظر- پیشه، بامداد ، دید و ... نگویید خیمه یا مخیم&nbsp; بگویید اردوگاه و&nbsp; نگوئید .... بگویید حال اینکه&nbsp; بیشتر اینگونه کلمات ریشه فارسی دارند در همین مثال های گفته شده به ریشه&nbsp; جناح&nbsp; که گناه است و کلمات جنائی – جنایت- جناة- جناح- جنحه – مجنی له و علیه جنی یجنی و ..... همگی از ریشه جناه یا گناه ساخته شده</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">استیناف از بردن واژه" نو" به باب استفعال بدست آمده&nbsp; و استانف – یستانف و .... از آن بدست آمده&nbsp; فن از واژه پن و پند&nbsp; ساخته شده و در صیغه های مختلف عربی فن – یفن – فنان -&nbsp; تفنن – متفنین و ... و ..... از آن ساخته شده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">صبح از صباح و صباح از پگاه&nbsp; ساخته شده&nbsp; و مصباح و ...... از آن ساخته شده است . نظر عربی شده " نگر"&nbsp; است&nbsp; انظر- نظر ینظر منظر و&nbsp; .... از آن ساخته شده&nbsp; است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">خیمه از واژه پهلوی گومه&nbsp; و کیمه( به معنی کلبه) گرفته شده و خیام مخیم خیم یخیم&nbsp; صرف شده است&nbsp;&nbsp; در مورد واژه گان لاتین نیز گاهی همینطور است مانند کلمه بالکن – بنانا ( موز)&nbsp; بانک&nbsp; که هر سه&nbsp; ریشه فارسی دارند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">چه نیازی است بجای عبارت دار آخرت&nbsp; که در اصل&nbsp; فارسی است&nbsp; عبارت سرای دیگر را بکار بریم&nbsp; و یا بجای بالکن&nbsp; که لاتین شده&nbsp; همان بالاخانه است و از طریق ترکی به فرانسه راه یافته و بجای&nbsp; واژه گان بین المللی&nbsp; پارتیزان( پارتی- پارسی ) و .... بنانا ( بندانه ) که از طریق عربی به لاتین راه یافته&nbsp; کلمه دیگری بکار ببریم&nbsp; حذف و یا جایگزینی&nbsp;&nbsp; واژگان بین المللی&nbsp; مانند رادیو – تلویزیون – کامپیوتر و ...&nbsp; که در همه زبانهای دنیا&nbsp;&nbsp; نزد مردم جا افتاده است نیز نباید اولویت&nbsp; باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><br></p> text/html 2015-09-13T09:26:58+01:00 madanilinguist.mihanblog.com دکتر داود مدنی - کامران درخشان کشمکش بر سر نام دریای شمال کاسپین یا خزر؟ مساله این است! http://madanilinguist.mihanblog.com/post/590 <h1 style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; direction: rtl; color: rgb(249, 138, 60); line-height: 21.3333px;"><p style="font-size: 8pt; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">کشمکش بر سر نام دریای شمال</p><p style="font-size: 8pt; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">کاسپین یا خزر؟ مساله این است!</p><p style="font-size: 8pt; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</p></h1><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;"><strong>دریای گیلان، مازندران، قزوین، خزر، هیركان، بحرالسكون، باب الابواب، خوارزمی، آبسکون، كاسپین... شما کدام اسم را برای نامیدن دریای شمال کشور ترجیح می دهید؟ بزرگترین دریاچه دنیا به اندازه گستردگی اش اسم و لقب و شناسه دارد! 35 اسم متفاوتی که البته هیچ کدام به اندازه خزر، مازندران و کاسپین به گوش امروزی ها آشنا نیستند. این روزها اما کشمکش بر سر نام دریای خزر، تبدیل به موضوع مشترک پژوهشگران تاریخی، مجلس، فرهنگستان زبان و ادب فارسی و البته سازمان میراث فرهنگی شده است. کشمکش برای درست نامیدن دریایی&nbsp;ده ها&nbsp;هزار ساله!</strong></p><div class="GImg" style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; outline: 0px; margin: 10px 0px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 21.3333px;"><img alt="خزر یا کاسپین؟ مساله این است!" src="http://img1.tebyan.net/big/1389/01/44167922341856198142219198163153143214153107.jpg" align="absmiddle" style="font-size: 8pt; outline: 0px; margin: 10px; padding: 0px; border: 3px double rgb(150, 170, 212);"></div><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;">چند سال قبل وقتی حیدر علی‌اف ـرئیس‌جمهور پیشین جمهوری آذربایجان ـ از محل قرار داشتن دریای مازندران اظهار بی‌اطلاعی کرد، اولین زمزمه های تغییر رسمی نام این دریا بر سر زبان ها افتاد. زمزمه هایی که اتفاقا به مهم ترین بهانه تاریخ پژوهی درباره نام این دریا هم تبدیل شد. تا جایی که دکتر عنایت‌الله رضا مشاور مركز دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی شروع به پژوهش کرد و نتایج این پژوهش ها را در کتاب «دریای شمال ایران» منتشر کرد.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;">دکتر عنایت الله رضا درباره اسامی امروز دریای شمال کشور می گوید: «من در بررسی مآخذ مربوط به اوایل دوره اسلامی مانند خدای‌نامه‌ها، ‌شاهنامه فردوسی و كتاب‌های دیگری كه به زبان پهلوی بود به این نتیجه رسیدم كه اصلا سرزمین شمال ایران، در طول تاریخ مازندران نام نداشته، بلكه ابتدا تپوران و بعد‌ها در دوره اسلامی طبرستان نامیده ‌شده است. درحالی‌كه مازندران نام ناحیه‌ای در شرق سیستان در شمال هند و در نزدیك ناحیه رود سند بوده است. بنابراین نام «دریای مازندران» عملا برای دریای شمال ایران منتفی است.»</p><div class="GeneralSooTitr" style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; outline: 0px; margin: 10px 0px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 21.3333px;"><div class="SooTitrContent" style="font-size: 8pt; outline: 0px; margin: 15px auto 0px; padding: 5px 9px 0px; color: rgb(0, 51, 102); width: 473px; border: 3px double rgb(153, 204, 254); direction: rtl; font-weight: bold; text-align: right; height: 78px;"><p align="center" style="font-size: 8pt; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">معاون گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی: نام خزر در زبان فارسی جا افتاده و نمی‌شود آن را تغییر داد. ضمن این‌كه بیشتر مردم از این که خزر نام یك قوم یهودی بوده است اطلاعی ندارند. بنابراین ضرورتی ندارد که این نام را تغییر دهیم!</p></div></div><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;">اما نتایج بررسی های دکتر رضا نشان می داد که نام خزر هم برای دریای شمال ایران نام مناسبی نیست. بر اساس این بررسی ها خزرها قومی بودند که در بخش میانی و جنوبی رود ولگا زندگی می کردند و در دوران انوشیروان خسرو عده ای از آنها به شمال قفقاز مهاجرت کرده و در این منطقه ساکن شدند؛ منطقه ای که اتفاقا فاصله زیادی هم با دریای شمالی ایران داشته است! این قوم که اوایل زندگی شبانی و كوچی داشت، بعد از مدتی دین یهود را پذیرفت اما آشنایی با این دین هم مانع از ادامه خوی نامتمدن و وحشی‌گر آن‌ها نشد. آنها مرتب به غارت‌گری و چپاول اقوام مجاور می پرداختند و خسارت‌های فراوانی به ساسانیان وارد آوردند.</p><div class="GImg" style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; outline: 0px; margin: 10px 0px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 21.3333px;"><img alt="کشمکش بر سر نام دریای شمال " src="http://img1.tebyan.net/big/1389/01/25324822464511846178851411021641232318440.jpg" align="left" style="font-size: 8pt; outline: 0px; margin: 10px; padding: 0px; border: 3px double rgb(150, 170, 212);"></div><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;">دکتر رضا می گوید: «تا قرن چهارم هجری قمری از نام خزر خبری نبود. مثلا در كتاب خوارزمی و سفرنامه ابن فضلان اصلا اسمی از خزر نیست. اما در دوره بنی‌امیه كه سپاهیان مشترك مسلمان ایرانی و عرب به قفقاز لشکرکشی کردند، با خزرها درافتادند. این قوم از طریق رود كر به عرب‌ها حمله كرده بود اما اعراب‌ که تصور می كردند خزرها از دریا به این رود آمده‌اند، دریای شمال ایران را «بحر‌ الخزر» نامیدند.» خزرهای یهودی پس از آن به سوی اوكراین، مجارستان، لهستان و اروپای شرقی رفتند. اما ظاهرا بعدها، یعنی در سال 1316 و در دوران رضاشاه نام این دریا را بدون هیچ سند و زمینه تاریخی، طبق دستوری كه معلوم نیست از كجا آمده و سند آن چه بوده است، دریای مازندران گذاشتند.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;">دکتر رضا ادامه می دهد: «اما در مقابل خزرها که بی دلیل نامشان روی دریای شمال ایران قرار گرفته، كاسپی‌ها از هزاره دوم پیش از میلاد تا دوره ساسانی در جنوب غرب و جنوب دریای شمال ایران زندگی می‌كردند. این قوم که نام درست آن ها كاس بود، به نام هیركانی هم شناخته می شدند و تا قسمت‌های مركز فلات ایران هم نفوذ داشتند. به همین دلیل بسیاری از مورخان نام‌های كاشان و قزوین را هم برگرفته از نام این قوم می‌دانند.»</p><div class="GeneralSooTitr" style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; outline: 0px; margin: 10px 0px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 21.3333px;"><div class="SooTitrContent" style="font-size: 8pt; outline: 0px; margin: 15px auto 0px; padding: 5px 9px 0px; color: rgb(0, 51, 102); width: 482px; border: 3px double rgb(153, 204, 254); direction: rtl; font-weight: bold; text-align: right; height: 88px;"><p align="center" style="font-size: 8pt; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">عده ای از پژوهشگران معتقدند نام خزر را دولت شوروی به دریای شمال داده و با تبلیغات پیاپی این نام را جا انداخته است. این فرضیه ها تا جایی ادامه پیدا می کند که زمزمه های نام گرفتن این دریا به نام دریای آذربایجان و قفقاز هم شنیده می شود!</p></div></div><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;">اگر نگاهی به متون جغرافیایی جهان و نوشته‌های استرابو، هرودوت و داشته باشید، ردپای کاسی ها را در این آثار هم پیدا خواهید کرد. قومی که نام آنها حتی در در اصطلاحات محلی گیلکی های اصیل هم وجود دارد و به معنای معنی سفید رو استفاده می شود. بنابراین واژه «كاسپین» نه تنها ریشه انگلیسی ندارد، بلکه نامی کاملا فارسی است!</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;">دکتر رضا می گوید: «من حكم صادر نمی‌كنم، ولی اعتقاد دارم نام درست این دریا كاسپی است که از نسبت دادن این دریا به قوم کاسی به دست آمده است. دنیا هم این نام را پذیرفته پس دلیلی ندارد، نامی را كه به قوم و مردم‌ سرزمین خودمان مربوط است، نپذیریم و اسم قومی كه هیچ رابطه‌ای هم با دریای شمال ایران ندارد، به كار ببریم.»</p><div class="GImg" style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; outline: 0px; margin: 10px 0px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 21.3333px;"><img alt="کشمکش بر سر نام دریای شمال " src="http://img1.tebyan.net/big/1389/01/82772101188719111076105189156212782407768.jpg" align="right" style="font-size: 8pt; outline: 0px; margin: 10px; padding: 0px; border: 3px double rgb(150, 170, 212);"></div><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;">خسرو معتضد هم که این روزها رسانه ای ترین چهره تاریخ پژوهی ایران به شمار می رود، در تایید پژوهش های دکتر رضا می گوید: «دکتر عنایت اله رضا بعد از 10سال بررسی و تلاش ثابت كرده كه نام واقعی دریای شمال ایران «دریای كاسپی» است. نقشه های قدیمی یونان باستان هم این گفته را تایید می کند.»</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;">این در حالی است که فرضیه های دیگری هم برای دلیل نام گذاری های متفاوت این دریا مطرح می شود. عده ای از پژوهشگران تاریخ معتقدند نام خزر را دولت شوروی به دریای شمال داده و با تبلیغات پیاپی این نام را جا انداخته است. این فرضیه ها تا جایی ادامه پیدا می کند که زمزمه های نام گرفتن این دریا به نام دریای آذربایجان و قفقاز هم شنیده می شود! اقدامی که ظاهرا در راستای سهم خواهی های جمهوری آذربایجان از دریای کاسپی صورت گرفته است. خسرو معتضد با بیان این مطلب می گوید: «این نام گذاری ها یك اقدام سیاسی است و من قصد دارم، یك نسخه از کتاب دکتر رضا را برای مجله نشنال جئوگرافیك و یك نسخه را هم برای كتابخانه كنگره آمریكا بفرستم تا مشخص شود نام واقعی دریای شمال چیست.»</p><div class="GeneralSooTitr" style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; outline: 0px; margin: 10px 0px; padding: 0px; text-align: center; line-height: 21.3333px;"><div class="SooTitrContent" style="font-size: 8pt; outline: 0px; margin: 15px auto 0px; padding: 5px 9px 0px; color: rgb(0, 51, 102); width: 479px; border: 3px double rgb(153, 204, 254); direction: rtl; font-weight: bold; text-align: right; height: 83px;"><p align="center" style="font-size: 8pt; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">خزرها قومی بودند که در بخش میانی و جنوبی رود ولگا زندگی می کردند</p><p align="center" style="font-size: 8pt; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">و بعد از مهاجرت به شمال قفقاز دین یهود را پذیرفتند. اما آشنایی با این دین هم</p><p align="center" style="font-size: 8pt; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">مانع از ادامه خوی نامتمدن و وحشی‌گر آن‌ها نشد</p></div></div><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;">اما با تمام این ها، مقاومت فرهنگستان زبان و ادب فارسی در مقابل تغییر نام این دریا عامل دیگری است که نام گذاری دریای شمال را چالش برانگیز می کند. چندی پیش بود که نسرین پرویزی معاون گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در گفتگو با خبرنگار ایسنا اعلام کرد: «نام مكا‌ن‌هایی كه در زبان فارسی جا افتاده اند نباید تغییر کند!»</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;">او ادامه داد: «نام خزر در زبان فارسی جا افتاده و نمی‌شود آن را تغییر داد. ضمن این‌كه بیشتر مردم از این که خزر نام یك قوم یهودی بوده است اطلاعی ندارند. بنابراین ضرورتی ندارد که این نام را تغییر دهیم. در غیر این صورت باید 2500 سال تاریخ را بیرون بكشیم و خیلی از اسامی مصطلح را تغییر دهیم كه عملا این آشنایی‌زدایی امكان‌پذیر نیست.»</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333px; text-align: justify;">پرویزی در همین راستا به نام کشورمان اشاره کرد و ادامه داد: «در چند دهه گذشته در عرصه بین‌المللی، نام ایران را نمی‌شناختند و به جای آن کشور ما را با لفظ پرشیا یاد می کردند. تا جایی که نام ایران و عراق را اشتباه می‌گرفتند. اما در سال های اخیر، در عرصه بین‌المللی، نام ایران هم بدون نیاز به تغییر شناخته شده و جا افتاده است.»</p> text/html 2015-08-27T21:02:54+01:00 madanilinguist.mihanblog.com دکتر داود مدنی - کامران درخشان دانلود کتاب دانش زبان http://madanilinguist.mihanblog.com/post/589 <div class="post-tt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; float: right; font-family: tahoma, Arial; font-size: 12px; line-height: 24px; text-align: center; background: transparent;"><h2 style="font-family: 'b yekan'; margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; line-height: 20px; font-weight: lighter; font-size: 18px; color: rgb(41, 128, 185); transition: all 0.2s linear;"><a href="http://www.parsbook.org/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86" style="margin: 0px 5px 0px 0px; padding: 8px; border: 0px; outline: 0px; text-decoration: none; color: rgb(79, 79, 92); transition: all 0.2s linear; float: right; font-family: 'b yekan', tahoma; background: transparent;"></a><a href="http://dl.parsbook.org/server3/uploads/daneshe-zaban.zip" target="" title=""></a><div class="post-tt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; float: right; font-family: tahoma, Arial; font-size: 12px; line-height: 24px; background: transparent;"><a href="http://dl.parsbook.org/server3/uploads/daneshe-zaban.zip" target="" title=""></a></div></h2><h2 style="font-family: 'b yekan'; margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; line-height: 20px; font-weight: lighter; font-size: 18px; color: rgb(41, 128, 185); transition: all 0.2s linear;"><a href="http://dl.parsbook.org/server3/uploads/daneshe-zaban.zip" target="" title=""></a><font color="#4f4f5c" face="b yekan, tahoma"><span style="margin-right: 5px; padding: 8px; border-style: initial; border-color: initial; transition-duration: 0.2s; transition-timing-function: linear; transition-delay: initial; float: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2980B9">دانلود کتاب دانش زبان<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2980B9">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2980B9">توضیحات : نوام چامسکی به عنوان زبان شناسی که امروزه شهرت جهانی دارد و در عرصه های ریاضیات، فلسفه و سیاست صاحب نظر است، کتاب ساختارهای نحوی خود را در سال </span><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#2980B9;mso-bidi-language:FA">۱۹۵۷</span><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#2980B9"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 18.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#2980B9">منتشر ساخت. این کتاب برای اولین بار مهم ترین و انسجام یافته ترین نظریه ی زبانی را که در تاریخ زبان شناسی به وجود آمده بود، یعنی دستور زایشی گشتاری را به جهانیان معرفی کرد. استدلال چامسکی بر این است که اگر دستور زبان بتواند از عهده ی توصیف واقعیت های زبانی برآید و بتواند رابطه ی بین جمله های زبان را توجیه کند، باید به کشف روابط نهفته که در زیربنای جمله های عینی وجود دارد توجه کند. گرایش سریع به سوی چامسکی در سال های </span><span lang="FA" style="font-size:18.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#2980B9;mso-bidi-language:FA">۱۹۶۰</span><span lang="FA" style="font-size: 18.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#2980B9"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2980B9">تا حدی به دلایل تاریخی بوده . در سال های </span><span lang="FA" style="font-size:18.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#2980B9;mso-bidi-language:FA">۱۹۵۰</span><span lang="FA" style="font-size: 18.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#2980B9"> </span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2980B9">زبان شناسی به خصوص در آمریکا در حالت رکود و ایتا به سر می برد و دامنه ی فعالیت هایش محدود شده بود. وقتی چامسکی وارد صحنه شد، زبان شناسی برای پذیرش ایده های جدید آمادگی کامل داشت. سهمی که چامسکی به دانش زبان شناسی بخشید، از دو جنبه قابل بررسی بود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;color:#2980B9"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2980B9"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Yekan&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2980B9;mso-bidi-language:FA">۱</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;color:#2980B9;mso-bidi-language: FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>-&nbsp;&nbsp; </span><span lang="FA" style="font-size:18.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#2980B9;mso-bidi-language:FA">اهدافی که نظریه ی زبان شناسی به طرف آن جهت گیری کرده بود را به پرسمان کشید و وظایف تازه ای را برای دستور مشخص کرد</span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Yekan&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2980B9"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Yekan&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2980B9;mso-bidi-language:FA">۲</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;color:#2980B9;mso-bidi-language: FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>-&nbsp;&nbsp; </span><span lang="FA" style="font-size:18.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#2980B9;mso-bidi-language:FA">شکلی که دستور باید به خود بگیرد را مشخص کرد و نام آن را دستور گشتاری نهاد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;; color:#2980B9"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Yekan&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2980B9"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family: &quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2980B9">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><a href="http://s6.picofile.com/file/8208880284/daneshe_zaban.zip.html" target="" title="">دانلود کتاب</a></p></span></font></h2></div> text/html 2015-08-27T20:53:17+01:00 madanilinguist.mihanblog.com دکتر داود مدنی - کامران درخشان دانلود کتاب پاسارگاد، قدیمیترین پایتخت کشور شاهنشاهی ایران http://madanilinguist.mihanblog.com/post/588 <div class="post-tt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; float: right; font-family: tahoma, Arial; line-height: 24px; text-align: center; background: transparent;"><h2 style="font-family: 'b yekan'; margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; line-height: 20px; font-weight: lighter; color: rgb(41, 128, 185);"><a href="http://www.parsbook.org/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d8%af%d8%8c-%d9%82%d8%af%db%8c%d9%85%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%aa" style="margin: 0px 5px 0px 0px; padding: 8px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; text-decoration: none; color: rgb(79, 79, 92); float: right; font-family: 'b yekan', tahoma; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;mso-line-height-alt:15.0pt;mso-outline-level:2;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;; color:#2980B9"><a href="http://www.parsbook.org/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d8%af%d8%8c-%d9%82%d8%af%db%8c%d9%85%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%aa"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;color:#4F4F5C;border:none windowtext 1.0pt; mso-border-alt:none windowtext 0in;padding:0in;text-decoration:none;text-underline: none"><br> <br> </span></a></span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;; color:#2980B9"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom: 0in;margin-left:3.75pt;margin-bottom:.0001pt;text-align:right;mso-line-height-alt: 15.0pt;mso-outline-level:2;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;color:#2980B9"><a href="http://www.parsbook.org/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d8%af%d8%8c-%d9%82%d8%af%db%8c%d9%85%db%8c%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%aa"><b><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#4F4F5C;border: none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in;padding:0in; text-decoration:none;text-underline:none"><o:p></o:p></span></b></a></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;mso-line-height-alt:15.0pt;mso-outline-level:2;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2980B9"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:5.25pt;text-align:right; line-height:19.8pt;mso-outline-level:2;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><br></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:19.8pt;mso-outline-level:3;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;; color:green;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in; padding:0in"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:19.8pt;mso-outline-level:3;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family: &quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:green;border:none windowtext 1.0pt; mso-border-alt:none windowtext 0in;padding:0in">توضیحات</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;color:green;border:none windowtext 1.0pt; mso-border-alt:none windowtext 0in;padding:0in"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> :</span></b><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Yekan&quot;;color:green;border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0in; padding:0in">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family: &quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2980B9">نزدیک به دویست سال از اثبات مشهد مادر سلیمان به عنوان آرامگاه کوروش و دشت مرغاب به عنوان پاسارگاد قدیم می گذرد و در این مدت نیز درباره صورت و معنی «پاسارگاد» سخنان بسیاری عنوان شده است. نخستین کسی که اظهار نظر کرده است هرودوت می باشد او می گوید که«پاسارگادی» نام مهمترین طایفه و عشیره پارسیان بوده است و هخامنشیان از این طایفه برخواسته اند. نخستین کسی که نام پایتخت کوروش را یاد کرده ، کتزیاس پزشک یونانی داریوش دوم و اردشیر دوم هخامنشی است که در ایران می زیست و لابد به این نام آشنایی کامل داشته است. وی نوشته است که کوروش در « نزدیک پاسارگاد» بر آخرین پادشاه ماد پیروزی یافت. پس از او آریستبولوس، از یاران اسکندر مقدونی، می گوید که این سردار «گنج پاسرگاد» را تاراج کرد.استرابو جغرافیانویس و مورخ سده اول میلادی و همچنین نیکلائوس دمشقی و پلیانوس از پاسارگاد نام برده اند،پلینی می گوید:«رودخانه ای است به نام سیتپ.گانوس که اگر بر آن هفت روز کشتی برانند به شهر پاسارگاد می رسند.پلوتارخوس، کنتوس، کوریتوس و استفانوس بیزانسی که در سده یازده و دوازده میلادی می زیسته از پاسارگاد نام برده اند. چنانچه می</span><span dir="LTR" style="font-size:12.5pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;color:#2980B9"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:19.8pt;mso-outline-level:3;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;; color:#2980B9">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2980B9">بینیم یک دسته از روایات باستانی نام شهر را« پاسارگاد» دانسته و دسته دیگر آن را با «پارس ، پرس» ارتباط داده اند</span><span dir="LTR" style="font-size:12.5pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;color:#2980B9"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:19.8pt;mso-outline-level:3;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;; color:#2980B9">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2980B9">تا جائیکه به عنوان نمونه ویلیام اوزلی که در </span><span lang="FA" style="font-size: 10.0pt;font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#2980B9;mso-bidi-language:FA">۱۸۱۰</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#2980B9"> تا</span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;font-family: &quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2980B9;mso-bidi-language:FA">۱۸۱۲</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#2980B9"> به همراه نماینده بریتانیا در ایران بود در سفر نامه خود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;color:#2980B9"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size:12.5pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Yekan&quot;;color:#2980B9"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:19.8pt;mso-outline-level:3;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;B Yekan&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2980B9">تخت جمشید و پاسارگاد را یکی می داند و می گوید کلمه «پرسه پلیس» را به نادرست یاد کرده اند و آن</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;color:#2980B9"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size:12.5pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family: &quot;B Yekan&quot;;color:#2980B9"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:19.8pt;mso-outline-level:3;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;; color:#2980B9">« </span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family: &quot;B Yekan&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#2980B9">پارسه گرد» بوده یعنی « نشیمنگاه پارس</span><span dir="LTR" style="font-size:12.5pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;; color:#2980B9"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt; text-align:right;line-height:19.8pt;mso-outline-level:3;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span style="font-size:12.5pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;; color:#2980B9"><a href="http://dl.parsbook.org/server3/uploads/pasargad-ghadimitarin-paytakht.zip" title=""><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;B Yekan&quot;; color:blue">دانلود</span></a></span><span dir="LTR" style="font-size:12.5pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;color:#2980B9"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p></a></h2></div> text/html 2015-08-27T20:50:30+01:00 madanilinguist.mihanblog.com دکتر داود مدنی - کامران درخشان ارائه لیستی از منابع زبان‌شناسی برای علاقمندان این حوزه http://madanilinguist.mihanblog.com/post/587 <strong style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;"><font color="#004080"><p align="center" style="font-size: 8pt; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"></p><p style="font-size: 8pt; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px;"></p></font></strong><strong style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;"><div class="GImg" style="font-size: 8pt; outline: 0px; margin: 10px 0px; padding: 0px; text-align: center;"><img src="http://img1.tebyan.net/big/1390/04/7190219248139206104538948517113281832.jpg" alt="ماخذ شناسی زبان شناسی" align="left" style="font-size: 8pt; outline: 0px; margin: 10px; padding: 0px; border: 3px double rgb(150, 170, 212);"></div><p style="font-size: 8pt; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px;">این دسته بندی فقط شامل کتاب‌هایی است که در حوزه زبان‌شناسی به نگارش درآمده است و بدون شک فقط به کتاب‌های نام‌برده شده محدود نیست. هدف از این کار، ارائه لیستی از منابع برای علاقمندان در این حوزه است.</p></strong><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">1-البرزی، پرویز، 1386، مبانی زبان‌شناسی متن، تهران : امیرکبیر.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">2-البرزی ورکی، پرویز، 1388، زبان‌شناسی جمله : نگاهی جامع به مسایل زبان، تهران : پایزه.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">3-اچسون، جین، 1370، زبان‌شناسی همگانی، ترجمه حسین وثوقی، تهران : علوی.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">4-اچسون، جین، 1372، زبان و ذهن : روان - زبان‌شناسی، ترجمه محمد فائض، تهران : نگاه.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">5-اچسون، جین، 1371، مبانی زبان‌شناسی، ترجمه محمد فائض، تهران : نگاه.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">6-احمد سلطانی، منیره، 1378، دستور زبان گشتاری (برمبنای زبانشناسی و معنا شناسی)، تهران : آتیه.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">7-اخوان زنجانی، جلیل، 1369، پژوهش واژه های سریانی در زبان فارسی، (بی‌ام) :(بی ن).</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">8-ارانسکی، یوسفم، 1386، زبان‌های ایرانی، ترجمه دکتر علی اشرف صادقی، تهران : سخن.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">9-ارلاتو، آنتونی، 1373، درآمدی بر زبان‌شناسی تاریخی، ترجمه یحیی مدرسی، تهران : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">10-ازارویکس، براون، فرانسس، مارجوری، 1374، چگونه زبان جدید بیاموزیم، ترجمه حمید رضا نجفی، تهران : مجمع علمی.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">و فرهنگی مجد، تهران : مصباح.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">11-السامرائی، ابراهیم، 1367، زبان‌شناسی تطبیقی، ترجمه سید حسین سیدی، مشهد : دانشگاه فردوسی مشهد.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">12-استایز، مایکل، 1382، زبان‌شناسی تربیتی، ترجمه زهرا زندی مقدم، تهران : مدرسه.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">13-استالین، یوسیف، 1331، درباره مارکسیسم در زبان‌شناسی، تهران : هنر پیشرو.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">14-اسمت، نیل، 1367، زبان‌شناسی نوین : نتایج انقلاب چامسکی، ترجمه ابوالقاسم سهیلی، تهران : آگاه.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">15-اشوری، داریوش، 1387، زبان باز : پژوهشی درباره زبان و مدرنت، تهران : مرکز.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">16-اقاگل زاده، فردوس، 1385، تحلیل گفتمان انتقادی :تکوین تحلیل گفتمان در زبان‌شناسی، تهران :علمی و فرهنگی تهران : دانشگاه تربیت مدرس.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">17-الحسینی، محمد علی، 1386، زبان‌شناسی توحیدی : نظریه و تطبیق، مشهد : دانشگاه فردوسی مشهد.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">18-امیر ارجمند، سعید، 1382، پژوهش در جوامع فارسی زبان، تهران : کویر.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">19-اوگریدی، ویلیام دیلیین، 1380، درآمدی بر زبان‌شناسی معاصر، ترجمه علی درزی، تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">20- اهری، زهرا، 1380، مکتب اصفهان در شهرسازی:زبان‌شناسی عناصر و فضاهای شهری، واژگان و قواعد دستوری، تهران : دانشگاه هنر.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">21-باطنی، محمدرضا، 1371، پیرامون زبان و زبان‌شناسی : (مجموعه مقالات)، تهران : فرهنگ معاصر.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">22-باطنی، محمد رضا، 1380، زبان و تفکر، تهران : آبانگاه.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">23-باطنی، محمد رضا، 1349، زبان و تفکر (مجموعه مقالات زبان‌شناسی)، تهران : زمان.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">24-باطنی، محمد رضا، 1354، مسائل زبان‌شناسی نوین (ده مقاله)، تهران : آگاه.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">25-باطنی، محمد رضا، 1387، مسائل زبان‌شناسی نوین (مجموعه مقالات)، تهران : آگه.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">26-باطنی، محمد رضا، 1381، زبان و جامعه شناسی (مجموعه مقالات)، ترجمه‌ام. خوشنام، تهران : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : سازمان چاپ و انتشارات.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">27- باقری، مهری، 1384، مقدمات زبان‌شناسی (رشته زبان و ادبیات فارسی)، تهران : دانشگاه پیام نور.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">28-باقری، مهری، 1375، مقدمات زبان‌شناسی، تهران : قطره.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">29-بقیی راوری، ناصر، 1357، درآمدی بر زبان‌شناسی همگانی، تبریز: دانشگاه آذرا بادگان.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">30-بی من، ویلیام، 1388، زبان، منزلت و قدرت در ایران، ترجمه رضا مقدم کیا، تهران : نی.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">31-بی یرویش، مانفرد، (بی تا)، زبان‌شناسی جدید، ترجمه محمدرضا باطنی، تهران : آگاه.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">32-پاک نهاد جبروتی، مریم،1381، فرادستی و فرودستی در زبان، تهران: گام نو.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">33-پور ممتاز، علی رضا، 1387، پژوهش نامه زبان فارسی و فناوری اطلاعات، تهران : پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ادبیات.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">34-پیز، آلن، 1382، چگونه با زبان بدن حرف می‌زنیم، تهران : فصل سبز.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">35-تاد، لورتو، 1375، مدخلی بر زبان‌شناسی، ترجمه سها حشمتی و شهناز دشتی، تهران : مرکز ترجمه و نشر کتاب.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">36-تابش، بهروز،1383، زبان‌شناسی و کارنامه زبان پارسی، تهران : نوآوران علم.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">37-تاوادیا، ج،1348، زبان و ادبیات پهلوی (فارسی میانه)، ترجمه س نجم آبادی، تهران : دانشگاه تهران.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">38-ترسک، رابرت لارنس، 1380، مقدمات زبان‌شناسی، ترجمه فریار اخلاقی، تهران :نی.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">39-ترادگیل، پیتر،1376، زبان‌شناسی اجتماعی : درآمدی بر زبان و جامعه، ترجمه محمد طباطبایی، تهران : آگاه.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">40-جلینی، رحمان، 1373، کاربرد کامپیوتر در زبان‌شناسی، مشهد : جاودان خرد.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">41-جیمن، سیویان، 1384، از فلسفه به زبان‌شناسی، ترجمه حسین صافی، تهران : گام نو.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">42-چومسکی، نوایم، 1377، زبان‌شناسی دکارتی، فصلی از تاریخ تفکر عقل‌گرا، ترجمه احمد طاهریان، تهران : هرمس.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">43-حسینی، محمد ضیاء، 1366، درآمدی بر زبان‌شناسی همگانی : ویژه کلاس‌های زبان‌شناسی همگانی و ساخت زبان فارسی، تهران : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">44-حجازی، محمود فهمی، 1379، زبان‌شناسی عربی: درآمدی تاریخی – تطبیقی در پرتو فرهنگ و زبان‌های سامی، ترجمه حسین سیدی، تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">45-حسینی، باباشیخ، 1383، هامشی بردانش زبان‌شناسی، سنندج : ژیار.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">46-حیاتی، محمد،1373، واژه نامه زبان‌شناسی : فارسی- فرانسه – انگلیسی، تهران : آوای نور.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">47-خانلری، پرویز،1343، زبان‌شناسی و زبان فارسی، (بی. م) : امیرکبیر.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">48-خوشحالی، بهزاد،1379، زبان‌شناسی کرد و تاریخ کردستان، همدان : فن آوران.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">49-خوش باطن، حسین،1385، مطالعه ساختار زبان ترکی از دیدگاه رده شناسی، تبریز : سهیل.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">50-درخشان مقدم، پریسا، 1382، درآمدی بر زبان‌شناسی آلمانی، تهران : مادر.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">51-دبیر مقدم، محمد، 1384، پژوهش‌های زبان‌شناختی فارسی، مجموعه مقالات، تهران : مرکز دانشگاهی.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">52-دبیر مقدم، محمد، 1378، زبان‌شناسی نظری : پیدایش و تکوین دستور زایشی، تهران، سخن.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">53-دالمایر، فرد،1387، زبان و سیاست، ترجمه عباس منوچهری و دیگران، تهران : پژوهشکده و مطالعات فرهنگی و اجتماعی.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">54-ذوالفقاری، حسن، 1378، زبان و ادبیات فارسی عمومی :برگزیده متون ادبی پانزده فصل، شیوه نگارش فارسی، مباحث دستور و زبان‌شناسی، تهران : نشر چشمه.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">55-روبینز، رابرت هنری، 1370، تاریخ مختصر زبان‌شناسی، ترجمه علی محمد حق شناس، تهران : مرکز.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">56-رضایی، لیلا، 1387، زبان‌شناسی و رادیو، تهران : طرح آینده.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">57-زرشناس، زهره، 1382، زبان و ادبیات ایران باستان، تهران : دفتر پژوهش‌های فرهنگی.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">58-زکریا، میشال، 1387، زبان‌شناسی زایشی– گشتاری و دستور زبان عربی (جمله ساده)، تهران : دانشگاه تهران.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">59-زندی، بهمن، 1383، اصول و مبانی برنامه ریزی درسی آموزش زبان فارسی کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی و آموزش زبان فارسی، تهران : دانشگاه پیام نور.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">60-زمردیان، رضا، 1368، زبان‌شناسی عملی، بررسی گویش قائن، مشهد : آستان قدس رضوی، معاونت فرهنگی.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">61-زمردیان، رضا، 1388، زبان‌شناسی چیست : سی و سه مقاله در زبان‌شناسی، تهران : ری را.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">62-ژانتون، پی یر، 1376، زبان جهانی :تاریخچه و زبان‌شناسی تطبیقی اسپرانتو، ترجمه محمد جواد کمالی، تهران : عطائی.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">63-ژیرار، دنی، 1365، زبان‌شناسی کاربردی و علم آموزش زبان، ترجمه گیتی دیهیم، تهران : مرکز نشر دانشگاهی.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">64-ژیرار، دنی، 1366، زبان‌شناسی کار بسته و علم زبان آموزی، (بی‌ام) : واحد فوق برنامه بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی مرکز.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">65-ساغروانیان، جلیل، 1369، فرهنگ اصطلاحات زبان‌شناسی : موضوعی – توصیفی، مشهد : نما.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">66-سامرائی، ابراهیم، 1376، زبان‌شناسی تطبیقی، سبزوار : دانشگاه تربیت معلم.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">67-سامارین، ویلیام ج، (بی‌ات)، زبان‌شناسی عملی، راهنمای بررسی گویش‌ها، ترجمه لطیف عطاری، تهران : ستاد انقلاب فرهنگی، مرکز نشر دانشگاهی.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">68-سرو، حسن، 1373، واژه نامه زبان‌شناسی و زمینه های وابسته : آلمانی – فارسی، تهران : نگارو.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">69-سورن، پیتر، 1388، مکاتب زبان‌شناسی نوین در غرب :(بخشی از کتاب زبان شناسی در غرب)، تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">70-سورن، پیتر، 1387، تاریخ زبان‌شناسی (بخشی از کتاب زبان‌شناسی در غرب)، تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">71-سوسور، فردینان دو، 1378، دوره زبان‌شناسی عمومی، ترجمه کورش صفوی، تهران : هرمس.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">72-سوسور، فردینان،1383، نشانه شناسی کاربردی: مجموعه نشانه شناسی و زبان‌شناسی، تهران : علم.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">73-سوسور، فردینان دو، 1378، درس‌های زبان‌شناسی همگانی، تهران : فرزان روز.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">74-شریعت زاده، ناهید، 1374، واژه نامه زبان‌شناسی، (بی‌ام) :سهیل.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">75-شجاع رضوی، سعیده، 1377، زبان‌شناسی و سبک شناسی در ادبیات و ادبیات عامه، مشهد : اردشیر.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">76-صفایی، فرشاد، 1381، هزار مسئله نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها، تهران : نوپردازان.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">77-صفوی، کورش، 1360، درآمدی بر زبان‌شناسی، تهران : بنگاه ترجمه و نشر کتاب.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">78-صفوی، کورش، 1361، واژه نامه زبان‌شناسی، فارسی- انگلیسی، تهران : مجرد.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">79-صفوی، کورش، 1377، زبان‌شناسی و ادبیات (تاریخچه چند اصطلاح)، تهران : هرمس.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">80-صفوی، کورش، 1380، منطق در زبان شناسی، تهران : حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">81-صفوی، کوروش، 1380، گفتارهایی در زبان‌شناسی، تهران : هرمس.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">82-صفوی، کورش، 1386، آشنایی با تاریخ زبان‌شناسی، تهران :پژواک کیوان.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">83-صفوی، کورش، 1373، از زبان‌شناسی به ادبیات، تهران : نشر چشمه.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">84-ضرغامیان، مهدی، 1377، هانیه در دنیای زبان‌شناسی، تهران : نی.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">85-ضمیران، محمد، 1382، درآمدی بر نشانه شناسی هنر، تهران : قصه.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">86-عاصی، مصطفی، 1375، واژگان گزیده زبان‌شناسی، تهران : شرکت انتشاراتی علمی و فرهنگی.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">87-عبدالتزاب، رمضان، 1367، مباحثی در فقه اللغه و زبان‌شناسی عربی، تهران : آستان قدس رضوی : معاونت فرهنگی.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">88-عظیما، علی اکبر، 1342، زبان‌شناسی عمومی، اصفهان : شهریار.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">89-علی پور، مصطفی، 1371، ساختار زبان شعر امروز (پژوهشی در واژگان و ساخت زبان شعر معاصر)، تهران : فردوس.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">90-غلامعلی زاده، خسرو، 1375، زبان‌شناسی (درآمدی بر زبان و ارتباط)، کرمانشاه :دانشگاه رازی کرمانشاه : طاق بستان.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">91-فالک، جولیا س، 1380، زبان‌شناسی و زبان : بررسی مفاهیم اساسی و کاربردها، تهران : رهنما.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">92-فالک، جولیا س،1371، زبان‌شناسی و زبان : بررسی مفاهیم بنیادی زبان‌شناسی، تهران : استان قدس رضوی.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">93-فرهادی، حسین،1381، اصول و روش تحقیق در زبان‌شناسی کاربردی، تهران : رهنما.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">94-فرامکین، ویکتوریا، 1376، درآمدی بر زبان‌شناسی همگانی، ترجمه علی بهرامی، تهران : رهنما.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">95-فرامکین، ویکتوریا، 1387، درآمدی بر زبان و زبان‌شناسی، ترجمه علی بهرامی، تهران : رهنما.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">96-فرشیدورد، خسرو، 1382، دستور مفصل امروز: بر پایه زبان‌شناسی جدید، تهران : سخن.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">97-فروتن، فریبرز، 1387، دستور زبان بختیاری، اهواز : کردگار.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">98-قانعی فرد، عرفان، 1384، نخستین درس‌های فرهنگ نگاری (زبان‌شناسی کاربردی)، تهران : بهنود.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">99-کالوه، لوئی ژان، 1379، درآمدی بر زبان‌شناسی اجتماعی، محمد جعفر پوینده، تهران : نقش جهان.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">100-کالر، جانایتان،1376، فردینان دوسوسور، ترجمه کورش صفوی، تهران : هرمس.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">101-کت فورد، جان کانیسون،1375، یک نظریه ترجمه از دیدگاه زبان‌شناسی: رساله ای در زبان‌شناسی کاربردی، تهران :نی.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">102- کپس، جئورگی، 1380، زبان تصویر، ترجمه فیروزه هاجر، تهران : سروش.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">103-کوک، یویان جیمز، چامسکی، نوایم،1387، دستور زبان جهانی چامسکی، ترجمه ابراهیم چگینی، تهران : رهنما.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">104-کوندراتف، الکساندرمیخائیلوویچ،1363، زبان و زبان‌شناسی، ترجمه علی صلح‌جو، تهران : ایران یاد.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">105-گاتری، ویلیام کی‌ات چمبرز، 1378، افلاطون : زبان‌شناسی. محاورات انتقادی، (بی‌ام) : فکر روز.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">106-لادو، رابرت، 1367، زبان‌شناسی در میان فرهنگ‌ها :زبان‌شناسی کاربردی جهت استفاده آموزگاران زبان، تهران :دانشگاه تربیت معلم : انتشارات جهاد دانشگاهی.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">107-مارتینه، آندره، 1380، اصول و روش‌های زبان‌شناسی نقش گرا، ترجمه هرمز میلانیان، تهران : هرمس.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">108-مارتینه، آندره،1378، اصول زبان‌شناسی عمومی، ترجمه علاالدین گوشه گیر، اهواز: دانشگاه شهید چمران.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">109-مدرسی، فاطمه، 1386، از واج تا جمله:فرهنگ زبان‌شناسی-دستوری، تهران:چاپار.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">110-مشکوء الدینی، مهدی، 1373، سیر زبان‌شناسی، مشهد : دانشگاه فردوسی.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">111-مشیری، مهشید، 1373، ده مقاله درباره زبان، فرهنگ، ترجمه، تهران : البرز.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">112-مهاجر، مهران، 1376، به سوی زبان‌شناسی شعر، ره یافتی نقش گرا، تهران : مرکز.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">113-منگنو، دومینیک،1378، الفبای زبان‌شناسی، ترجمه محمد تقی غیاثی، تهران : جامی.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">114-نرسیسیانس، امیلیا، 1382، مباحثی در دوزبانگی از دیدگاه علوم اجتماعی، تهران : پژوهشکده مردم شناسی.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">115-نجفی، ابوالحسن، 1371، مبانی زبان‌شناسی و کاربرد آن در زبان فارسی، تهران : نیلوفر.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">116-نیومایر، فردریک، 1378، جنبه های سیاسی زبان‌شناسی، ترجمه اسماعیل فقیه، تهران: نی.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">117-نیلی پور، رضا، 1380، زبان‌شناسی و آسیب شناسی زبان، تهران : هرمس.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">118-وال ورک، چان فارادی، 1356، زبان و زبان‌شناسی، مقدمه ای بر مطالعه زبان، ترجمه حمید سرهنگیان، تبریز : دانشگاه اذرآبادگان.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">119-وزین پور، نادر، 1348، ساختمان فعل در زبان ترکی از دیدگاه زبان‌شناسی، تهران :(بی ن).</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">120-واترمن، جانتی، 1347، سیری در زبان‌شناسی، ترجمه فریدون به دره ای، (بی‌ام) : شرکت سهامی کتاب‌های جیبی.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">121-وثوقی، محمد باقر، 1369، لارشهری به رنگ خاک، پژوهشی در زبان‌شناسی و تاریخ لرستان، تهران : نشر کلمه لار : انجمن لارشناسی.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">122-هادسن، گروور،1382، مباحث ضروری و بنیادین زبان‌شناسی مقدماتی (ضروریات زبان‌شناسی مقدماتی)، ترجمه علی بهرامی، تهران: رهنما.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">123-هال، رابرت اندرسن، (بی تا)، زبان و زبان‌شناسی، ترجمه محمد رضا باطنی، تهران : شرکت سهامی کتاب‌های جیبی.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">124-هومند، نصرا...، 1369، پژوهشی در زبان تبری، مازندرانی، همراه با علائم زبان‌شناسی و اشعاری از رضاخراتی، آمل : کتاب سر ای طالب آملی.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">125-همایون، همادوست، 1371، واژه نامه زبان‌شناسی و علوم وابسته، تهران : موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">126-همایون پور، هرمز و دیگران، 1382، فرهنگ، زبان، ترجمه، تهران : سازمان چاپ و انتشارات.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">127-یارمحمدی، لطف ا ...، 1374، پانزده مقاله در زبان‌شناسی مقابله ای و ساخت زبان فارسی:دستور، متن و گفتمان، تهران : رهنما.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">128-یول، جورج، 1370، بررسی زبان : مبحثی در زبان‌شناسی همگانی، (بی. م) : مرکز.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">129-...،1383، اوستای کهن، سروده های زرتشت: گات‌ها : برگردان هفت هات نخستین همراه با متن اوستایی و گزارش‌های زبان‌شناسی، مترجم آبتین ساسان فر، تهران : بهجت.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">130-....،1373، مجموعه مقالات دومین کنفرانس زبان‌شناسی نظری و کاربردی، تهران : دانشگاه علامه طباطبایی.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6666669845581px; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 21.3333339691162px; text-align: justify;">131-...،1384، گرایش‌های نوین در زبان‌شناسی و آموزش زبان، تهران : دانشگاه تربیت مدرس تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی.</p> text/html 2015-08-27T20:24:44+01:00 madanilinguist.mihanblog.com دکتر داود مدنی - کامران درخشان دانلود کتاب نگاهی به زبان انگلیسی از دیدگاه زبان شناسی http://madanilinguist.mihanblog.com/post/585 <a href="http://dl.parsbook.org/server3/uploads/zabanshenasi-english.zip" target="" title="">دانلود کتاب</a><div><br></div><div><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; line-height: 17.6000003814697px; text-align: right; color: rgb(0, 128, 0); background: transparent;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;">توضیحات :</strong></span><span style="line-height: 17.6000003814697px; text-align: right;">&nbsp;زبانشناسی یکی از رشته های علمی است که اساسا به تحقیق و مطالعه پیرامون زبان های بشری می پردازد. این شاخه از دانش با پژوهش در حوزه های پیدایش زبان – دستور آواشناسی واج شناسی واژه شناسی و نحو – تلاش در توجیه فرایند پیچیده ی زبان دارد. بدیهی است توانایی انسان به عنوان تنها موجود بیولوژیک در طبیعت در به کارگیری زبان مطالعات زبان شناختی قابل توجهی را طلب می کند که این مطالعات علیرغم گستردگی و به کارگیری فناوری های مدرن و پیشرفته کماکان در مراحل آغازین خود قرار دارند. در گستره ی شناخت ماهیت وجودی زبان – تلاشی که از ادوار کهن آغاز شده و تا کنون سیر تکاملی خود را می پیماید – دستاوردهای این پژوهش عمدتا” در راستای توجیه انتزاعی این پدیده مورد استفاده قرار گرفته و پیروآن آرائی گوناگون همراه با نظریاتی متنوع را در پیش روی پژوهشگران قرار داده است براین اساس پس از مطالعه ی نکات خاص دستوری در فصل اول شاخصه‌های آوایی زبان در دومین فصل مورد بررسی قرارگرفته وفصل سوم به کلیت های عمومی و مشترک میان زبان های بشری همراه با شاخصه های زبان انگلیسی به عنوان یکی از پروقوع ترین و رایج ترین نمونه ی زبانی پرداخته است. در فصل چهارم فرایند های پیدایش واژگان زبان و نمونه های رایج واژگان زبان و نمونه های آن در زبان انگلیسی مورد ارزیابی قرارگرفته تا مقدمه ای بر آغاز بخشی از بررسی مقابله ای ساخت زبان که در فصل پنجم مورد بحث قرار خواهد گرفت باشد. درفصل پایانی نیز جنبه های نگارشی و قراردادی زبان مورد معرفی قرارگرفته اند تا دانشجویان را با روش های نگارشی قراردادی زبان بیش از پیش آشنا کنند.</span></div> text/html 2015-08-27T17:52:28+01:00 madanilinguist.mihanblog.com دکتر داود مدنی - کامران درخشان دانلود Xilisoft PDF to Word Converter v1.0.2.1116 - نرم افزار تبدیل فایل های PDF به فرمت Word http://madanilinguist.mihanblog.com/post/583 <header style="margin: 0px; padding: 10px 20px 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 14.3999996185303px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><h1 style="margin: 0px 0px 0.4em; padding: 3px 0px 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 1.71em; vertical-align: baseline; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-stretch: normal; line-height: 1.3; word-spacing: -3px; text-shadow: rgb(185, 213, 245) 0px 0px 3px; color: rgb(19, 72, 136); background: transparent;"><br></h1><ul style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; list-style: none; background: transparent;"><li class="hit" style="margin: 0px; padding: 0px 20px 0px 10px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 0.9em; vertical-align: baseline; list-style: none; width: 85px; float: right; color: rgb(139, 139, 139); background: url(http://p30download.com/template/icons/set1/graph.gif) 100% 0% no-repeat;">بازدید:&nbsp;121,532</li><li class="cat" style="margin: 0px; padding: 0px 20px 0px 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 0.9em; vertical-align: baseline; list-style: none; width: 430px; float: right; color: rgb(139, 139, 139); background: url(http://p30download.com/template/icons/set1/open-folder.gif) 100% 0% no-repeat;">دسته:&nbsp;<a href="http://p30download.com/fa/software/" title="دانلود نرم افزار" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 10.8000001907349px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; color: rgb(19, 72, 136); background: transparent;">نرم افزار</a>&nbsp;»&nbsp;<a title="دانلود نرم افزار اداری" href="http://p30download.com/fa/software/category/office-business/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 10.8000001907349px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; color: rgb(19, 72, 136); background: transparent;">اداری</a>&nbsp;»&nbsp;<a title="دانلود نرم افزار پی دی اف" href="http://p30download.com/fa/software/category/office-business/pdf/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 10.8000001907349px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; color: rgb(19, 72, 136); background: transparent;">پی دی اف</a></li></ul></header><div class="post-content" style="margin: 0px; padding: 10px 20px 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 14.3999996185303px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div class="post-graphical-image" style="margin: 0px; padding: 20px 0px 10px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-align: center; background: transparent;"><img itemprop="primaryImageOfPage" src="http://img.p30download.com/software/image/2010/11/1291012718_xilisoft-pdf-to-word-converter.jpg" alt="دانلود Xilisoft PDF to Word Converter v1.0.2.1116 - نرم افزار تبدیل فایل های PDF به فرمت Word" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"></div><p itemprop="text" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; background: transparent;"><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">Xilisoft PDF to Word Converter</b>&nbsp;<a class="backlink" href="http://p30download.com/fa/software/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0); background: transparent;">نرم افزار</a>ی حرفه ای است که به منظور تبدیل فایل های PDF به فرمت Word طراحی و ساخته شده است. این محصول کارکرد فوق العاده آسان و ساده ای دارد. این مبدل فایل های PDF را به فایل های ورد با فرمت های DOC ،DOCX و RTF تنها در دو مرحله تبدیل می کند. استفاده از عملگر کشیدن و رها کردن و سپس فشردن دکمه ی تبدیل.<br>نیازی به Adobe Acrobat یا Adobe Reader نیست، این نرم افزار تمام ویژگی های فایل اصلی شما را حفظ می کند. شما می توانید تنها تعداد مشخصی از صفحات فایل PDF خود را تبدیل نمایید و یا تمام آن را به ک<a class="backlink" href="http://p30download.com/fa/mac/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0); background: transparent;">مک</a>&nbsp;این محصول حرفه ای به فرمت Word تبدیل کنید.<br><br><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">توجه:</b>&nbsp;این نرم افزار همانند سایر نرم افزار های تبدیل PDF به Word توانایی تبدیل پی دی اف های فارسی به متن تایپ شده قابل ویرایش را ندارد!<br></p><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; background: transparent;"><b style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">قابلیت های کلیدی&nbsp;<a class="backlink" href="http://p30download.com/fa/software/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 0); background: transparent;">نرم افزار</a>&nbsp;Xilisoft PDF to Word Converter:</b><br>- تبدیل فایل های PDF به فرمت Word<br>- قابلیت مشاهده ی فایل اصلی در حالت Thumbnail<br>- قابلیت تبدیل فرمت چندین صفحه ی مشخص یا کل صفحات<br>- قابلیت اجرای وظایف در پس زمینه به منظور دستیابی به کارکرد بالا و نگهداری بیشتر منابع CPU<br>- قابلیت خروج اتوماتیک از برنامه و خاموش کردن، به حالت آماده باش بردن سیستم و ...<br>- واسط کاربری چند زبانه انگلیسی، آلمانی، ایتالیایی، فرانسه، ژاپنی، چینی و اسپانیایی<br>- و ...</p></div><aside style="margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; line-height: 14.3999996185303px; text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div class="extra-info" style="margin: 10px 20px; padding: 1px 15px; border-width: 0px 0px 2px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(219, 214, 174); outline: 0px; font-size: 1em; vertical-align: baseline; border-radius: 7px; position: relative; color: rgb(110, 104, 49); transition: all 0.3s ease-out; background: rgb(243, 241, 228);"><h3 style="margin: 0px 0px 0.3em; padding: 0.4em 3px 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 1.6em; vertical-align: baseline; font-family: 'b koodak', bkoodak, Arial, Helvetica, sans-serif; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; color: rgb(186, 180, 133); background: transparent;">مشخصات</h3><a class="dbox cboxElement" target="_blank" rel="nofollow" href="http://p30download.com/feedback/version/popup.php?report-id=12725&amp;report-bid=2&amp;report-title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF%20Xilisoft%20PDF%20to%20Word%20Converter%20v1.0.2.1116%20-%20%D9%86%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84%20%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20PDF%20%D8%A8%D9%87%20%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%AA%20Word" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; color: rgb(110, 104, 49); background: transparent;"><span class="report-old-version" style="margin: 0px; padding: 2px 10px 3px; border-bottom-width: 1px; border-style: none none solid; border-bottom-color: rgb(150, 143, 106); outline: 0px; font-size: 0.9em; vertical-align: baseline; display: block; position: absolute; top: 10px; left: 10px; color: rgb(91, 87, 51); border-radius: 3px; cursor: pointer; line-height: 1.3; background: rgb(198, 192, 153);">گزارش انتشار نسخه جدید</span></a><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; background: transparent;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">شرکت سازنده:</strong>&nbsp;<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://referless.com/?http://www.xilisoft.com/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; color: rgb(110, 104, 49); background: transparent;">Xilisoft Corporation</a>&nbsp;<br><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">قیمت:</strong>&nbsp;<span itemscope="" itemtype="http://schema.org/Offer" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"><span itemprop="price" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">29.95 دلار آمریکا</span>&nbsp;(صرفاً جهت اطلاع)&nbsp;</span><br><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">حجم فایل:</strong>&nbsp;<span itemscope="" itemtype="http://schema.org/SoftwareApplication" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"><span itemprop="fileSize" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">15.0 مگابایت</span>&nbsp;</span><br><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">تاریخ انتشار:</strong>&nbsp;14:00 - 89/9/13&nbsp;<br><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">منبع:</strong>&nbsp;<a href="http://p30download.ir/" title="دانلود" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; color: rgb(110, 104, 49); background: transparent;">پی سی دانلود</a>&nbsp;<br><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">امتیاز:</strong>&nbsp;<img class="image-middle" src="http://p30download.com/template/images/2.5-star.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; vertical-align: middle; background: transparent;">&nbsp;<br></p></div><div class="post-help" style="margin: 10px 20px; padding: 1px 15px; border-width: 0px 0px 2px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(245, 228, 98); outline: 0px; font-size: 1em; vertical-align: baseline; border-radius: 7px; color: rgb(173, 123, 9); background: rgb(255, 250, 205);"><h3 style="margin: 0px 0px 0.3em; padding: 0.4em 3px 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 1.6em; vertical-align: baseline; font-family: 'b koodak', bkoodak, Arial, Helvetica, sans-serif; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; color: rgb(183, 138, 35); background: transparent;">راهنمای نصب</h3><p dir="rtl" style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; background: transparent;">1- نرم افزار را نصب کنید.<br>2- اگر نرم افزار در حالت اجرا قرار دارد آن را ببندید و فایل موجود در پوشه ی Crack را در محل نصب نرم افزار کپی کنید.<br>3- نرم افزار را اجرا کنید و با استفاده از هر نام و سریال دلخواهی آن را رجیستر کنید.</p></div><div class="download-links" style="margin: 10px 20px; padding: 10px 15px; border-width: 0px 0px 2px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(184, 235, 89); outline: 0px; font-size: 1em; vertical-align: baseline; border-radius: 7px; width: 540px; position: relative; color: rgb(92, 160, 0); background: rgb(230, 255, 178);"><h3 style="margin: 0px 0px 0.3em; padding: 0.4em 3px 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 1.6em; vertical-align: baseline; font-family: 'b koodak', bkoodak, Arial, Helvetica, sans-serif; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; color: rgb(140, 205, 24); background: transparent;">لینک های دانلود</h3><span class="instruction-expander" style="margin: 0px; padding: 2px 10px 3px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(107, 162, 23); outline: 0px; font-size: 0.9em; vertical-align: baseline; display: block; position: absolute; top: 10px; left: 10px; color: rgb(255, 255, 255); border-radius: 3px; cursor: pointer; line-height: 1.3; background: rgb(142, 198, 26);">راهنمای دانلود</span><a class="dbox cboxElement" target="_blank" rel="nofollow" href="http://p30download.com/report/pop-up.php?report-id=12725&amp;report-bid=2&amp;report-title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF%20Xilisoft%20PDF%20to%20Word%20Converter%20%D9%86%D8%B1%D9%85%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84%20%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20PDF%20%D8%A8%D9%87%20%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%AA%20Word" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; color: rgb(9, 112, 11); background: transparent;"><span class="report-link" style="margin: 0px; padding: 2px 10px 3px; border-bottom-width: 1px; border-style: none none solid; border-bottom-color: rgb(216, 39, 39); outline: 0px; font-size: 0.9em; vertical-align: baseline; display: block; position: absolute; top: 10px; left: 105px; color: rgb(255, 255, 255); border-radius: 3px; cursor: pointer; line-height: 1.3; background: rgb(255, 107, 15);">گزارش خرابی</span></a><p style="margin: 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; background: transparent;"><img class="image-text-top" src="http://p30download.com/template/icons/set3/arrow-down.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; vertical-align: text-top; background: transparent;">&nbsp;<a rel="nofollow" target="_blank" href="http://s2.p30download.com/users/202/software/office-business/pdf/Xilisoft.PDF.to.Word.Converter.v1.0.2.1116_p30download.com.zip" style="margin: 0px; padding: 3px 4px 4px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; color: rgb(9, 112, 11); background: transparent;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">دانلود</strong>&nbsp;- 15.0 مگابایت</a></p><div><br></div></div></aside> text/html 2015-08-27T16:49:34+01:00 madanilinguist.mihanblog.com دکتر داود مدنی - کامران درخشان معرفی ۵ نرم افزار برای تبدیل عکس به متن http://madanilinguist.mihanblog.com/post/582 <header class="single-post-head" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, tahoma; line-height: 12.8000001907349px;"><h2 itemprop="headline" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 33px; vertical-align: baseline; font-weight: 400; line-height: 44px;"><span style="font-size: 15px; line-height: 33px; text-align: justify;">در گذشته زمان زیادی برای تایپ متن های خود صرف میکردیم،اما امروزه با پیشرفت&nbsp;</span><a href="http://anzalweb.ir/" style="font-size: 15px; line-height: 33px; text-align: justify; box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(99, 130, 15); cursor: pointer; text-decoration: none;">تکنولوژی</a><span style="font-size: 15px; line-height: 33px; text-align: justify;">&nbsp;دیگر نیاز به تایپ کردن های طولانی و خسته کننده نیست. شما میتوانید نوشته و متن های خود را اسکن کنید یا با تلفن همراه خود از آنها عکس بگیرید و در نهایت آنها را به متن تبدیل کنید.</span></h2></header><section class="single-post-text" itemprop="description" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Yekan, tahoma; line-height: 12.8000001907349px;"><p style="box-sizing: inherit; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 15px; vertical-align: baseline; line-height: 33px; text-rendering: optimizeLegibility; text-align: justify;"><a href="http://anzalweb.ir/wp-content/uploads/2011/08/ocr-scan.jpg" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(99, 130, 15); cursor: pointer; text-decoration: none;"><img class="alignnone size-full wp-image-525" title="ocr" src="http://anzalweb.ir/wp-content/uploads/2011/08/ocr-scan.jpg" alt="انزل وب" width="247" height="173" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; max-width: 100%; height: auto;"></a></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 15px; vertical-align: baseline; line-height: 33px; text-rendering: optimizeLegibility; text-align: justify;"><span id="more-522" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"></span></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 15px; vertical-align: baseline; line-height: 33px; text-rendering: optimizeLegibility; text-align: justify;">در ادامه ۵ نرم افزار OCR را برای تبدیل عکس ها به متن را معرفی کنیم.</p><blockquote style="box-sizing: inherit; margin: 10px; padding: 0px 5px 0px 0px; border-width: 0px 2px 0px 0px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(238, 238, 238); vertical-align: baseline; quotes: none; display: inline-block; line-height: 1.4; color: rgb(119, 119, 119);"><p style="box-sizing: inherit; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 15px; vertical-align: baseline; line-height: 33px; text-rendering: optimizeLegibility; text-align: justify;"><em style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">OCR مخفف Optical character recognition است.</em></p></blockquote><p style="box-sizing: inherit; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 15px; vertical-align: baseline; line-height: 33px; text-rendering: optimizeLegibility; text-align: justify;">۱-<span style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-weight: 700;">Microsoft OneNote<br style="box-sizing: inherit;"></span></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 15px; vertical-align: baseline; line-height: 33px; text-rendering: optimizeLegibility; text-align: justify;">عکس خود را به OneNote بکشید،همچنین به وسیله قسمت clip&nbsp; میتوانید یک قسمت از صفحه نمایش یا عکس را به نرم افزار وارد کنید.</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 15px; vertical-align: baseline; line-height: 33px; text-rendering: optimizeLegibility; text-align: justify;">بر روی عکس وارد شده کلیک راست کنید و گزینه Copy Text from Picture را انتخاب کنید،متن تشخیص داده شده در عکس به صورت خودکار به حافظه clipboard شما منتقل میشود و شما میتوانید آن را در هر نرم افزاری مانند Word یا Notepad استفاده کنید.</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 15px; vertical-align: baseline; line-height: 33px; text-rendering: optimizeLegibility; text-align: justify;"><a href="http://anzalweb.ir/wp-content/uploads/2011/08/1_OneNote.png" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(99, 130, 15); cursor: pointer; text-decoration: none;"><img class="alignnone size-medium wp-image-526" title="OneNote" src="http://anzalweb.ir/wp-content/uploads/2011/08/1_OneNote-271x300.png" alt="انزل وب" width="271" height="300" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; max-width: 100%; height: auto;"></a></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 15px; vertical-align: baseline; line-height: 33px; text-rendering: optimizeLegibility; text-align: justify;">این نرم افزار را از&nbsp;<a href="http://download.cnet.com/Microsoft-OneNote/3000-2064_4-10261313.html" target="_blank" rel="nofollow" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(99, 130, 15); cursor: pointer; text-decoration: none;">اینجا</a>&nbsp;دریافت کنید.( اگر&nbsp;<span style="font-weight: bold;">Microsoft Office نصب کرده اید از آنجا اجرا کنید )</span></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 15px; vertical-align: baseline; line-height: 33px; text-rendering: optimizeLegibility; text-align: justify;">۲-<span style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-weight: 700;">Microsoft Office Document Imaging</span></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 15px; vertical-align: baseline; line-height: 33px; text-rendering: optimizeLegibility; text-align: justify;">یک ابزار بسیار کوچک دیگر از خانواده Microsoft،که همراه با Microsoft Office نصب میشود، برای استفاده از این&nbsp;<a href="http://anzalweb.ir/" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(99, 130, 15); cursor: pointer; text-decoration: none;">ابزار</a>&nbsp;به قسمت Microsoft Office Tools&nbsp; بروید.</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 15px; vertical-align: baseline; line-height: 33px; text-rendering: optimizeLegibility; text-align: justify;"><a href="http://anzalweb.ir/wp-content/uploads/2011/08/2_MS-Office-Doc-Img.png" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(99, 130, 15); cursor: pointer; text-decoration: none;"><img class="alignnone size-medium wp-image-527" title="2_MS-Office-Doc-Img" src="http://anzalweb.ir/wp-content/uploads/2011/08/2_MS-Office-Doc-Img-300x71.png" alt="انزل وب" width="300" height="71" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; max-width: 100%; height: auto;"></a></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 15px; vertical-align: baseline; line-height: 33px; text-rendering: optimizeLegibility; text-align: justify;">استفاده از این ابزار کمی محدود است و&nbsp; فقط فایل هایی با فرمت TIFFیا MDI را قبول میکند،شما میتوانید عکس های خود را با نرم افزار مثل Paint ویندوز یا Photoshap تبدیل کنید و سپس آنها را وارد نرم افزار کنید.</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 15px; vertical-align: baseline; line-height: 33px; text-rendering: optimizeLegibility; text-align: justify;"><a href="http://anzalweb.ir/wp-content/uploads/2011/08/2ii_MS-Office-Doc-Img.png" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(99, 130, 15); cursor: pointer; text-decoration: none;"><img class="alignnone size-medium wp-image-528" title="2ii_MS-Office-Doc-Img" src="http://anzalweb.ir/wp-content/uploads/2011/08/2ii_MS-Office-Doc-Img-300x276.png" alt="انزل وب" width="300" height="276" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; max-width: 100%; height: auto;"></a></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 15px; vertical-align: baseline; line-height: 33px; text-rendering: optimizeLegibility; text-align: justify;">برای استفاده ابتدا فایل خود را Open کنید،سپس بر روی ایکون چشم که در بالای صفحه است کلیک کنید ،پس از تشخیص متن بر روی آیکون MS Word کلیک کنید تا متن تشخیص داده شده به Word ارسال و نمایش داده شود.</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 15px; vertical-align: baseline; line-height: 33px; text-rendering: optimizeLegibility; text-align: justify;">۳-<span style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-weight: 700;">SimpleOCR</span></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 15px; vertical-align: baseline; line-height: 33px; text-rendering: optimizeLegibility; text-align: justify;">این نرم افزار میتواند به خوبی دست خط ها را در عکس تشخیص بدهد و آنها را تبدیل به متن کند</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 15px; vertical-align: baseline; line-height: 33px; text-rendering: optimizeLegibility; text-align: justify;"><a href="http://anzalweb.ir/wp-content/uploads/2011/08/3_SimpleOCR.png" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(99, 130, 15); cursor: pointer; text-decoration: none;"><img class="alignnone size-medium wp-image-529" title="3_SimpleOCR" src="http://anzalweb.ir/wp-content/uploads/2011/08/3_SimpleOCR-300x190.png" alt="انزل وب" width="300" height="190" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; max-width: 100%; height: auto;"></a></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 15px; vertical-align: baseline; line-height: 33px; text-rendering: optimizeLegibility; text-align: justify;">برخی از قابلیت های این نرم افزار :</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 15px; vertical-align: baseline; line-height: 33px; text-rendering: optimizeLegibility; text-align: justify;">– توانایی خواندن عکس به صورت مستقیم از scanner یا صفحات با فرمت jpg, tiff, bmp</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 15px; vertical-align: baseline; line-height: 33px; text-rendering: optimizeLegibility; text-align: justify;">– قابلیت انتخاب قسمتی از عکس یا نادیده گرفتن برخی از ویژگی های متن</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 15px; vertical-align: baseline; line-height: 33px; text-rendering: optimizeLegibility; text-align: justify;">– spell-checker،که میتواند متن شما را پس از ترجمه بلافاصله تصحیح کند</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 15px; vertical-align: baseline; line-height: 33px; text-rendering: optimizeLegibility; text-align: justify;">– فایل تبدیل شده میتوانند در فرمت های doc یا txt ذخیره شود.</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 15px; vertical-align: baseline; line-height: 33px; text-rendering: optimizeLegibility; text-align: justify;">این نرم افزار را از&nbsp;<a href="http://www.simpleocr.com/" target="_blank" rel="nofollow" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(99, 130, 15); cursor: pointer; text-decoration: none;">اینجا</a>&nbsp;دریافت کنید.</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 15px; vertical-align: baseline; line-height: 33px; text-rendering: optimizeLegibility; text-align: justify;">۴-<span style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-weight: 700;">TopOCR</span></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 15px; vertical-align: baseline; line-height: 33px; text-rendering: optimizeLegibility; text-align: justify;">این نرم افزار مناسب دوربین های دیجیتالی(حداقل ۳MP) ،تلفن های همراه و اسکنر ها است،شبیه SimpleOCR دو پنجره دارد که دیکی برای قرار دادن عکس و دیگری برای متن ترجمه شده است.</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 15px; vertical-align: baseline; line-height: 33px; text-rendering: optimizeLegibility; text-align: justify;"><a href="http://anzalweb.ir/wp-content/uploads/2011/08/4_TopOCR.png" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(99, 130, 15); cursor: pointer; text-decoration: none;"><img class="alignnone size-medium wp-image-530" title="4_TopOCR" src="http://anzalweb.ir/wp-content/uploads/2011/08/4_TopOCR-300x140.png" alt="انزل وب" width="300" height="140" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; max-width: 100%; height: auto;"></a></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 15px; vertical-align: baseline; line-height: 33px; text-rendering: optimizeLegibility; text-align: justify;">برخی از قابلیت های این نرم افزار :</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 15px; vertical-align: baseline; line-height: 33px; text-rendering: optimizeLegibility; text-align: justify;">– قابلیت پشتیبانی از فرمت های JPEG, TIFF, GIF ,BMP</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 15px; vertical-align: baseline; line-height: 33px; text-rendering: optimizeLegibility; text-align: justify;">– تنظیماتی برای وضوح بهتر عکس ،مانند:brightness, color, contrast, despeckle, sharpen</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 15px; vertical-align: baseline; line-height: 33px; text-rendering: optimizeLegibility; text-align: justify;">– فایل تبدیل شده میتواند در فرمت های PDF, RTF, HTML ,TXT ذخیره شود<em style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"></em></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 15px; vertical-align: baseline; line-height: 33px; text-rendering: optimizeLegibility; text-align: justify;"><em style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">–&nbsp;</em>نرم افزار با صفحاتی که هم داری عکس و تصویر هستند به خوبی کار میکند</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 15px; vertical-align: baseline; line-height: 33px; text-rendering: optimizeLegibility; text-align: justify;">– نرم افزار دارای ۱۱ زبان مختلف است</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 15px; vertical-align: baseline; line-height: 33px; text-rendering: optimizeLegibility; text-align: justify;">این نرم افزار را از&nbsp;<a href="http://www.topocr.com/download.html" target="_blank" rel="nofollow" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(99, 130, 15); cursor: pointer; text-decoration: none;">اینجا</a>&nbsp;دریافت کنید.</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 15px; vertical-align: baseline; line-height: 33px; text-rendering: optimizeLegibility; text-align: justify;">۵-<span style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-weight: 700;">FreeOCR</span><span style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; font-weight: 700;"></span></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 15px; vertical-align: baseline; line-height: 33px; text-rendering: optimizeLegibility; text-align: justify;">این نرم افزار از Tesseract OCR engine منبع باز استفاده میکند که توسط شرکت HP گسترش داده شده و الان در اختیار شرکت گوگل است.</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 15px; vertical-align: baseline; line-height: 33px; text-rendering: optimizeLegibility; text-align: justify;"><a href="http://anzalweb.ir/wp-content/uploads/2011/08/5_FreeOCR.png" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(99, 130, 15); cursor: pointer; text-decoration: none;"><img class="alignnone size-medium wp-image-531" title="5_FreeOCR" src="http://anzalweb.ir/wp-content/uploads/2011/08/5_FreeOCR-300x215.png" alt="انزل وب" width="300" height="215" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; max-width: 100%; height: auto;"></a></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 15px; vertical-align: baseline; line-height: 33px; text-rendering: optimizeLegibility; text-align: justify;">برخی از قابلیت های این نرم افزار :</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 15px; vertical-align: baseline; line-height: 33px; text-rendering: optimizeLegibility; text-align: justify;">–&nbsp; پشتیبانی از اکثر فایل های تصویری و فرمت PDFوTIFF</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 15px; vertical-align: baseline; line-height: 33px; text-rendering: optimizeLegibility; text-align: justify;">– سازگار با اسکنرها</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 15px; vertical-align: baseline; line-height: 33px; text-rendering: optimizeLegibility; text-align: justify;">– دارای دو پنجره</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 15px; vertical-align: baseline; line-height: 33px; text-rendering: optimizeLegibility; text-align: justify;">– استفاده راحت از تنظیمات</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 15px; vertical-align: baseline; line-height: 33px; text-rendering: optimizeLegibility; text-align: justify;">این نرم افزار را از&nbsp;<a href="http://freeocr.co.uk/" target="_blank" rel="nofollow" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(99, 130, 15); cursor: pointer; text-decoration: none;">اینجا</a>&nbsp;دریافت کنید.</p><p style="box-sizing: inherit; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 15px; vertical-align: baseline; line-height: 33px; text-rendering: optimizeLegibility; text-align: justify;"><a href="http://www.softpedia.com/get/Others/Miscellaneous/FreeOCR.shtml" target="_blank" rel="nofollow" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(99, 130, 15); cursor: pointer; text-decoration: none;">لینک کمکی</a></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 15px; vertical-align: baseline; line-height: 33px; text-rendering: optimizeLegibility; text-align: justify;">منبع:<a href="http://anzalweb.ir/" style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(99, 130, 15); cursor: pointer; text-decoration: none;">انزل وب</a></p></section> text/html 2015-08-27T16:42:15+01:00 madanilinguist.mihanblog.com دکتر داود مدنی - کامران درخشان آشنائی با روش ها و آزمونهای آماری http://madanilinguist.mihanblog.com/post/580 <h1 style="font-size: 13px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; text-align: justify;"><span style="font-size: 12px;">منبع: آرش حبیبی، پایگاه مقاله علمی-پژوهشی پارس مدیر</span></h1><h1 style="font-size: 13px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; text-align: justify;">مقدمه</h1><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;">مقاله های علمی-پژوهشی را با روش ها و آزمون های آماری مورد استفاده می شناسند و دیگر گرد هم آوردن مطالب نویسندگان مختلف ارزش علمی و پژوهشی ندارد. علم آمار با پردازش داده ها و تبدیل آنها به اطلاعات مورد نیاز، زمینه اخذ تصمیم را فراهم می آورد. هنر مدیران و کارشناسان در نحوه استفاده از روشهای آماری و تحلیل اطلاعات به دست آمده تجلی پیدا می کند. امروزه بندرت می توان بدون استفاده از روشهای آماری اقدام به تفسیر، تبیین و تحلیل نتایج به دست آمده از تحقیق ها و پژوهش های علمی کرد.</p><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;">آمار در دو شاخه آمار توصیفی و احتمالات و آمار استنباطی بحث و بررسی می شود. احتمالات و تئوریهای احتمال اساسا از دایره بحث ما خارج است. همچنین آمار توصیفی مانند فراوانی، میانگین، واریانس و ... نیز مفروض در نظر گرفته شده اند. در این مقاله با تاکید بر فنون و روش های آماری استنیاطی، کاربرد آمار در مقاله های علمی-پژوهشی ارائه خواهد شد.</p><br style="color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;"><h1 style="font-size: 13px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; text-align: justify;">1. آمار استنباطی و آمار توصیفی</h1><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;">در یک پژوهش جهت بررسی و توصیف ویژگیهای عمومی پاسخ دهندگان از روش های موجود در آمار توصیفی مانند جداول توزیع فراوانی، در صد فراوانی، درصد فراوانی تجمعی و میانگین استفاده میگردد. بنابراین هدف آمار توصیفی یا descriptive محاسبه پارامترهای جامعه با استفاده از سرشماری تمامی عناصر جامعه است.</p><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;">در آمار استنباطی یا inferential پژوهشگر با استفاده مقادیر نمونه آماره ها را محاسبه کرده و سپس با کمک تخمین و یا آزمون فرض آماری، آماره ها را به پارامترهای جامعه تعمیم می دهد.برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از روش های آمار استنباطی استفاده می شود.</p><br style="color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;"><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;"><img src="http://www.parsmodir.com/any/mini.png">&nbsp;پارامتر شاخص بدست آمده از جامعه آماری با استفاده از سرشماری است و شاخص بدست آمده از یک نمونه n تائی از جامعه آماره نامیده می شود. برای مثال میانگین جامعه یا µ یک پارامتر مهم جامعه است. چون میانگین جامعه همیشه در دسترس نیست به همین خاطر از میانگین نمونه یا&nbsp;<img src="http://www.parsmodir.com/db/statistic/xbar.gif" width="17" height="18">که آماره برآورد کننده پارامتر µ است در بسیاری موارد استفاده می شود.</p><br style="color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;"><h1 style="font-size: 13px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; text-align: justify;">2. آزمون آماری و تخمین آماری</h1><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;">همانطور که در بخش&nbsp;<a href="http://www.parsmodir.com/db/resArticle.php" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 51, 255);">روش نگارش یک مقاله علمی-پژوهشی</a>&nbsp;عنوان شد در یک مقاله پژوهشی یا یک پایان نامه باید سوال پژوهش یا فرضیه پژوهش مطرح شود. اگر تحقیق از نوع سوالی و صرفا حاوی پرسش درباره پارامتر باشد، برای پاسخ به سوالات از تخمین آماری استفاده می شود و اگر حاوی فرضیه ها بوده و از مرحله سوال گذر کرده باشد، آزمون فرضیه ها و فنون آماری آن به کار می رود.</p><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;">هر نوع تخمین یا آزمون فرض آماری با تعیین صحیح آماره پژوهش شروع می شود. سپس باید توزیع آماره مشخص شود. براساس توزیع آماره آزمون با استفاده از داده های بدست آمده از نمونه محاسبه شده آماره آزمون محاسبه می شود. سپس مقدار بحرانی با توجه به سطح خطا و نوع توزیع از جداول مندرج در پیوست های کتاب آماری محاسبه می شود. در نهایت با مقایسه آماره محاسبه شده و مقدار بحرانی سوال یا فرضیه تحقیق بررسی و نتایج تحلیل می شود. در ادامه این بحث موشکافی می شود.</p><br style="color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;"><h1 style="font-size: 13px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; text-align: justify;">3. آزمون های آماری پارامتریک و ناپارامتریک</h1><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;">آمار پارامتریک که در خلال جنگ جهانی دوم شکل گرفت در برابر آمار پارامتریک قرار می گیرد. آمار پارامتریک مستلزم پیش فرضهائی در مورد جامعه ای که از آن نمونه گیری صورت گرفته می باشد. به عنوان مهمترین پیش فرض در آمار پارامترک فرض می شود که توزیع جامعه نرمال است اما آمار ناپارامتریک مستلزم هیچگونه فرضی در مورد توزیع نیست. به همین خاطر بسیاری از تحقیقات علوم انسانی که با مقیاس های کیفی سنجیده شده و فاقد توزیع (Free of distribution) هستند از شاخصهای آمارا ناپارامتریک استفاده می کنند.</p><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;">فنون آمار پارامتریک شدیداً تحت تاثیر مقیاس سنجش متغیرها و توزیع آماری جامعه است. اگر متغیرها از نوع اسمی و ترتیبی بوده حتما از روشهای ناپارامتریک استفاده می شود. اگر متغیرها از نوع فاصله ای و نسبی باشند در صورتیکه فرض شود توزیع آماری جامعه نرمال یا بهنجار است از روشهای پارامتریک استفاده می شود در غیراینصورت از روشهای ناپارامتریک استفاده می شود.</p><br style="color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;"><h1 style="font-size: 13px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; text-align: justify;">4. خلاصه آزمونهای پارامتریک</h1><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;"><strong>آزمون t تک نمونه :</strong>&nbsp;برای آزمون فرض پیرامون میانگین یک جامعه استفاده می شود. در بیشتر پژوهش هائی که با مقیاس لیکرت انجام می شوند جهت بررسی فرضیه های پژوهش و تحلیل سوالات تخصصی مربوط به آنها از این آزمون استفاده می شود.</p><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;"><strong>آزمون t وابسته :</strong>&nbsp;برای آزمون فرض پیرامون دو میانگین از یک جامعه استفاده می شود. برای مثال اختلاف میانگین رضایت کارکنان یک سازمان قبل و بعد از تغییر مدیریت یا زمانی که نمرات یک کلاس با پیش آزمون و پس آزمون سنجش می شود.</p><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;"><strong>آزمون t دو نمونه مستقل:</strong>&nbsp;جهت مقایسه میانگین دو جامعه استفاده می شود. در آزمون t برای دو نمونه مستقل فرض می شود واریانس دو جامعه برابر است. برای نمونه به منظور بررسی معنی دار بودن تفاوت میانگین نمره نظرات پاسخ دهندگان بر اساس جنسیت در خصوص هر یک از فرضیه های پژوهش استفاده میشود.</p><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;"><strong>آزمون t ولچ:</strong>&nbsp;این آزمون نیز مانند آزمون t دو نمونه جهت مقایسه میانگین دو جامعه استفاده می شود. در آزمون t ولچ فرض می شود واریانس دو جامعه برابر نیست. برای نمونه به منظور بررسی معنی دار بودن تفاوت میانگین نمره نظرات پاسخ دهندگان بر اساس جنسیت در خصوص هر یک از فرضیه های پژوهش استفاده میشود.</p><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;"><strong>آزمون t هتلینگ :</strong>&nbsp;برای مقایسه چند میانگین از دو جامعه استفاده می شود. یعنی دو جامعه براساس میانگین چندین صفت مقایسه شوند.</p><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;"><strong>تحلیل واریانس (ANOVA):&nbsp;</strong>از این آزمون به منظور بررسی اختلاف میانگین چند جامعه آماری استفاده می شود. برای نمونه جهت بررسی معنی دار بودن تفاوت میانگین نمره نظرات پاسخ دهندگان بر اساس سن یا تحصیلات در خصوص هر یک از فرضیه های پژوهش استفاده می شود.</p><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;"><strong>تحلیل واریانس چندعاملی (MANOVA):&nbsp;</strong>از این آزمون به منظور بررسی اختلاف چند میانگین از چند جامعه آماری استفاده می شود.</p><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;"><strong>تحلیل کوواریانس چندعاملی (MANCOVA):</strong>&nbsp;چنانچه در MANOVA بخواهیم اثر یک یا چند متغیر کمکی را حذف کنیم استفاده می شود.</p><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;"><strong>ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون:</strong>&nbsp;برای محاسبه همبستگی دو مجموعه داده استفاده می شود.</p><br style="color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;"><h1 style="font-size: 13px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; text-align: justify;">5. خلاصه آزمونهای ناپارامتریک</h1><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;"><strong>آزمون علامت تک نمونه :</strong>&nbsp;برای آزمون فرض پیرامون میانگین یک جامعه استفاده می شود.</p><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;"><strong>آزمون علامت زوجی :</strong>&nbsp;برای آزمون فرض پیرامون دو میانگین از یک جامعه استفاده می شود.</p><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;"><strong>ویلکاکسون :</strong>&nbsp;همان آزمون علامت زوجی است که در آن اختلاف نسبی تفاوت از میانگین لحاظ می شود.</p><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;"><strong>مان-ویتنی:</strong>&nbsp;به آزمون U نیز موسوم است و جهت مقایسه میانگین دو جامعه استفاده می شود.</p><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;"><strong>کروسکال-والیس:&nbsp;</strong>از این آزمون به منظور بررسی اختلاف میانگین چند جامعه آماری استفاده می شود. به آزمون H نیز موسوم است و تعمیم آزمون U مان-ویتنی می باشد. آزمون کروسکال-والیس معادل روش پارامتریک آنالیز واریانس تک عاملی است.</p><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;"><strong>فریدمن:&nbsp;</strong>این آزمون معادل روش پارامتریک آنالیز واریانس دو عاملی است که در آن k تیمار به صورت تصادفی به n بلوک تخصیص داده شده اند.</p><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;"><strong>نیکوئی برازش :</strong>&nbsp;برای مقایسه یک توزیع نظری با توزیع مشاهده شده استفاده می شود و به آزمون خی-دو یا χ² نیز موسوم است. مدل معادلات ساختاری که در آن پژوهشگر یک مدل نظری را براساس روابط متغیرها ترسیم کرده است از همین ازمون بهره گرفته می شود. اکنون به تبع افزایش توانمندی نرم افزارهایی مانند LISREL می توان از آن به سهولت استفاده کرد.</p><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;"><strong>کولموگروف-اسمیرنف :</strong>&nbsp;نوعی آزمون نیکوئی برازش برای مقایسه یک توزیع نظری با توزیع مشاهده شده است.</p><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;"><strong>آزمون تقارن توزیع :</strong>&nbsp;در این آزمون شکل توزیع مورد سوال قرار می گیرد. فرض بدیل آن است که توزیع متقارن نیست.</p><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;"><strong>آزمون میانه :</strong>&nbsp;جهت مقایسه میانه دو جامعه استفاده می شود و برای k جامعه نیز قابل تعمیم است.</p><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;"><strong>مک نمار :</strong>&nbsp;برای بررسی مشاهدات زوجی درباره متغیرهای دو ارزشی استفاده می شود.</p><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;"><strong>آزمون Q کوکران:</strong>&nbsp;تعمیم آزمون مک نمار در k نمونه وابسته است.</p><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;"><strong>ضریب همبستگی اسپیرمن:</strong>&nbsp;برای محاسبه همبستگی دو مجموعه داده که به صورت ترتیبی قرار دارند استفاده می شود.</p> text/html 2015-08-27T16:39:04+01:00 madanilinguist.mihanblog.com دکتر داود مدنی - کامران درخشان مقاله های روش تحقیق آماری http://madanilinguist.mihanblog.com/post/579 <h1 style="font-size: 13px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; text-align: justify;">مقاله های روش تحقیق آماری</h1><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;">از رهگذر پژوهش و تجربه است که نا آزموده در بوته آزمایش قرار میگیرد و در ژرفنای تاریک نا آگاهی، بارقه روشن اکتشاف و آگاهی تلألو می یابد. آنچه کار علمی را از کوشش غیرعلمی جدا می کند روش پژوهش علمی است. روش پژوهش علمی مبتنی بر رعایت اصول و بنیان های منظم و مدونی است که با طی گام های علمی به پیش می رود. روش به تحقیق اعتبار می بخشد و گاهی عقیده بر این است که علم همان روش است. پژوهشگران برای ارائه یک کار علمی-پژوهشی باید با اصول و مبانی روش تحقیق علمی آشنا باشند تا بتوانند یک طرح پژوهشی یا مقاله علمی معتبر و قابل اتکا ارائه نمایند. این گزیده را گردآورده ام تا چراغی باشد در ژرفنای این وادی برای پژوهشگران و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. برگرفته از کتاب روش تحقیق پیشرفته، آرش حبیبی</p><hr style="color: rgb(0, 102, 51); line-height: 2px; font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;"><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;">-&nbsp;<a href="http://www.parsmodir.com/db/research/research-intro.php" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 51, 255);">مقدمه ای بر روش پژوهش</a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img src="http://www.parsmodir.com/db/images/research2.jpg" alt="روش های مختلف نمونه گیری" width="330" height="180" align="left" style="color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px;"></p><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;">-&nbsp;<a href="http://www.parsmodir.com/db/research/research-type.php" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 51, 255);">انواع روش‌های تحقیق در مدیریت و علوم و رفتاری</a></p><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;">-&nbsp;<a href="http://www.parsmodir.com/db/research/mix.php" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 51, 255);">روش تحقیق آمیخته&nbsp;</a>و&nbsp;<a href="http://www.parsmodir.com/db/research/focus-group.php" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 51, 255);">گروه کانونی</a></p><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;">-&nbsp;<a href="http://www.parsmodir.com/db/research/hypothesis-questions.php" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 51, 255);">راهنمای تدوین فرضیه های پژوهشی و سوالات پژوهشی</a></p><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;">-&nbsp;<a href="http://www.parsmodir.com/db/resArticle.php" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 51, 255);">روش نگارش یک مقاله علمی-پژوهشی</a></p><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;">-&nbsp;<a href="http://www.parsmodir.com/db/research/variables-type.php" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 51, 255);">انواع متغیرهای پژوهش</a>: متغیر مستقل، وابسته، کنترل، تعدیل کننده و مداخله‌گر</p><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;">-<a href="http://www.parsmodir.com/db/research/variables-analysis.php" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 51, 255);">&nbsp;مقیاس‌های اندازه‌گیری متغیرها&nbsp;</a>: مقیاس اسمی، رتبه‌ای، فاصله‌ای و نسبتی</p><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;">-&nbsp;<a href="http://www.parsmodir.com/db/resEngHypo.php" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 51, 255);">مقاله لاتین آمار کاربردی</a></p><hr style="color: rgb(0, 102, 51); line-height: 2px; font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img src="http://www.parsmodir.com/db/images/sampling.jpg" alt="روش های مختلف نمونه گیری" width="330" height="180" align="left" style="color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px;"></p><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;"><strong>روش های مختلف نمونه گیری</strong></p><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;">-&nbsp;<a href="http://www.parsmodir.com/db/research/sampling.php" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 51, 255);">جامعه، نمونه و فرمول های نمونه‌گیری</a></p><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;">-&nbsp;<a href="http://www.parsmodir.com/db/research/sampling-method.php" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 51, 255);">روش های نمونه گیری و فرمول محاسبه نمونه</a></p><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;">-<a href="http://www.parsmodir.com/db/research/cochran.php" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 51, 255);">&nbsp;محاسبه آنلاین حجم نمونه با فرمول کوکران (Cochran)</a></p><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;">-<a href="http://www.parsmodir.com/db/research/cohen.php" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 51, 255);">&nbsp;محاسبه آنلاین حجم نمونه با فرمول کوهن (Cohen)</a></p><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;">-<a href="http://www.parsmodir.com/db/research/morgan.php" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 51, 255);">&nbsp;محاسبه حجم نمونه با جدول کرجسی و مورگان</a></p><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;">-<a href="http://www.parsmodir.com/db/research/smaple-size.php" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 51, 255);">&nbsp;محاسبه حداقل حجم نمونه لازم برای تحلیل عاملی و مدل معادلات ساختاری</a></p><hr style="color: rgb(0, 102, 51); line-height: 2px; font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img src="http://www.parsmodir.com/db/images/data-collection.jpg" alt="ابزارهای اندازه‌گیری در تحقیق" width="330" height="180" align="left" style="color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px;"></p><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;"><strong>ابزارهای اندازه‌گیری در تحقیق</strong></p><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;">-<a href="http://www.parsmodir.com/db/research/data-collection.php" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 51, 255);">&nbsp;ابزارهای گردآوری داده‌ها و اطلاعات</a>: پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده</p><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;">-&nbsp;<a href="http://www.parsmodir.com/db/research/scale.php" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 51, 255);">مقیاس‌های سنجش نگرش</a>: مقیاس لیکرت، افتراق معنایی، ثرستون، گاتمن و فاصله اجتماعی بوگاردوس</p><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;">-&nbsp;<a href="http://www.parsmodir.com/thesis/questionnaire.php" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 51, 255);">روش نگارش پرسشنامه</a>&nbsp;+&nbsp;<a href="http://www.parsmodir.com/db/research/scale-likert.php" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 51, 255);">روش نگارش پرسشنامه با استفاده از طیف لیکرت</a></p><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;">-&nbsp;<a href="http://www.parsmodir.com/db/research/reliability.php" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 51, 255);">روشهای محاسبه پایائی پرسشنامه و ابزار اندازه گیری (Reliability)</a></p><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;"><a href="http://www.parsmodir.com/db/research/validity.php" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 51, 255);">- روشهای محاسبه روائی پرسشنامه و ابزار اندازه گیری (Validity)</a><a href="http://www.parsmodir.com/db/research/reliability.php" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 51, 255);"></a></p><hr style="color: rgb(0, 102, 51); line-height: 2px; font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;"><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;"><strong>روش‌های تحلیل داده‌ها با SPSS</strong></p><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;">-&nbsp;<a href="http://www.parsmodir.com/db/resAmar.php" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 51, 255);">راهنمای استفاده از روش های آماری در پژوهش علمی</a></p><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;">-&nbsp;<a href="http://www.parsmodir.com/db/resSPSS.php" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 51, 255);">راهنمای کاربرد نرم افزار SPSS در پژوهش علمی</a></p><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;"><a href="http://www.parsmodir.com/db/research/correlation.php" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 51, 255);">- انواع تحقیق همبستگی:</a>&nbsp;همبستگی پیرسون، اسپیرمن، کندال، کرامر، چوپروف و فی</p><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;">-&nbsp;<a href="http://www.parsmodir.com/db/research/taxonomy.php" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 51, 255);">روش تحقیق تاکسونومی</a></p><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;">-<a href="http://www.parsmodir.com/db/research/normal.php" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 51, 255);">&nbsp;آزمون نرمال بودن داده ها در SPSS :</a>&nbsp;محاسبه چولگی و کشیدگی، آزمون کولوگروف-اسمیرنوف و شاپیرو-ویلک</p><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;">-<a href="http://www.parsmodir.com/db/research/normal2.php" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 51, 255);">&nbsp;جدول توزیع نرمال:</a>&nbsp;جداول کامل توزیع نرمال پیوست انتهائی کتاب های آمار</p><hr style="color: rgb(0, 102, 51); line-height: 2px; font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;"><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;"><strong>روش‌های تحلیل داده‌ها با AMOS و LISREL</strong></p><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;">-&nbsp;<a href="http://www.parsmodir.com/db/research/path-analysis.php" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 51, 255);">تحلیل مسیر</a>: آموزش کلیات تحلیل مسیر</p><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;">-&nbsp;<a href="http://www.parsmodir.com/db/research/pa-vs-sem.php" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 51, 255);">مقایسه تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری</a></p><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;">-&nbsp;<a href="http://www.parsmodir.com/db/research/factor-analysis.php" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 51, 255);">تحلیل عاملی:</a>&nbsp;تحلیل عاملی تائیدی و اکتشافی</p><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;">-&nbsp;<a href="http://www.parsmodir.com/video/FA.php" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 51, 255);">تحلیل عاملی اکتشافی یا Exploratory Factor Analysis</a>&nbsp;: ویدیوی آموزشی</p><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;">-&nbsp;<a href="http://www.parsmodir.com/db/research/sem.php" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 51, 255);">مدل‌یابی معادلات ساختاری یا SEM</a></p><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;">-&nbsp;<a href="http://www.parsmodir.com/db/research/pls2.php" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 51, 255);">تکنیک حداقل مربعات جزئی یا Partial Least Squares, PLS</a></p><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;">-&nbsp;<a href="http://www.parsmodir.com/db/lisrel-book.php" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 51, 255);">راهنمای کاربرد نرم افزار LISREL در پژوهش علمی</a></p><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;">-&nbsp;<a href="http://www.parsmodir.com/db/amos-book.php" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 51, 255);">راهنمای کاربرد نرم افزار AMOS در پژوهش علمی</a></p><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;">-&nbsp;<a href="http://www.parsmodir.com/db/research/rmsea.php" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 51, 255);">شاخص برازش RSMEA</a></p><hr style="color: rgb(0, 102, 51); line-height: 2px; font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;"><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;"><strong>داده کاوی و تکنیک های کاوش داده</strong></p><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;"><a href="http://www.parsmodir.com/db/research/datamining.php" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 51, 255);">آشنایی با داده کاوی یا دیتا ماینینگ : Data Minig</a></p><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;"><a href="http://www.parsmodir.com/db/research/dm-crisp.php" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 51, 255);">خوشه‌بندی داده‌ها و الگوریتم کریسپ CRISP</a></p><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;"><a href="http://www.parsmodir.com/db/research/dm-rfm.php" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 51, 255);">مدل داده کاوی LRFM</a></p><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;"><a href="http://www.parsmodir.com/db/marketing/customer-clv.php" target="_blank" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 51, 255);">محاسبه ارزش حیات مشتری</a></p><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;"><a href="http://www.parsmodir.com/db/research/dm-kmeans.php" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 51, 255);">الگوریتم تکنیک K-Means</a></p><hr style="color: rgb(0, 102, 51); line-height: 2px; font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;"><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;"><strong>رگرسیون و همبستگی</strong></p><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;">-&nbsp;<a href="http://www.parsmodir.com/db/research/correlation.php" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 51, 255);">انواع روش‌های همبستگی</a></p><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;">-<a href="http://www.parsmodir.com/db/research/regression.php" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 51, 255);">&nbsp;رگرسیون : Regression</a></p><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;">-&nbsp;<a href="http://www.parsmodir.com/db/research/regvscor.php" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 51, 255);">تفاوت رگرسیون و همبستگی</a></p><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;">-&nbsp;<a href="http://www.parsmodir.com/db/research/path-analysis.php" style="text-decoration: none; color: rgb(0, 51, 255);">کاربرد رگرسیون در تحلیل مسیر</a></p><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;">- رگرسیون خطی در برابر رگرسیون چندگانه</p><p style="margin: 12px 2px; line-height: 22px; color: rgb(0, 0, 51); font-family: tahoma, arial, verdana; font-size: 13px; text-align: justify;">- آزمون دوربین-واتسون : Durbin-Watson</p> text/html 2015-08-27T16:35:50+01:00 madanilinguist.mihanblog.com دکتر داود مدنی - کامران درخشان دانلود نرم افزار تبدیل PDF به Word – نرم افزار OCR to Word http://madanilinguist.mihanblog.com/post/578 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color: rgb(62, 61, 61); font-size: 12pt; line-height: 32px;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: 22px; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 32px; font-family: 'Times New Roman', serif; color: green; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;">نرم افزار تبدیل فایل اسکن شده به</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 32px; font-family: inherit, serif; color: green; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;word&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 32px; font-family: 'Times New Roman', serif; color: green; border: 1pt none windowtext; padding: 0in;">برای کامپیوتر</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: 22px; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 32px; font-family: inherit, serif; color: rgb(62, 61, 61);">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 32px; font-family: 'Times New Roman', serif; color: rgb(62, 61, 61);">برای همه ما ممکن است که بخواهیم یک سند یا یک عکس متنی اسکن شده را ویرایش کنید ، یا فرآیند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 32px; color: rgb(62, 61, 61);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 32px; font-family: 'Times New Roman', serif; color: rgb(62, 61, 61); border: 1pt none windowtext; padding: 0in;">تبدیل</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 32px; font-family: inherit, serif; color: rgb(62, 61, 61); border: 1pt none windowtext; padding: 0in;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;PDF&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 32px; font-family: 'Times New Roman', serif; color: rgb(62, 61, 61); border: 1pt none windowtext; padding: 0in;">به</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 32px; font-family: inherit, serif; color: rgb(62, 61, 61); border: 1pt none windowtext; padding: 0in;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;Word</span></b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 32px; color: rgb(62, 61, 61);">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 32px; font-family: 'Times New Roman', serif; color: rgb(62, 61, 61);">رو انجام بدید ،اما به دلیل اینکه این فایل به صورت فایل اسکن شده می باشد مجبورید آن را از ابتدا تایپ کنید که زمان زیادی را از شما خواهد گرفت . در چنین مواردی برنامه‌هایی هستند که اینکار را انجام می‌دهند که به صورت کلی به</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 32px; color: rgb(62, 61, 61);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;OCR&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 32px; font-family: 'Times New Roman', serif; color: rgb(62, 61, 61);">معروف هستند، منتها هر کدام عیب و ایراد خود را دارند یکی از بهترین این نرم افزارها ، نرم افزار</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 32px; color: rgb(62, 61, 61);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;OCR to Word&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 32px; font-family: 'Times New Roman', serif; color: rgb(62, 61, 61);">است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 32px; color: rgb(62, 61, 61);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: 22px; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 32px; font-family: 'Times New Roman', serif; color: rgb(62, 61, 61); border: 1pt none windowtext; padding: 0in;">نرم افزار</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 32px; font-family: inherit, serif; color: rgb(62, 61, 61); border: 1pt none windowtext; padding: 0in;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;OCR to Word</span></b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 32px; font-family: inherit, serif; color: rgb(62, 61, 61);">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 32px; font-family: 'Times New Roman', serif; color: rgb(62, 61, 61);">شما را قادر می‌سازد به آسانی فایل‌های اسکن شده را در قالب یک فایل ورد یا یک فایل متنی ذخیره کنید به ویژه قابلیت تبدیل</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 32px; font-family: inherit, serif; color: rgb(62, 61, 61);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;PDF&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 32px; font-family: 'Times New Roman', serif; color: rgb(62, 61, 61);">به</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 32px; font-family: inherit, serif; color: rgb(62, 61, 61);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;Word&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 32px; font-family: 'Times New Roman', serif; color: rgb(62, 61, 61);">را دارد.&nbsp;نرم افزار</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 32px; font-family: inherit, serif; color: rgb(62, 61, 61);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;OCR to Word&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 32px; font-family: 'Times New Roman', serif; color: rgb(62, 61, 61);">توانایی وارد کردن مستقیم یک فایل از اسکنر را دارد و یا می‌توانید فایل‌های تصویری یا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 32px; font-family: inherit, serif; color: rgb(62, 61, 61);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;PDF&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 32px; font-family: 'Times New Roman', serif; color: rgb(62, 61, 61);">ذخیره شده در سیستم خودتان را مستقیماً به نرم افزار بدهید تا بعد از تبدیل</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 32px; font-family: inherit, serif; color: rgb(62, 61, 61);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;PDF&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 32px; font-family: 'Times New Roman', serif; color: rgb(62, 61, 61);">به</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 32px; font-family: inherit, serif; color: rgb(62, 61, 61);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;Word&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 32px; font-family: 'Times New Roman', serif; color: rgb(62, 61, 61);">فایل تبدیل شده خود را تحویل شما دهد.&nbsp; میزان دقت نرم افزار به کیفیت، میزان روشنایی و قالب بندی فایل ورودی شما بستگی دارد. هر چه فایل باکیفیت تر خروجی واضح‌تر و صحیح تر خواهد بود. در مواردی هم نیاز به مقداری ویرایش جزئی است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 32px; font-family: inherit, serif; color: rgb(62, 61, 61);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; line-height: 22px; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 32px; font-family: 'Times New Roman', serif; color: rgb(62, 61, 61);">نرم افزار</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 32px; font-family: inherit, serif; color: rgb(62, 61, 61);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;OCR to Word&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 32px; font-family: 'Times New Roman', serif; color: rgb(62, 61, 61);">که&nbsp;نرم افزاری هوشمند و چند زبانه می باشد به صورت خودکار متن را از روی عکس تشخیص می دهد و آن را در یک فایل مجزا به شما ارائه می کند تا بتوانید تغییرات لازم را در آن ایجاد کنید . نرم افزار&nbsp;&nbsp;تبدیل</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 32px; font-family: inherit, serif; color: rgb(62, 61, 61);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;PDF&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 32px; font-family: 'Times New Roman', serif; color: rgb(62, 61, 61);">به</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 32px; font-family: inherit, serif; color: rgb(62, 61, 61);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;Word&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 32px; font-family: 'Times New Roman', serif; color: rgb(62, 61, 61);">را می توان&nbsp;یکی از کاربردی ترین نرم افزار کامیپوتری دانست . از این رو پیشنهاد می کنیم برای صرفه جویی در زمان و ویرایش آسان فایل های اسکن شده ی خود ،&nbsp; نرم افزار</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 32px; font-family: inherit, serif; color: rgb(62, 61, 61);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;OCR to Word&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 32px; font-family: 'Times New Roman', serif; color: rgb(62, 61, 61);">برای تبدیل</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 32px; font-family: inherit, serif; color: rgb(62, 61, 61);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;PDF&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 32px; font-family: 'Times New Roman', serif; color: rgb(62, 61, 61);">به</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 32px; font-family: inherit, serif; color: rgb(62, 61, 61);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;Word&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; line-height: 32px; font-family: 'Times New Roman', serif; color: rgb(62, 61, 61);">را به صورت رایگان از سایت یاس دانلود دریافت کنید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 32px; font-family: inherit, serif; color: rgb(62, 61, 61);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: 14.5pt; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(62, 61, 61); border: 1pt none windowtext; padding: 0in;">برخی ویژگی های&nbsp;نرم افزار تبدیل</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 13.5pt; font-family: inherit, serif; color: rgb(62, 61, 61); border: 1pt none windowtext; padding: 0in;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;PDF&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(62, 61, 61); border: 1pt none windowtext; padding: 0in;">به</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 13.5pt; font-family: inherit, serif; color: rgb(62, 61, 61); border: 1pt none windowtext; padding: 0in;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;Word :</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 13.5pt; font-family: inherit, serif; color: rgb(62, 61, 61);"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: 14.5pt; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; font-family: inherit, serif; color: rgb(62, 61, 61);">–&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(62, 61, 61);">پشتیبانی از فرمت های</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; font-family: inherit, serif; color: rgb(62, 61, 61);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;PDF,&nbsp; JPG/JPEG</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(62, 61, 61);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>،&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; font-family: inherit, serif; color: rgb(62, 61, 61);">TIF/TIFF</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(62, 61, 61);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>،&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; font-family: inherit, serif; color: rgb(62, 61, 61);">BMP</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(62, 61, 61);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>،&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; font-family: inherit, serif; color: rgb(62, 61, 61);">GIF</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(62, 61, 61);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>،&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; font-family: inherit, serif; color: rgb(62, 61, 61);">PNG</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(62, 61, 61);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>،&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; font-family: inherit, serif; color: rgb(62, 61, 61);">EMF</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(62, 61, 61);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>،&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; font-family: inherit, serif; color: rgb(62, 61, 61);">WMF</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(62, 61, 61);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>،&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; font-family: inherit, serif; color: rgb(62, 61, 61);">JPE</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(62, 61, 61);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>،&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; font-family: inherit, serif; color: rgb(62, 61, 61);">ICO</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(62, 61, 61);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>،&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; font-family: inherit, serif; color: rgb(62, 61, 61);">PCX</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(62, 61, 61);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>،&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; font-family: inherit, serif; color: rgb(62, 61, 61);">PSD&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(62, 61, 61);">و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; font-family: inherit, serif; color: rgb(62, 61, 61);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;TGA<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: 14.5pt; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; font-family: inherit, serif; color: rgb(62, 61, 61);">– &nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(62, 61, 61);">تبدیل تصویر اسکن شده</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; font-family: inherit, serif; color: rgb(62, 61, 61);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;PDF&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(62, 61, 61);">به</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; font-family: inherit, serif; color: rgb(62, 61, 61);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;Word&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(62, 61, 61);">و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; font-family: inherit, serif; color: rgb(62, 61, 61);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;RTF&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(62, 61, 61);">به صورت اتوماتیک</span><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; font-family: inherit, serif; color: rgb(62, 61, 61);"><br>– &nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(62, 61, 61);">تبدیل</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; font-family: inherit, serif; color: rgb(62, 61, 61);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;PDF&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(62, 61, 61);">به</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; font-family: inherit, serif; color: rgb(62, 61, 61);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;Word&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(62, 61, 61);">و حفظ طرح اصلی اسناد</span><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; font-family: inherit, serif; color: rgb(62, 61, 61);"><br>– &nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(62, 61, 61);">وجود گزینه ای برای پیش نمایش اسناد ایجاد شده اسناد پس از تبدیل</span><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; font-family: inherit, serif; color: rgb(62, 61, 61);"><br>– &nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(62, 61, 61);">قابل اجرا بر روی ویندوز</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; font-family: inherit, serif; color: rgb(62, 61, 61);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;XP&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(62, 61, 61);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>، ویستا ، ویندوز 7 و ویندوز 8</span><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; font-family: inherit, serif; color: rgb(62, 61, 61);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: 14.5pt; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(62, 61, 61);">و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; font-family: inherit, serif; color: rgb(62, 61, 61);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;…<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: 14.5pt; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(62, 61, 61);">&nbsp;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: 14.5pt; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(62, 61, 61);">&nbsp;<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: 14.5pt; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(62, 61, 61);"><img width="24" height="24" src="file:///C:/Users/parsa/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png" alt="فرمت" v:shapes="Picture_x0020_6"></span><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(62, 61, 61);">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(62, 61, 61);">فرمت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(62, 61, 61);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:&nbsp;</span><b><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; font-family: inherit, serif; color: rgb(62, 61, 61); border: 1pt none windowtext; padding: 0in;">EXE</span></b><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(62, 61, 61);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: 14.5pt; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><a href="http://www.yasdl.com/"><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; font-family: inherit, serif; color: rgb(66, 139, 202); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none;"><img border="0" width="24" height="24" src="file:///C:/Users/parsa/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.png" alt="حجم" v:shapes="Picture_x0020_5"></span></a><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(62, 61, 61);">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(62, 61, 61);">حجم: 7 مگا بایت</span><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(62, 61, 61);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: 14.5pt; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(62, 61, 61);"><img border="0" width="24" height="24" src="file:///C:/Users/parsa/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.png" alt="دانلود" v:shapes="Picture_x0020_4"></span><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(62, 61, 61);">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(62, 61, 61);">دانلود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(62, 61, 61);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span><b><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; font-family: inherit, serif; color: rgb(62, 61, 61); border: 1pt none windowtext; padding: 0in;">&nbsp;&nbsp;<a href="http://dl.yasdl.com/user1/soft2013/OCR%20to%20Word%5byasdl.com%5d.rar"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(66, 139, 202); text-decoration: none;">دانلود&nbsp;نرم افزار&nbsp;تبدیل</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="color: rgb(66, 139, 202); text-decoration: none;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;PDF&nbsp;</span><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(66, 139, 202); text-decoration: none;">به</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="color: rgb(66, 139, 202); text-decoration: none;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;Word</span></a></span></b><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(62, 61, 61);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: 14.5pt; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(62, 61, 61);"><img border="0" width="24" height="24" src="file:///C:/Users/parsa/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.png" alt="رمز" v:shapes="Picture_x0020_3"></span><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(62, 61, 61);">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(62, 61, 61);">رمز</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(62, 61, 61);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:&nbsp;<a href="http://www.yasdl.com/"><b><span style="font-family: inherit, serif; color: rgb(66, 139, 202); border: 1pt none windowtext; padding: 0in; text-decoration: none;">www.yasdl.com</span></b></a><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: 14.5pt; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(62, 61, 61);"><img border="0" width="24" height="24" src="file:///C:/Users/parsa/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.jpg" alt="منبع" v:shapes="Picture_x0020_2"></span><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(62, 61, 61);">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(62, 61, 61);">منبع</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(62, 61, 61);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:&nbsp;</span><b><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; font-family: inherit, serif; color: rgb(62, 61, 61); border: 1pt none windowtext; padding: 0in;"><a href="http://www.yasdl.com/" target="_blank"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(66, 139, 202); text-decoration: none;">یاس دانلود</span></a></span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(62, 61, 61);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;+&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(62, 61, 61);">تورتک</span><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(62, 61, 61);"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> text/html 2015-08-27T16:25:55+01:00 madanilinguist.mihanblog.com دکتر داود مدنی - کامران درخشان دانلود Document Converter Pro 3.4.0 – نرم افزار تبدیل فرمت اسناد http://madanilinguist.mihanblog.com/post/576 <div><div><font size="1"><br></font></div><div><article class="post row" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: tahoma, yekan, dinar, Verdana, Arial; font-stretch: inherit; line-height: 14.0799999237061px; vertical-align: baseline; width: 657px; color: rgb(51, 51, 51); "><div class="post-body row" style="box-sizing: border-box; margin: 8px 0px 22px; padding: 15px 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; width: 657px; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 5px; "><div class="post-text in-height row" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 22px 14px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 2.2; vertical-align: baseline; width: 657px; color: rgb(62, 61, 61); "><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; "><a title="دانلود Abex Document Converter Pro 3.4.0 - نرم افزار تبدیل فرمت" href="http://www.yasdl.com/wp-content/uploads/2014/03/Abex-Document-Converter-Pro.jpg" style="font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; line-height: inherit; text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; text-decoration: none; vertical-align: baseline; color: rgb(66, 139, 202); transition: color 200ms ease-in-out, padding 200ms ease-in-out, opacity 200ms ease-in-out, border-color 200ms ease-in-out, box-shadow 200ms ease-in-out, background-color 200ms ease-in-out; "><font size="1"><img class="aligncenter size-full wp-image-59510" title="دانلود Abex Document Converter Pro 3.4.0 - نرم افزار تبدیل فرمت اسناد" alt="دانلود Abex Document Converter Pro 3.4.0 - نرم افزار تبدیل فرمت اسناد" src="http://www.yasdl.com/wp-content/uploads/2014/03/Abex-Document-Converter-Pro.jpg" width="308" height="360" style="box-sizing: border-box; margin: 14px auto; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: middle; height: auto; max-width: 100%; display: block; "></font></a></p><h2 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: center; "><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 128, 0); "><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; "><font size="1">دانلود Document Converter Pro</font></strong></span></h2><div><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 128, 0); "><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; "><font size="1"><br></font></strong></span></div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; "><font size="1">&nbsp;</font></p><p style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; "><font size="1"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; ">Document Converter Pro 3.4.0</strong>&nbsp;یک نرم افزار قدرتمند در زمینه ی تبدیل فرمت فایل های مختلف به یکدیگر میباشد . امروزه بدلیل اینکه کار با سرویس ها و نرم افزارهای مختلف به شدت محبوب شده است و افزایش یافته است ، به نرم افزارهایی نیاز است که بتوانند فرمت فایل ها را به فرمت مورد نیاز ما تبدیل کنند تا بتوانیم براساس نیازی که داریم ، از آن فایل در نرم افزار یا سرویس دیگری استفاده کنیم . شاید شما نیز نرم افزارهایی برای تبدیل فرمت فایل های چندرسانه ای در کامپیوتر خود داشته باشید ، اما این نرم افزار به شما کمک میکند تا فرمت فایل های متنی و تصویری خود را به فرمت مورد نظر تبدیل کنید .</font></p><p style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; "><font size="1">این نرم افزار قدرتمند به شما کمک میکند تا انواع فایل های متنی نظیر فایل های آفیس ، پی دی اف PDF و فایل های مربوط به صفحات وب را به یکدیگر تبدیل کنید . این نرم افزار از فرمت های مربوط به نسخه های مختلف ورد ، نسخه های مختلف پاورپوینت ، نسخه های مختلف اکسل ، صفحات مختلف HTML و HTM ، فایل های متنی TXT&nbsp; ، انواع تصاویر و … پشتیبانی میکند و به شما اجازه میدهد تا آنها را به سرعت و به بهترین شکل ممکن به یکدیگر تبدیل کنید و استفاده کنید . شما میتوانید نرم افزار Abex Document Converter Pro برای کامپیوتر را از ادامه ی مطلب و به صورت مستقیم از سایت یاس دانلود دریافت کنید .</font></p><p style="text-align: right; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; "><font size="1">&nbsp;</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; "><font size="1"><img alt="" src="http://www.yasdl.com/wp-content/uploads/2011/07/note.png" width="24" height="24" style="line-height: inherit; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; vertical-align: middle; height: auto; max-width: 100%; "><span style="line-height: 19.3600006103516px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; ">&nbsp;</span><span style="line-height: 19.3600006103516px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; ">فرمت :</span><span style="line-height: 19.3600006103516px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; ">&nbsp;</span><strong style="line-height: inherit; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline; ">EXE</strong></font></p></div><div class="post-text in-height row" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 22px 14px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 2.2; vertical-align: baseline; width: 657px; color: rgb(62, 61, 61); "><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; line-height: 19.3600006103516px; vertical-align: baseline; "><font size="1"><img alt="" src="http://www.yasdl.com/wp-content/uploads/2011/07/chart_pie.png" width="24" height="24" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: middle; height: auto; max-width: 100%; ">&nbsp;حجم : 28.5 مگا بایت</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; line-height: 19.3600006103516px; vertical-align: baseline; "><font size="1"><img alt="دانلود" src="http://www.yasdl.com/wp-content/uploads/2011/07/down.png" width="24" height="24" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: middle; height: auto; max-width: 100%; ">&nbsp;دانلود :&nbsp;<a href="http://dl.yasdl.com/user3/Reza/2014/Software/Abex%20Document%20Converter%20Pro%203.4.0-[YasDL.com].rar" target="_blank" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; text-decoration: none; vertical-align: baseline; color: rgb(66, 139, 202); transition: color 200ms ease-in-out, padding 200ms ease-in-out, opacity 200ms ease-in-out, border-color 200ms ease-in-out, box-shadow 200ms ease-in-out, background-color 200ms ease-in-out; "><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; ">دانلود مستقیم Document Converter Pro</strong></a></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; line-height: 19.3600006103516px; vertical-align: baseline; "><font size="1"><img alt="رمز" src="http://www.yasdl.com/wp-content/uploads/2011/07/lock.png" width="24" height="24" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: middle; height: auto; max-width: 100%; ">&nbsp;رمز :&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; ">www.yasdl.com</strong></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-stretch: inherit; line-height: 19.3600006103516px; vertical-align: baseline; "><font size="1"><font face="inherit"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; height: auto; "><img alt="منبع" src="http://www.yasdl.com/wp-content/uploads/2011/07/source.jpg" width="24" height="24" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: middle; height: auto; max-width: 100%; "></span></font>&nbsp;منبع :&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; ">یاس دانلود</strong></font></p></div></div></article></div></div>